VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

Sbírka:  327/2019 | Částka:  138/2019
10.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


327

VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob
podnikajících na kapitálovém trhu


      Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., k provedení § 16 odst. 7, § 47 odst. 5, § 50 odst. 8, § 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 77 odst. 3 a § 90c odst. 4, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, se mění takto:

      1.  V § 5 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
˙a)
FIN (IND) 01-12 ˙Finanční informace (FINREP) na individuálním základě˙ a
b)
OCP (ČNB) 48-04 ˙Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí˙.˙.

      2.  V § 5 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují.

      3.  V příloze č. 1 bod 20 zní:      ˙20.  FIN (IND) 01-12 ˙Finanční informace (FINREP) na individuálním základě˙


             Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici vykazující osoby a přehled výnosů a nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace k rozvaze, k výkazu zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou.˙.


      4.  V příloze č. 1 se body 21 a 22 zrušují.

Dosavadní bod 23 se označuje jako bod 21.

Čl. II


Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2020.
Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.