VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2013 o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  204/2013 | Částka:  83/2013
23.7.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


204

VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Rendez-vous (dále jen ˙národní přírodní památka˙).

      (2)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Valtice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (3)  Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Valtice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

      Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou
a)
lesní porosty tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na písku a panonských dubohabřin a s početnou populací dubu ceru (Quercus cerris),
b)
krátkostébelné louky tvořené společenstvy acidofilních suchých trávníků a acidofilní i bazifilní vegetace efemér a sukulentů,
c)
mělký rybník se společenstvy makrofytní vegetace mělkých stojatých vod,
d)
vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhu svízelka piemontská (Cruciata pedemontana), včetně jejich biotopů,
e)
vzácné a ohrožené druhy hub, zejména populace druhů rezavec Andersonův (Inonotus andersonii) a plstnatec jižní (Spongipellis litschaueri), včetně jejich biotopů,
f)
vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů skokan ostronosý (Rana arvalis), mravenec lužní (Liometopum microcephalum), páchník hnědý (Osmoderma eremita s.l.), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a roháč obecný (Lucanus cervus), včetně jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

      Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a)
povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b)
povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c)
upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
d)
skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
e)
vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,
f)
pořádat a organizovat veřejné sportovní, turistické a jiné hromadné akce mimo budovy,
g)
vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
h)
hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,
i)
zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
j)
umisťovat těžby dřeva v lesních porostech, nebo
k)
rozdělávat ohně.

§ 4

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.
Ministr:


Mgr. Chalupa v.
r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 204/2013
Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 204/2013
Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 204/2013 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.