VYHLÁŠKA ze dne 28. prosince 2011 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  10/2012 | Částka:  2/2012
10.1.2012

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

10

VYHLÁŠKA
ze dne 28. prosince 2011
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Chlumská stráň (dále jen ˙národní přírodní rezervace˙).

      (2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Chlum nad Berounkou. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (3)  Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Chlum nad Berounkou. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné tri-gonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

      Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)
přirozené lesní porosty tvořené hercynskými dubohabřinami, acidofilními doubravami, acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy, jasanovo-olšovými luhy, bory a štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin a
b)
vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu rostliny tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich biotopů.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

      Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)
provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b)
upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
c)
zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo
d)
přikrmovat nebo vnadit zvěř.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2012.
Ministr:


Mgr. Chalupa v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 10/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 10/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 10/2012 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.