VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2013 k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Sbírka:  419/2013 | Částka:  163/2013
18.12.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


419

VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2013
k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí


      Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška upravuje postup určení směrné hodnoty u
a)
pozemku,
b)
stavby a
c)
jednotky.

ČÁST DRUHÁ

SMĚRNÁ HODNOTA

HLAVA I

POZEMKY

Díl 1
Obecné ustanovení pro pozemky

§ 2

Dělení pozemků

      Pro účely této vyhlášky se pozemky, u kterých se určuje směrná hodnota, dělí na
a)
urbanizované pozemky, kterými jsou

1.  pozemky v zastavěném území obce vymezeném podle stavebního zákona,

2.  pozemky nebo soubory pozemků vymezené a určené k umístění stavby územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, nebo územním souhlasem,

3.  pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a to bez ohledu na skutečný rozsah jejich zastavění, pozemky zastavěné stavbou a další pozemky zpravidla pod společným oplocením, tvořící funkční celek se stavbou nebo jednotkou,
b)
vybrané zemědělské pozemky, kterými jsou zemědělské pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,
c)
vybrané lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,
d)
jiné pozemky, kterými jsou pozemky neuvedené v písmenech a) až c).

Díl 2

Postup určení směrné hodnoty urbanizovaného pozemku

§ 3

Směrná hodnota urbanizovaného pozemku

      Směrná hodnota urbanizovaného pozemku se určí podle vzorce
kde
SHP
směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč,
DSHP
dílčí směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč,
DSHSi
dílčí směrná hodnota stavby, je-li součástí pozemku, v Kč,
i
pořadové číslo stavby na pozemku,
n
počet staveb na pozemku.

§ 4

Dílčí směrná hodnota urbanizovaného pozemku

      Dílčí směrná hodnota urbanizovaného pozemku se určí podle vzorce
kde
DSHP
dílčí směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč,
p
výměra urbanizovaného pozemku v m2,
JSHP
jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč za m2.

§ 5

Jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku oceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce

      (1)  Jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku oceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce se určí podle vzorce
kde
JSHP
jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč za m2,
CP
cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2 uvedená v cenové mapě stavebních pozemků obce určené obecně závaznou vyhláškou obce podle zákona upravujícího oceňování majetku.

      (2)  Na urbanizovaný pozemek uvedený v cenové mapě stavebních pozemků obce se pro účely určování směrné hodnoty hledí, jako by nebyl uveden v cenové mapě stavebních pozemků obce, jde-li o urbanizovaný pozemek,
a)
který je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,
b)
jehož části jsou v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami nebo
c)
který tvoří jednotný funkční celek s pozemky, které nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1:5000 stejnou cenou jako tento pozemek, s výjimkou cenové mapy v měřítku podrobnějším, která umožňuje samostatné uvedení cen pozemků zastavěných ploch a pozemků s nimi funkčně spojených.

      (3)  Je-li v cenové mapě stavebních pozemků obce zařazen do skupiny parcel s vyznačenou cenou pozemek, který není urbanizovaný, určí se jeho směrná hodnota podle skutečného stavu.

§ 6
Jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce

      (1)  Jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce se určí podle vzorce
kde
JSHP
jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč za m2,
UZC
upravená základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2.

      (2)  Upravená základní cena urbanizovaného pozemku se určí podle vzorce
kde
UZC.
upravená základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2,
ZC
základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2,
P1
koeficient druhu a účelu užití hlavní stavby podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
P2
koeficient charakteru zástavby v okolí pozemku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
P3
koeficient polohy pozemku v obci podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
P4
koeficient dostupnosti inženýrských sítí v obci pro pozemek podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
P5
koeficient dostupnosti občanské vybavenosti v okolí pozemku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
P6
koeficient hromadné dopravy podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
P7
koeficient dopravní dostupnosti a parkovacích možností podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
P8
koeficient vlivu trhu a nezaměstnanosti v obci a okolí podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
P9
koeficient povodňového rizika podle specifikace povodňových zón podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

      (3)  Základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2 se určí pro
a)
vyjmenované obce nebo její oblasti v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce podle této tabulky,
b)
obce nevyjmenované v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce podle vzorce
kde
ZC
základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2,
ZCv
základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2 v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce

1.  vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, Mariánských Lázní, Luhačovic a Poděbrad; je-li vyjmenovaná obec členěna na oblasti, považuje se za základní cenu urbanizovaného pozemku (ZCv) nejnižší ze základních cen urbanizovaného pozemku oblastí vyjmenované obce,

2.  vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází,
O1
koeficient velikosti obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,
O2
koeficient hospodářsko-správního významu obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,
O3
koeficient polohy obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,
O4
koeficient technické infrastruktury v obci podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,
O5
koeficient dopravní obslužnosti obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,
O6
koeficient občanské vybavenosti v obci podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

      (4)  Je-li součet výměr všech nabývaných urbanizovaných pozemků ve funkčním celku se stavbou větší než 1000 m2, určí se jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce podle vzorce

kde
JSHP
jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč za m2,
UZC
upravená základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2,
R
redukční koeficient.

      (5)  Redukční koeficient se určí podle vzorce
kde
R
redukční koeficient,
vpi
výměra urbanizovaného pozemku ve funkčním celku se stavbou v m2,
i
pořadové číslo pozemku,
n
počet pozemků.

      (6)  Směrná hodnota pozemku ve funkčním celku s hlavní stavbou se určí podle druhu a účelu užití hlavní stavby.

Díl 3

Postup určení směrné hodnoty vybraného zemědělského pozemku

§ 7

Směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku

      Směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce
kde
SHPZ
směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku v Kč,
DSHPZi
dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku v Kč,
i
pořadové číslo části pozemku,
n
počet částí pozemku.

§ 8

Dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku

      (1)  Dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce
kde
DSHPZi
dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku v Kč,
pi
výměra i-té části vybraného zemědělského pozemku v m2,
i
pořadové číslo části pozemku,
UZCi
upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m2.

      (2)  Upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce
kde
UZCi
upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m2,
ZCi
základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m2, kterou je

a)  cena v Kč za m2 podle bonitovaných půdně ekologických jednotek uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce, nebo

b)  průměrná cena v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území uvedená ve vyhlášce Ministerstva zemědělství upravující průměrné základní ceny zemědělských pozemků, není-li zemědělský pozemek bonitován,
q
přirážka za polohu katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází, podle přílohy č. 4 k této vyhlášce v procentech,
i
pořadové číslo části pozemku.

Díl 4

Postup určení směrné hodnoty vybraného lesního pozemku

§ 9

Směrná hodnota vybraného lesního pozemku

      (1)  Směrná hodnota vybraného lesního pozemku se určí podle vzorce
kde
SHPL
směrná hodnota vybraného lesního pozemku v Kč,
DSHPLi
dílčí směrná hodnota i-té části vybraného lesního pozemku v Kč,
i
pořadové číslo části pozemku,
n
počet částí pozemku.

      (2)  Pozemek se dělí na části se stejným souborem lesního typu podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

§ 10

Dílčí směrná hodnota části vybraného lesního pozemku

      Dílčí směrná hodnota části vybraného lesního pozemku se určí podle vzorce
kde
DSHPLi
dílčí směrná hodnota i-té části vybraného lesního pozemku,
pi
výměra i-té části vybraného lesního pozemku v m2,
ZCi
základní cena i-té části vybraného lesního pozemku v Kč za m2, kterou je cena podle souboru lesních typů podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Díl 5
Postup určení směrné hodnoty jiného pozemku

§ 11

Směrná hodnota jiného pozemku

      Směrná hodnota jiného pozemku se určí jako směrná hodnota urbanizovaného pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce s tím, že
a)
je-li pozemek zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění nebo na němž je přípustná stavba, vynásobí se základní cena urbanizovaného pozemku koeficientem 0,75; upravená základní cena jiného pozemku činí nejméně 20 Kč za m2,

b)
v ostatních případech se základní cena urbanizovaného pozemku vynásobí koeficientem 0,25; upravená základní cena jiného pozemku činí nejméně 2 Kč za m2.


HLAVA II

STAVBY

Díl 1

Obecné ustanovení pro stavby

§ 12

Dělení staveb

      Pro účely této vyhlášky se stavby, u kterých se určuje směrná hodnota, dělí na
a)
stavby rodinných domů,
b)
stavby pro rodinnou rekreaci, kterými jsou

1.  rekreační chalupy a rekreační domky,

2.  rekreační a zahrádkářské chaty,
c)
stavby garáží,
d)
doplňkové stavby, kterými jsou stavby podle § 15 odst. 3 písm. d) zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí neuvedené v písme- nech a) až c) a stavby, které by jimi byly, pokud by nebyly součástí pozemku.

Díl 2

Postup určení směrné hodnoty stavby

§ 13

Směrná hodnota stavby

      (1)  Směrná hodnota stavby se určí podle vzorce
kde
SHS
směrná hodnota stavby v Kč,
DSHS
dílčí směrná hodnota stavby v Kč,
pp
polohová přirážka pro stavby, které jsou samostatnou nemovitou věcí, v Kč.

      (2)  Polohová přirážka pro stavby, které jsou samostatnou nemovitou věcí, se určí podle vzorce

kde
pp
polohová přirážka pro stavby, které jsou samostatnou nemovitou věcí, v Kč,
JSHP
jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku, na kterém je stavba zřízena, v Kč za m2,
zp1
zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží stavby v m2.

§ 14

Dílčí směrná hodnota stavby

      (1)  Dílčí směrná hodnota stavby se určí podle vzorce
kde
DSHS
dílčí směrná hodnota stavby v Kč,
zpi
zastavěná plocha i-tého podlaží stavby v m2,
i
pořadové číslo podlaží s tím, že nadzemní i podzemní podlaží se číslují jednou řadou,
n
celkový počet nadzemních i podzemních podlaží stavby,
UZC
upravená základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m2.

      (2)  Upravená základní cena zastavěné plochy podlaží se určí podle vzorce
kde
UZC
upravená základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m2,
ZC
základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m2 pro stavbu

a)  rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku podle tabulky č. 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce,

b)  rekreační nebo zahrádkářské chaty podle tabulky č. 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce,

c)  garáže nebo doplňkové stavby podle tabulky č. 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce,
I
index cenového porovnání,
s
koeficient stáří stavby.

      (3)  Index cenového porovnání se určí pro stavbu
a)
rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku podle vzorce
kde
I
index cenového porovnání,
Vi
hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce,
b)
rekreační nebo zahrádkářské chaty podle vzorce
kde
I
index cenového porovnání,
Vi
hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce,
c)
garáže nebo doplňkové stavby podle vzorce
kde
I
index cenového porovnání,
Vi
hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce.

      (4)  Hodnota i-tého znaku se stanoví zařazením stavby podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma podle tabulky přílohy k této vyhlášce příslušného druhu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma znaku.

      (5)  Hodnota koeficientu stáří stavby se určí podle vzorce
kde
s
koeficient stáří stavby,
y
stáří stavby v rocích; hodnota koeficien-tu s činí nejméně 0,6.
HLAVA III

JEDNOTKY

Díl 1

Postup určení směrné hodnoty jednotky

§ 15

Směrná hodnota jednotky

      Směrná hodnota jednotky se určí podle vzorce
kde
SHJ
směrná hodnota jednotky v Kč,
DSHB
dílčí směrná hodnota bytu v Kč,
DSHG
dílčí směrná hodnota nebytového pro-storu garáže v Kč,
DSHS
dílčí směrná hodnota nebytového pro-storu sklepa v Kč,
DSHK
dílčí směrná hodnota nebytového pro-storu komory v Kč,
PSHPkJ
podíl směrné hodnoty pozemku, který je součástí jednotky, nebo který je s ní spojený, v Kč.

§ 16

Dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory

      (1)  Dílčí směrná hodnota bytu, nebytového pro-storu garáže, sklepa nebo komory se určí podle vzorce
kde
DSH
dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč,
v
výměra podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v m2,
UZC
upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m2.

      (2)  Upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory se určí podle vzorce

kde
UZC
upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m2,
ZC
základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m2

a)  u bytu a u nebytového prostoru sklepa nebo komory podle tabulky č. 1 přílohy č. 9 k této vyhlášce,

b)  u nebytového prostoru garáže podle tabulky č. 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce,
I
index cenového porovnání,
s
koeficient stáří stavby.

      (3)  Index cenového porovnání se určí
a)
pro byt podle vzorce
kde
I
index cenového porovnání,
Vi
hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce,
b)
pro nebytový prostor garáže, sklepa nebo komory podle vzorce
kde
I
index cenového porovnání,
Vi
hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu porovnání podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.

      (4)  Hodnota i-tého znaku se stanoví zařazením součásti jednotky podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma podle tabulky přílohy k této vyhlášce příslušného typu součásti jednotky. Pokud součást jednotky nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma znaku.

      (5)  Hodnota koeficientu stáří stavby se určí podle vzorce
kde
s
koeficient stáří stavby,
y
stáří stavby v rocích; hodnota koeficien-tu s činí nejméně 0,6.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 17

Podlaží

      (1)  Pro účely určování směrné hodnoty se podlažím rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená horním lícem podlahy podlaží a
a)
horním lícem podlahy následujícího podlaží,
b)
u nejvyššího podlaží v případě zastřešení

1.  s půdním prostorem horním lícem podlahy půdy nebo horním lícem stropní konstrukce, je-li půdní prostor stavby bez podlahy, nebo

2.  bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,
c)
u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

      (2)  Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jimiž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, který je stavebně upravený k účelovému využití.

§ 18

Zastavěná plocha podlaží

      (1)  Zastavěnou plochou podlaží se pro účely určování směrné hodnoty rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

      (2)  Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například scho-diště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se i plocha prostor podloubí, průjezdů a obdobných prostor.

§ 19

Podlahová plocha jednotky

      Podlahová plocha jednotky pro účely určování směrné hodnoty nezahrnuje podlahovou plochu společných částí domu v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.

§ 20

Počet obyvatel obce

      Počet obyvatel obce se určí podle Malého lexikonu obcí České republiky vydávaného Českým statistickým úřadem.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 21

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:


Ing. Fischer, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.