VYHLÁŠKA ze dne 30. října 2018 o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Sbírka:  253/2018 | Částka:  128/2018
7.11.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


253

VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2018
o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

      (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje množství a druhy extrakčních rozpouštědel, podmínky jejich použití při výrobě potravin a potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat.

      (2)  Tato vyhláška se nevztahuje na extrakční rozpouštědla použitá při výrobě potravinářské přídatné látky včetně vitamínů a minerálních látek, které jsou určeny pro použití jako potravinářská přídatná látka, a doplňků stravy včetně vitamínů a minerálních látek jako doplňků stravy, pokud tyto potravinářské přídatné látky, vitamíny a ostatní doplňky stravy nejsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení některých pojmů

      Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)
extrakčním rozpouštědlem látka používaná k rozpouštění potravin nebo jejich součástí včetně všech kontaminujících látek vyskytujících se v potravinách nebo na jejich povrchu, která se používá při extrakčním procesu během zpracování surovin, potravin nebo jejich součástí a která se odstraňuje, může však vést k nezamýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí nebo derivátů v potravinách nebo ve složkách potravin,
b)
hexanem obchodní výrobek, který se skládá převážně z acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících šest uhlíkových atomů a který se destiluje mezi 64 °C a 70 °C,
c)
želatinou přírodní rozpustná bílkovina, želírující nebo neželírující, získaná částečnou hydrolýzou kolagenu vyráběného z kostí, kůží a kožek, šlach a vaziv zvířat,
d)
kolagenem bílkovinný výrobek z kostí, kůží, kožek a šlach zvířat,
e)
správnou výrobní praxí takové použití extrakčního rozpouštědla, které vede pouze ke vzniku zbytků nebo derivátů v technicky nevyhnutelném množství, které není lidskému zdraví nebezpečné.

§ 3

Extrakční rozpouštědla

      (1)  Extrakční rozpouštědla povolená při výrobě potravin, podmínky jejich použití a nejvyšší povolená množství reziduí těchto extrakčních rozpouštědel v potravině stanoví tabulky č. 1 a 2 v příloze k této vyhlášce.

      (2)  Dále lze v souladu se správnou výrobní praxí použít při výrobě potravin extrakční rozpouštědla
a)
propan,
b)
butan,
c)
octan ethylnatý,
d)
ethanol,
e)
oxid uhličitý,
f)
aceton s výjimkou rafinace olivového oleje z olivových pokrutin a
g)
oxid dusný.

      (3)  Jako extrakční rozpouštědlo lze použít i vodu, která může obsahovat regulátory kyselosti nebo zásaditosti, a dále potraviny, které mají vlastnosti extrakčních rozpouštědel.

      (4)  Extrakční rozpouštědla, která jsou používána při výrobě potravinářských přídatných látek, vitamínů a ostatních doplňků stravy, nesmí překročit nejvyšší povolené množství reziduí stanovené v tabulce č. 1 nebo 2 v příloze k této vyhlášce.

      (5)  Extrakční rozpouštědla nesmí obsahovat
a)
toxikologicky nebezpečné množství žádného prvku ani látky, nebo
b)
více než 1 mg/kg arsenu nebo více než 1 mg/kg olova kromě výjimek stanovených v tabulkách č. 1 a 2 v příloze k této vyhlášce.

§ 4

Označování

      (1)  Na obalu, nádobě nebo etiketě extrakčního rozpouštědla se při uvádění na trh uvede čitelně, zřetelně, nesmazatelně a srozumitelně
a)
obchodní označení uvedené v § 3 odst. 2, v tabulce č. 1 v příloze k této vyhlášce nebo v tabulce č. 2 v příloze k této vyhlášce,
b)
název, popřípadě obchodní firma, a adresa sídla výrobce, dovozce, prodávajícího nebo balírny nebo jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě sídla výrobce, dovozce, prodávajícího nebo balírny,
c)
slova ˙pro potraviny˙,
d)
údaj k identifikaci šarže,
e)
údaj o čistém množství v jednotkách objemu a
f)
podmínky uchování a použití, pokud je jejich uvedení nezbytné.

      (2)  Údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) až f) mohou být uvedeny ke každé šarži pouze v průvodní dokumentaci, která se předkládá společně s dodávkou nebo předem.

§ 5

Přechodné ustanovení

      Extrakční rozpouštědla a potraviny je obsahující, vyrobené nebo uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle vyhlášky č. 4/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

§ 6

Zrušovací ustanovení

      Zrušují se:

  1.  Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

  2.  Vyhláška č. 130/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

  3.  Vyhláška č. 122/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.

§ 7

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. listopadu 2018.
Ministr:


Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 253/2018 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin. Směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin. Směrnice Komise (EU) 2016/1855 ze dne 19. října 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.