VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2013 o energetických specialistech

Sbírka:  118/2013 | Částka:  53/2013
16.5.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


118

VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2013
o energetických specialistech


      Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 10 odst. 9 a § 10a odst. 7:

§ 1

Předmět úpravy

      (1)  Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných k
a)
zpracování energetického auditu a energetického posudku,
b)
zpracování průkazu,
c)
provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo
d)
provádění kontroly klimatizačních systémů.

      (2)  Vyhláška stanoví pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů. Současně se stanoví vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvová- ní průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v přílo-ze č. 1 k této vyhlášce.

      (3)  Vyhláška stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.


§ 2

Odborná zkouška a přezkušování

      (1)  Odborná zkouška nebo přezkušování se vykonává v českém jazyce.

      (2)  Odborná zkouška má vždy písemnou a ústní část. Písemná část se provádí formou testu a její úspěš-né složení je podmínkou pro konání ústní části zkoušky. Ústní část se provádí formou rozpravy na základě 3 vylosovaných otázek žadatelem nebo energetickým specialistou. Přezkušování probíhá formou rozpravy.

      (3)  Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky nebo přezkušování pro jednotlivé typy oprávnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (4)  V případě žadatelů o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d) se písemná část odborné zkoušky skládá maximálně z 50 otázek pro každý z uvedených druhů oprávnění. V případě žadatelů o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a) se písemná část odborné zkoušky skládá maximálně ze 100 otázek.

      (5)  Výsledek testu je hodnocen procentem správných odpovědí, a to tak, že
a)
žadatel o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a), který splnil

      1.  méně než sedmdesát pět procent, nevyhověl,

      2.  sedmdesát pět a více procent, vyhověl,
b)
žadatel o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), který splnil

      1.  méně než sedmdesát procent, nevyhověl,

      2.  sedmdesát a více procent, vyhověl.

      (6)  Z odborné zkoušky nebo přezkoušení se pořizuje protokol o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení. Součástí protokolu je vyhodnocení písemné i ústní části odborné zkoušky nebo vyhodnocení rozpravy v případě přezkoušení a konstatování, zda ža-datel nebo energetický specialista v odborné zkoušce nebo přezkoušení vyhověl nebo nevyhověl. Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

      (7)  Maximální doba trvání písemné části odborné zkoušky je 3 hodiny. Maximální doba trvání ústní části odborné zkoušky je 1 hodina.

      (8)  Termín a místo konání odborné zkoušky nebo přezkoušení žadateli písemně oznámí ministerstvo nejméně 15 dnů před jejím konáním.

§ 3

Průběžné vzdělávání

      (1)  Průběžné vzdělávání se vykonává v českém jazyce.

      (2)  Obsah průběžného vzdělávání je dán tematickými okruhy, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

      (3)  V případě energetických specialistů, kteří jsou držiteli oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), se písemný odborný test skládá maximálně z 50 otázek pro každý z těchto druhů oprávnění. V případě energetických specialistů, kteří jsou držiteli oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a), se písemný odborný test skládá maximálně ze 100 otázek.

      (4)  Výsledek písemného odborného testu je hodnocen procentem správných odpovědí, a to tak, že
a)
energetický specialista oprávněný podle § 1 odst. 1 písm. a), který splnil

      1.  méně než sedmdesát pět procent, nevyhověl,

      2.  sedmdesát pět a více procent, vyhověl,
b)
energetický specialista oprávněný podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), který splnil

      1.  méně než sedmdesát procent, nevyhověl,

      2.  sedmdesát a více procent, vyhověl.

      (5)  Z průběžného vzdělávání se pořizuje protokol o výsledku absolvování průběžného vzdělávání. Součástí protokolu je písemný odborný test s jeho vyhodnocením a konstatováním, zda energetický specialista vyhověl nebo nevyhověl. Vzor protokolu o výsled- ku absolvování průběžného vzdělávání je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

      (6)  Maximální doba trvání písemného odborného testu je 3 hodiny.

      (7)  Termín a místo konání průběžného vzdělávání si energetický specialista zvolí z nabídky uveřejněné ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to prostřednictvím evidence o provedených činnostech.

§ 4

Zkušební komise

      (1)  Zkušební komise má nejméně 11 členů, z nichž je jeden předseda a 3 místopředsedové. Zkušební komise, je složena ze zástupců ministerstva, vysokých škol a profesních organizací.

      (2)  Jednání zkušební komise řídí předseda komise, a není-li ten přítomen nebo pověří-li místopředsedu, tak místopředseda komise.


      (3)  Členové zkušební komise jsou jmenováni a odvoláni ministerstvem. Zkušební komisi svolává předseda nebo místopředseda zkušební komise. Zkušební komise je svolávána v případě překročení počtu 20 žádostí o udělení oprávnění ke všem požadovaným činnostem doručených na ministerstvo, nejméně však jednou za 4 měsíce, nebo v případě výzvy ministerstva.

      (4)  Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 7 členů, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda. Zkušební komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

      (5)  Předseda nebo místopředseda zkušební komise oznámí žadateli výsledek odborné zkoušky v den jejího konání.

      (6)  Protokol o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení podepisují všichni přítomní členové zkušební komise.

      (7)  Z jednání zkušební komise se pořizuje zápis. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o výsledku odborných zkoušek žadatelů a přezkoušení energetických specialistů. Zápis podepisují všichni přítomní členové zkušební komise a tento zápis je podkladem pro vydání příslušných oprávnění.

§ 5

Organizace pověřená pořádat průběžné vzdělávání

      (1)  Organizací pořádající průběžné vzdělávání je vysoká technická škola pověřená ministerstvem.

      (2)  Průběžné vzdělávání se koná minimálně jednou za 2 měsíce nebo na základě výzvy ministerstva.

      (3)  Protokol o výsledku absolvování průběžného vzdělávání podepisuje pověřený zástupce organizace a člen zkušební komise nebo jiná osoba jmenovaná ministerstvem.

      (4)  Z uskutečněného průběžného vzdělávání se pořizuje zápis, který vypracovává organizace. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o absolvování průběžného vzdělávání energetických specialistů.

§ 6

Náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech

      Energetický specialista vede evidenci o prováděných činnostech, jejíž náležitosti jsou uvedeny v přílo- ze č. 6 k této vyhlášce.§ 7

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2013.
Ministr:


MUDr. Kuba v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 118/2013
Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2013
Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 118/2013
Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 118/2013
Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 118/2013
Sb.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.