VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2019, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

Sbírka:  118/2019 | Částka:  51/2019
14.5.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


118


VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 2019,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb.,
o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 a § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 65 odst. 8 písm. d) a § 70 odst. 6 zákona:ČÁST PRVNÍZměna vyhlášky č. 247/2001 Sb.Čl. I


      V § 12 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., se slova ˙výstražné doplněné zvláštním výstražným světlem modré barvy˙ nahrazují slovy ˙a výstražné světelné 
zařízení˙.


ČÁST DRUHÁZměna vyhlášky č. 35/2007 Sb.Čl. II


      V příloze č. 1 bodě 23 větě první vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., se slova ˙modré barvy˙ zrušují.ČÁST TŘETÍ


ÚČINNOSTČl. III


      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Hamáček v. r.