Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  49/1997 | Částka:  17/1997
28.3.1997

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

49

Zákon

ze dne 6. března 1997

o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Část první

Základní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Zákon upravuje ve věcech civilního letectví

a) podmínky stavby a provozování letadla,

b) letecké stavby,

c) podmínky využívání vzdušného prostoru a poskytování leteckých služeb,

d) podmínky provozování leteckých činností,

e) ochranu letectví,

f) podmínky užívání sportovního létajícího zařízení,

g) výkon státní správy.

(2) Tento zákon se také vztahuje ve vymezeném rozsahu na vojenské letectví ve věcech leteckého personálu, vojenských letišť a leteckých staveb, užívání vzdušného prostoru, poskytování leteckých služeb a provozování leteckých činností.


§ 2

Základní pojmy

(1) Civilním letectvím se rozumí letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované českými letadly v cizině pro civilní účely.

(2) Součástí letadla se rozumí, pro účely schvalování typu, letecké motory a letecké vrtule.

(3) Výrobkem letecké techniky je výrobek, s výjimkou součástí letadla, používaný v civilním letectví, který má vliv na bezpečnost a spolehlivost leteckého provozu.

(4) Vzdušným prostorem České republiky je vzdušný prostor nad územím České republiky do výšky, kterou lze využít pro letecký provoz.

(5) Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha, včetně souboru staveb a zařízení, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím.


§ 3

Zřízení Úřadu pro civilní letectví

(1) Zřizuje se správní úřad Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze (dále jen „Úřad”) pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Úřad je podřízen Ministerstvu dopravy a spojů.

(2) V čele Úřadu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy a spojů;1) ministr dopravy a spojů rovněž schvaluje statut Úřadu.


Část druhá

Letecký rejstřík, způsobilost letadla a jeho součástí a výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví

§ 4

Letecký rejstřík

(1) Letecký rejstřík České republiky (dále jen „letecký rejstřík”) je evidencí letadel, jejichž provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice. Letecký rejstřík je veden Úřadem.

(2) Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam. Do leteckého rejstříku se zapisují tyto údaje o letadle:

a) vlastník,

b) provozovatel,

c) rejstříková značka,

d) typ a výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje,

e) zřízení zástavního práva na letadle,

f) datum zápisu a výmazu z leteckého rejstříku.

(3) Do leteckého rejstříku může být zapsáno pouze letadlo, které bylo Úřadem vydáno nebo uznáno za platné osvědčení letové způsobilosti a které není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu.

(4) Zápisem do leteckého rejstříku získává letadlo státní příslušnost České republiky.

(5) Úřad přidělí letadlu při zápisu do leteckého rejstříku rejstříkovou značku a vydá osvědčení o zápisu letadla. Osvědčení o zápisu letadla osvědčuje vlastnictví k letadlu.


§ 5

(1) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku podává provozovatel letadla.

(2) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku musí obsahovat

a) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby, která je provozovatelem letadla, a její identifikační číslo, je-li přiděleno, nebo jméno a trvalý pobyt, obchodní jméno a rodné číslo fyzické osoby, která je provozovatelem letadla,

b) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby, která je vlastníkem letadla, není-li vlastník současně provozovatelem letadla, a její identifikační číslo, je-li přiděleno, nebo jméno a trvalý pobyt, obchodní jméno a rodné číslo fyzické osoby, která je vlastníkem letadla, není-li vlastník současně provozovatelem letadla,

c) údaj o typu letadla, výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje o letadle.

(3) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku musí být doložena

a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku,

b) dokladem osvědčujícím právní vztah provozovatele k letadlu a dokladem osvědčujícím souhlas vlastníka se zápisem do leteckého rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem letadla,

c) platným osvědčením letové způsobilosti letadla,

d) prohlášením, že letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu,

e) ověřeným stejnopisem dokladu o zástavním právu váznoucím na letadle, bylo-li zřízeno,

f) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla a dokladem o zaplacení pojistného.


§ 6

(1) Provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku je povinen neprodleně ohlásit Úřadu veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku, a jedná-li se o právnickou osobu, přidělené identifikační číslo, pokud nebylo obsaženo v žádosti o zapsání letadla do leteckého rejstříku.

(2) Výmaz zápisu letadla z leteckého rejstříku provede Úřad na žádost provozovatele zapsaného letadla nebo z vlastního podnětu, pokud zjistí, že došlo ke změně nebo zániku podmínek stanovených pro zápis letadla do leteckého rejstříku. Není-li provozovatel letadla současně vlastníkem letadla, lze výmaz zápisu letadla z leteckého rejstříku provést jen se souhlasem vlastníka letadla. O provedeném výmazu zápisu letadla vyrozumí Úřad provozovatele letadla, a není-li provozovatel letadla současně vlastníkem letadla, i vlastníka.


§ 7

Schválení typu letadla nebo jeho součástí

(1) Typ letadla nebo jeho součástí schvaluje Úřad na základě žádosti výrobce, dovozce nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, která prokáže právní zájem na schválení typu letadla nebo jeho součástí.

(2) Úřad pro účely schvalování typu letadla nebo jeho součástí stanoví nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti

a) po dohodě se žadatelem předpisy určené pro schvalování typu mezinárodní úmluvou, kterou je Česká republika vázána (dále jen „předpisová základna”), na základě kterých budou typ letadla nebo jeho součásti schvalovány,

b) lhůtu, do které lze pro schválení typu letadla nebo jeho součástí vycházet ze stanovené předpisové základny.

(3) V průběhu schvalování typu letadla nebo jeho součástí může Úřad od žadatele o schválení typu požadovat předložení podkladů potřebných pro schválení typu.

(4) Úřad schválí typ letadla nebo jeho součástí na základě výsledků posouzení a ověření shody vlastností letadla nebo jeho součástí s požadavky stanovenými na bezpečnost letadla a jeho součástí a ekologii provozu letadla předpisovou základnou (dále jen „posouzení a ověření shody vlastností”), které doloží žadatel o schválení typu. Úřad při schvalování typu letadla nebo jeho součástí postupuje podle stanovené předpisové základny. Posouzení a ověření shody vlastností zajistí žadatel na svůj náklad u Úřadu. Úřad může posouzením a ověřením shody vlastností pověřit právnickou osobu.

(5) Na schvalování typu letadla nebo jeho součástí se nevztahují předpisy o správním řízení.

(6) Výrobce je povinen vyrábět letadla a jejich součásti podle typu schváleného Úřadem a prokázat shodnost letadla a jeho součástí se schváleným typem.

(7) Výrobce je povinen sledovat jím vyrobené letadlo nebo jeho součásti v provozu a na základě analýz poruch letadla nebo jeho součástí vydávat opatření pro udržení nebo obnovení letové způsobilosti letadla.

(8) Náležitosti žádosti o schválení typu letadla nebo jeho součástí, doklady, které je nutno k žádosti doložit, způsob schvalování typu letadla nebo jeho součástí stanoví prováděcí předpis.


§ 8

Způsobilost letadla

(1) O způsobilosti letadla k létání (dále jen „letová způsobilost”) rozhoduje Úřad na základě žádosti

a) výrobce, dovozce nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, která prokáže právní zájem, jedná-li se o nově vyrobené letadlo,

b) provozovatele, jedná-li se o letadlo již provozované.

O schválení letové způsobilosti vydá Úřad osvědčení letové způsobilosti.

(2) Podmínkou schválení letové způsobilosti Úřadem je shoda letadla se schváleným typem a ověření jeho letové způsobilosti. Ověřování letové způsobilosti zajišťuje žadatel na svůj náklad v Úřadu. Posuzováním a ověřováním letové způsobilosti může Úřad pověřit právnickou nebo fyzickou osobu.

(3) Prováděcí předpis stanoví podmínky letové způsobilosti jednotlivých druhů letadel z hlediska jejich konstrukce, technických parametrů a jejich využívání.


§ 9

Způsobilost individuálně vyrobeného letadla a jeho součástí

O schválení letové způsobilosti individuálně vyrobeného letadla a jeho součástí rozhoduje Úřad na základě žádosti výrobce, dovozce nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, která prokáže právní zájem na schválení. O schválení letové způsobilosti vydá Úřad osvědčení letové způsobilosti. Úřad vydá osvědčení letové způsobilosti, pokud jsou splněny požadavky stanovené prováděcím předpisem na bezpečnost letadla a jeho součástí a ekologii provozu letadla.


§ 10

Kontroly letové způsobilosti

(1) Letadla evidovaná v leteckém rejstříku podléhají kontrolám letové způsobilosti, které zajišťuje na svůj náklad provozovatel letadla u Úřadu. Kontrolami letové způsobilosti může Úřad pověřit právnickou osobu.

(2) Zjistí-li Úřad pri kontrole, že letadlo nesplňuje podmínky letové způsobilosti, zadrží osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění závady v letové způsobilosti.

(3) V případě zjištění trvalé letové nezpůsobilosti letadla rozhodne Úřad o letové nezpůsobilosti letadla a odejme osvědčení letové způsobilosti.

(4) Rozsah a způsob provádění kontrol letové způsobilosti v provozu stanoví prováděcí předpis.


§ 11

Provoz zahraničního letadla

Letadlo, které je evidováno v leteckém rejstříku jiného státu, jehož provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice, může být provozováno ve vzdušném prostoru České republiky, byl-li schválen typ letadla a jeho letová způsobilost jiným státem a uzná-li na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, osvědčení o schválení typu letadla a osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem Úřad za platné.


§ 12

(1) Ve vzdušném prostoru České republiky je zakázáno provozovat letadlo,

a) které nemá platné osvědčení letové způsobilosti nebo pro které nebylo uznáno osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem za platné Úřadem,

b) pro které nebylo vydáno osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku nebo leteckého rejstříku jiného státu,

c) jehož technický a provozní stav neodpovídá požadavkům bezpečnosti létání a ochrany životního prostředí stanoveným prováděcím předpisem.

(2) Provozovatel letadla je povinen

a) udržovat leteckou způsobilost letadla,

b) zajistit u jím provozovaného letadla přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti podle požadavku stanoveného v prováděcím předpise,

c) poskytovat na žádost výrobci letadla jednou za kalendářní rok seznam závad týkajících se technického stavu letadla,

d) mít po celou dobu provozování letadla sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla a zaplaceno pojistné,

e) vést záznamy o provozu letadla.

(3) Způsob vedení záznamů o provozu letadla stanoví prováděcí předpis.


§ 13

(1) Posuzování a ověřování shody vlastností letadla a jeho součástí, posuzování a ověřování letové způsobilosti a kontroly letové způsobilosti může provádět pro potřeby Úřadu právnická nebo fyzická osoba, která je k této činnosti pověřena Úřadem.

(2) Posuzováním a ověřováním shody vlastností letadla a jeho součástí, posuzováním a ověřováním letové způsobilosti a kontrolou letové způsobilosti se rozumí práce, kterými se zjišťují, ověřují nebo prokazují vlastnosti letadla nebo jeho součástí pro účely

a) schválení typu letadla nebo schválení typu jeho součástí,

b) schválení individuálně vyrobeného letadla nebo jeho součástí,

c) schválení letové způsobilosti,

d) kontroly letové způsobilosti.


§ 14

(1) Úřad může pověřit právnickou nebo fyzickou osobu, která splňuje tyto požadavky:

a) je technicky a stavebně vybavena k posuzování a ověřování shody vlastností nebo k posuzování a ověřování letové způsobilosti letadel nebo jejich součástí nebo ke kontrole letové způsobilosti letadel nebo jejich součástí,

b) má technická zařízení potřebná k posuzování a ověřování shody vlastností nebo k posuzování a ověřování letové způsobilosti letadel nebo jejich součástí nebo ke kontrole letové způsobilosti letadel nebo jejich součástí,

c) zajistí, aby práce při posuzování a ověřování shody vlastností nebo při posuzování a ověřování letové způsobilosti letadel nebo jejich součástí nebo při kontrole letové způsobilosti letadel nebo jejich součástí prováděly fyzické osoby odborně způsobilé, které mají povinnost zachovávat státní, obchodní nebo služební tajemství.

(2) Úřad kontroluje, zda pověřená právnická nebo fyzická osoba dodržuje požadavky, za kterých jí bylo uděleno pověření. Při nesplnění požadavků Úřad pozastaví nebo odejme právnické nebo fyzické osobě pověření.


§ 15

Zkušební létání

(1) Prototyp letadla, letadlo, pro které nebylo dosud vydáno osvědčení letové způsobilosti, nebo letadlo, které nesplňuje podmínky letové způsobilosti v důsledku změny účelu v jeho využívání, nebo letadlo, které pozbylo letovou způsobilost, může být použito ke zkušebnímu létání jen na základě souhlasu Úřadu.

(2) Úřad udělí souhlas ke zkušebnímu létání po ověření podmínek stanovených prováděcím předpisem pro zkušební létání.


§ 16

Výrobky letecké techniky

(1) Výrobky letecké techniky určené prováděcím předpisem mohou být použity v civilním letectví, jen pokud byla schválena nebo uznána jejich způsobilost k použití v civilním letectví Úřadem. Náklady spojené s vydáním osvědčení o způsobilosti výrobku letecké techniky hradí žadatel.

(2) Náležitosti žádosti o schválení způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví a technické podmínky výrobků letecké techniky stanoví prováděcí předpis.


§ 17

(1) Vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky určených prováděcím předpisem může provádět pouze právnická osoba, která má k této činnosti oprávnění vydané Úřadem.

(2) Úřad udělí oprávnění podle odstavce 1 právnické osobě, která splňuje tyto požadavky:

a) má technické vybavení k výrobě, opravě, zkoušení nebo údržbě letadel nebo jejich součástí nebo výrobků letecké techniky,

b) zajistí, aby výrobu, opravu, zkoušení nebo údržbu letadel nebo jejich součástí nebo výrobků letecké techniky prováděly odborně způsobilé fyzické osoby.

(3) Náležitosti žádosti o udělení oprávnění na výrobu, opravu, zkoušení a údržbu letadel a jejich součástí, podmínky pro udělení oprávnění a odborné znalosti fyzických osob, které provádějí výrobu, opravu, zkoušení nebo údržbu letadel a jejich součástí, stanoví prováděcí předpis.


Část třetí

Letecký personál

§ 18

(1) Fyzické osoby, které vykonávají činnosti k zajištění bezpečného a plynulého leteckého provozu, jsou leteckým personálem. Fyzické osoby, které se účastní letu na palubě letadla a vykonávají činnosti k zajištění bezpečného provedení letu nebo činnosti související s udržováním jejich kvalifikace nebo činnosti za účelem kontroly letu nebo letové způsobilosti, jsou posádkou letadla.

(2) Leteckým personálem jsou:

a) výkonní letci,

b) obsluhující personál,

c) pozemní letecký personál.

(3) Činnosti leteckého personálu mohou vykonávat osoby, které jsou bezúhonné, odborně a zdravotně způsobilé a které mají platný průkaz způsobilosti k výkonu příslušné činnosti.

(4) Úřad vede evidenci leteckého personálu.


§ 19

Průkaz způsobilosti leteckého personálu

(1) Průkaz způsobilosti vydává a platnost průkazu způsobilosti vydaného jiným státem uznává Úřad.

(2) Průkaz způsobilosti vydá Úřad žadateli, který prokázal bezúhonnost, odbornou způsobilost k vykonávání příslušné činnosti leteckého personálu zkouškou a zdravotní způsobilost.

(3) Úřad zadrží průkaz způsobilosti a nařídí ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti člena leteckého personálu v případě, že při výkonu činnosti, k níž ho opravňuje průkaz způsobilosti, vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost leteckého provozu. Podle výsledků ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti může Úřad činnost, k níž je člen leteckého personálu oprávněn, omezit nebo zakázat. V případě zákazu činnosti Úřad průkaz způsobilosti odejme.

(4) Člen leteckého personálu, který je držitelem průkazu způsobilosti, nesmí vykonávat činnost, k níž jej průkaz způsobilosti opravňuje, pokud si je vědom nemoci nebo takové změny zdravotního stavu, která omezuje nebo vylučuje výkon této činnosti.


§ 20

Odborná způsobilost leteckého personálu

(1) Zkoušku může vykonat žadatel, který dosáhl potřebnou kvalifikaci.

(2) Žadatel o výkon činnosti člena leteckého personálu musí před zkouškou absolvovat předepsanou výuku a výcvik.

(3) Podrobnosti o kategorizaci členů leteckého personálu, potřebné kvalifikaci, rozsah odborných znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob a rozsah provádění výuky a výcviku, způsob provádění zkoušek, druhy průkazů způsobilosti a podmínky pro možnost prodlužovat dobu platnosti průkazů stanoví prováděcí předpis.


§ 21

Bezúhonnost leteckého personálu

Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností člena leteckého personálu, nebo ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o vykonávání činnosti člena leteckého personálu je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti člena leteckého personálu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.


§ 22

Zdravotní způsobilost leteckého personálu

(1) Žadatel o vykonávání činnosti člena leteckého personálu nebo držitel průkazu způsobilosti žádající o prodloužení platnosti průkazu způsobilosti musí doložit, že je zdravotně způsobilý.

(2) Zdravotní způsobilost zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává na základě lékařské prohlídky a dalších vyšetření stanovených prováděcím předpisem nebo odůvodněných zdravotním stavem posuzované osoby posuzující lékař zdravotnického zařízení určeného Ministerstvem dopravy a spojů po dohodě s Ministerstvem obrany a s Ministerstvem zdravotnictví.

(3) Provozovatel letecké činnosti je povinen zajistit pro zaměstnance vykonávající činnosti leteckého personálu závodní preventivní péči ve zdravotnickém zařízení, jehož lékaři mají znalosti leteckého lékařství.

(4) Zjistí-li posuzující lékař u držitele průkazu způsobilosti člena leteckého personálu takovou změnu zdravotního stavu, která má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti k držení průkazu způsobilosti, je povinen vydat nový posudek o zdravotní způsobilosti a zaslat jej Úřadu.

(5) Držitel průkazu způsobilosti člena leteckého personálu je povinen oznámit lékaři, že vykonává činnost člena leteckého personálu.

(6) Každý lékař, který zjistí nebo má odůvodněné podezření, že držitel průkazu způsobilosti trpí nemocemi, vadami nebo stavy, které vylučují nebo omezují vykonávání činnosti člena leteckého personálu, poučí jej o této skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Posuzující lékař postupuje podle odstavce 4.

(7) V případech uvedených v odstavci 6 je držitel průkazu způsobilosti povinen dostavit se na vyzvání posuzujícího lékaře v určeném termínu k tomuto lékaři a v odůvodněných případech se podrobit před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti potřebnému vyšetření. Nemůže-li se dostavit ze závažných důvodů, musí tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od termínu určeného posuzujícím lékařem. Nesplní-li držitel průkazu způsobilosti uvedenou povinnost, je posuzující lékař povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Úřadu.

(8) Posudek o zdravotní způsobilosti leteckého personálu nesmí být starší než tři měsíce od data jeho vydání.

(9) Druhy vyšetření, podrobnosti o zdravotní způsobilosti leteckého personálu, podrobnosti o pověřování právnické osoby k posuzování znalosti leteckého lékařství a lhůty k prokazování znalosti leteckého lékařství stanoví prováděcí předpis.


§ 23

Ustanovení této části zákona se vztahují i na vojenský personál. Ve věcech vojenského leteckého personálu vykonává působnost Úřadu Ministerstvo obrany.


Část čtvrtá

Letiště a letecké stavby

Druhy letišť

§ 24

(1) Letiště se rozdělují

a) podle technických podmínek, provozních podmínek a základního určení na letiště

1. vnitrostátní, jimiž jsou letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů,

2. mezinárodní, jimiž jsou celní letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů a letů, při nichž je překročena státní hranice České republiky,

b) podle okruhů uživatelů na letiště

1. veřejná, jimiž jsou letiště, jež přijímají v mezích své technické a provozní způsobilosti všechna letadla,

2. neveřejná, jimiž jsou letiště, u nichž okruh uživatelů letiště stanoví na návrh jeho provozovatele Úřad,

3. vojenská, jimiž jsou letiště pro potřeby Armády České republiky.

(2) Na využívání vojenského letiště i pro civilní letecký provoz se použije tento zákon.


§ 25

(1) O stanovení druhu letiště a o jeho změně rozhoduje Úřad na základě žádosti provozovatele letiště po posouzení technických a provozních podmínek stanovených pro požadovaný druh letiště. Rozhodnutí Úřadu, kterým se letiště určí jako letiště mezinárodní, je podkladem pro stanovení průběhu hranice celního pohraničního pásma okolo celního letiště podle zvláštního předpisu.2)

(2) Technické a provozní podmínky jednotlivých druhů letů a podrobnosti o obsahu žádosti podle odstavce 1 stanoví prováděcí předpis.


Provozování letiště

§ 26

(1) Provozováním letiště se rozumí činnosti, kterými se zajišťuje

a) možnost pro přistávání a vzlety letadel a pohyb letadel s tím související,

b) ochrana a ošetřování letadel,

c) uskutečňování leteckých činností,

d) pořádek, bezpečnost, záchranná a hasičská služba na letišti,

e) ochrana před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního letectví,

f) údržba a rozvoj letiště,

podle podmínek stanovených pro provozování letiště.

(2) Technické a provozní podmínky pro provozování letiště stanoví prováděcí předpis.


§ 27

(1) Provozovat letiště může právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice na základě povolení. Povolení provozovat letiště může vydat Úřad na základě žádosti.

(2) Povolení může být vydáno za podmínky, že

a) fyzická osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a alespoň jeden z nich je odborně způsobilý,

b) všechny fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem právnické osoby nebo členy statutárního orgánu, dosáhly věku 18 let, jsou způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a alespoň jeden člen statutárního orgánu nebo odpovědný zástupce právnické osoby splňuje podmínku odborné způsobilosti.


§ 28

Bezúhonnost

Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s provozováním letiště, nebo ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze provozování letiště a osobě žadatele o vydání povolení je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování letiště, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.


§ 29

Odborná způsobilost

Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání ekonomického, dopravního, technického nebo právního zaměření a nejméně pětiletou odbornou praxí v civilním letectví.


§ 30

Žádost o povolení provozovat letiště

(1) Žádost o povolení provozovat letiště musí obsahovat

a) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo jméno a trvalý pobyt, obchodní jméno a rodné číslo fyzické osoby,

b) označení vlastníka letiště, není-li budoucí provozovatel současně vlastníkem letiště, způsobem uvedeným v písmenu a).

(2) Žádost o povolení provozovat letiště musí být doložena

a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku,

b) výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší než šest měsíců, všech fyzických osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo členy statutárního orgánu, a odpovědného zástupce, byl-li ustanoven, je-li žadatelem právnická osoba, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší než šest měsíců, fyzické osoby a jejího odpovědného zástupce, je-li ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba,

c) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost,

d) dokladem, který osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště nebo že má jiný právní vztah k letišti, a dokladem osvědčujícím souhlas vlastníka letiště s provozováním letiště, není-li vlastník současně provozovatelem letiště.


§ 31

(1) Provozovatel letiště je povinen

a) ke dni zahájení letiště doložit Úřadu, že splňuje podmínky stanovené pro provozování letiště,

b) provozovat letiště podle platného povolení k provozování letiště,

c) ve lhůtě šesti měsíců před uvažovaným ukončením provozování letiště oznámit Úřadu záměr ukončit provozování letiště a ve stejné lhůtě vyrozumět vlastníka letiště, není-li provozovatel současně vlastníkem letiště.

(2) Provozovatel letiště je oprávněn vydávat příkazy provozovatelům leteckých činností, cestujícím a ostatním osobám zúčastněným na provozu letiště a leteckém provozu k zajištění bezpečného provozu letiště a koordinovat činnost na letišti.


§ 32

(1) Pro zajištění dopravní propustnosti mezinárodního veřejného letiště může Ministerstvo dopravy a spojů rozhodnout o zavedení zvláštního režimu na letišti pro přidělování volných letištních časů jednotlivým leteckým dopravcům.

(2) Ministerstvo dopravy a spojů může pověřit přidělováním volných letištních časů leteckým dopravcům a dohledem na jejich využívání fyzickou osobu s trvalým pobytem nebo právnickou osobu se sídlem v České republice, která nemá finanční nebo jiné zájmy, jež by mohly ovlivnit výsledky přidělování volných letištních časů leteckým dopravcům (dále jen „koordinátor”).

(3) Koordinátor je povinen přidělovat volné letištní časy nediskriminačním způsobem tak, aby nedošlo k neoprávněnému zvýhodňování některého z leteckých dopravců. Při omezené kapacitě volných letištních časů dává koordinátor přednost leteckým dopravcům provozujícím pravidelnou veřejnou leteckou dopravu.

(4) Prováděcí předpis stanoví podrobné podmínky pro přidělování volných letištních časů jednotlivým leteckým dopravcům na letišti.


§ 33

(1) Nevyhovuje-li provozní stav letiště nebo jeho části bezpečnému provozování letiště, může Úřad rozhodnout o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho části.

(2) Rozhodnutí se může vztahovat pouze na určité typy letadel nebo na určité druhy letů.


§ 34

Povolení k provozování letiště zaniká

a) rozhodnutím Úřadu o zrušení povolení, jestliže provozovatel letiště přestal splňovat předpoklady pro vydání povolení, závažně porušil ustanovení tohoto zákona nebo podal návrh na zrušení povolení k provozování letiště,

b) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,

c) dnem zániku právnické osoby nebo uplynutím 30 dnů po úmrtí fyzické osoby, která je držitelem povolení.


§ 35

Plochy určené k vzletům a přistáním

(1) Územně vymezené plochy v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území,3) určené k vzletům a přistáním letadel a s tím souvisejícím činnostem mohou být využívány k vzletům a přistáním pouze za podmínek stanovených prováděcím předpisem.

(2) K vzletům a přistáním stanovených druhů letadel při vymezených leteckých činnostech lze použít jakékoliv plochy, pokud zajišťují bezpečný vzlet nebo přistání.

(3) Charakteristiku ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze využít k vzletům a přistáním jakékoliv plochy, stanoví prováděcí předpis.


§ 36

Letecká stavba

(1) Leteckou stavbou je

a) stavba letiště a stavba v prostoru letiště,

b) stavba sloužící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště.

(2) Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí stavby pro radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou meteorologickou a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany a denní, světelná a rádiová návěstidla.

(3) Speciální stavebním úřadem4) pro letecké stavby je Úřad.

(4) Úřad, jako speciální stavební úřad, vydá kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona na základě posouzení provozní způsobilosti letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.


Ochranná pásma

§ 37

(1) Kolem letiště a kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranná pásma vznikají dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.

(2) Ochranné pásmo letiště se dělí na ochranné pásmo

a) vzletových a přistávacích drah,

b) vzletových a přibližovacích prostorů.

(3) Ochranné pásmo vzletových a přistávacích drah letiště je vymezeno územím podle technického vybavení letiště

a) u letiště s dráhovým systémem pro přiblížení podle přístrojů, kde délka vzletové a přistávací dráhy je 1 800 m a větší, činí ochranné pásmo 300 m od osy každé dráhy po obou stranách dráhy a 400 m za oba konce každé vzletové a přistávací dráhy a předpolí,

b) u ostatních letišť činí ochranné pásmo 150 m od osy vzletové a přistávací dráhy po obou stranách každé vzletové a přistávací dráhy a předpolí.

(4) Ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů je vymezeno podle technického vybavení letišť

a) u letiště s dráhovým systémem pro přiblížení podle přístrojů, kde délka nejdelší vzletové a přistávací dráhy a předpolí je 1 800 m a větší, navazuje ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů na ochranné pásmo vzletových a přistávacích drah v prodloužené ose každé dráhy a na obou jejích koncích; ochranné pásmo vzletových a přistávacích prostorů má tvar rovnoramenného lichoběžníku, jehož šířka činí u každé dráhy 600 m a délka 15 000 m s rameny rozevírajícími se 15o na každou stranu od směru osy každé dráhy; rovina ochranného pásma vzletových a přibližovacích prostorů stoupá od konce ochranného pásma vzletových a přistávacích drah a předpolí ve sklonu 1: 70 do stanovené vzdálenosti 15 000 m,

b) u ostatních letišť navazuje ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů na ochranné pásmo vzletových a přistávacích drah v prodloužené ose každé dráhy na jejích obou koncích; ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů má tvar rovnoramenného lichoběžníku, jehož šířka činí 300 m a délka 5 000 m u každé dráhy s rameny rozevírajícími se 15o na každou stranu od směru osy každé dráhy; rovina ochranného pásma vzletových a přibližovacích prostorů stoupá od konce ochranného pásma vzletových a přistávacích drah ve sklonu 1: 40 do vzdálenosti 5 000 m.


§ 38

(1) V ochranné pásmu vzletových a přistávacích drah a předpolí je zakázáno zřizování staveb s výjimkou podzemních staveb a staveb nezbytných pro zajištění leteckého provozu.

(2) V ochranném pásmu vzletových a přibližovacích prostorů nesmí výška pevné překážky přesáhnout rovinu vymezenou podle technického vybavení letiště tak, jak je stanoveno v § 41 tohoto zákona.


§ 39

(1) Ochranné pásmo leteckých staveb sloužících k zajištění bezpečnosti leteckého provozu je prostorově vymezeno čtyřmi sektory ve tvaru soustředných kružnic se středem v ose anténního systému letecké stavby, kdy poloměry činí

a) u prvního sektoru do 25 m,

b) u druhého sektoru 60 m,

c) u třetího sektoru 200 m,

d) u čtvrtého sektoru 600 m.

(2) V prvním sektoru nesmí být umísťovány žádné pevné překážky; výšky a druhy povolených překážek v druhém až čtvrtém sektoru stanoví prováděcí předpis.

(3) Ochranné pásmo podzemních leteckých staveb sloužících k zajištění bezpečného leteckého provozu je prostorově vymezeno pásmem, jehož podélná osa je totožná s vedením podzemní letecké stavby a jehož hrany jsou ve vzdálenosti 1, 5 m na každou stranu od této osy.


§ 40

V ochranném pásmu letišť a ochranném pásmu leteckých staveb lze zřizovat zařízení a provádět činnosti jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost.


§ 41

K umístění staveb a zařízení mimo ochranná pásma je nutný souhlas Úřadu, jestliže jde o

a) stavby nebo zařízení vysoké 100 m a více nad terénem,

b) stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 100 m a výše nad okolní krajinu,

c) zařízení, která mohou rušit funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí, energetická zařízení a vysílací stanice.


§ 42

Provozovatel letiště nebo jiných leteckých staveb je oprávněn i mimo ochranné pásmo, po předchozím informování vlastníka, vstupovat na cizí pozemky za účelem zajištění provozování letišť a jiných leteckých staveb, případně odstraňování překážek omezujících provozování letiště nebo leteckých staveb. Přitom je povinen dbát toho, aby užívání pozemků a staveb na nich stojících bylo co nejméně rušeno a aby vstupem a činnostmi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Výkon těchto oprávnění musí být omezen na nezbytnou dobu a nezbytnou míru. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody podle občanského zákoníku.


§ 43

Ustanovení § 26 a § 35 až 42 se vztahují i na vojenská letiště, vojenské letecké stavby a jejich ochranná pásma. Působnost Úřadu ve věcech vojenských letišť, vojenských leteckých staveb a jejich ochranných pásem vykonává Ministerstvo obrany.


Část pátá

Užívání vzdušného prostoru České republiky

§ 44

(1) Vzdušný prostor České republiky je přístupný k létání za podmínek stanovených tímto zákonem, mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a při dodržení pravidel létání, která stanovují postupy při létání ve vzdušném prostoru. Pravidla létání stanoví prováděcí předpis.

(2) Užívání vzdušného prostoru České republiky k létání může být nad určitými oblastmi zakázáno nebo omezeno z důvodů obrany státu, z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů ochrany životního prostředí5) a zdraví lidí.

(3) Užívání vzdušného prostoru České republiky k létání může omezit nebo zakázat

a) Úřad v dohodě s Ministerstvem obrany, nepřesáhne-li doba omezení nebo zákazu tři měsíce,

b) Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem obrany, přesahuje-li doba omezení nebo zákazu tři měsíce,

c) stanoviště pro poskytování letových provozních služeb, které Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem obrany zajistí v zájmu bezpečnosti civilního letectví, nepřesáhne-li doba omezení nebo zákazu 24 hodin.

(4) Charakteristiku částí vzdušného prostoru České republiky, v nichž může být létání zakázáno nebo omezeno, a podmínky pro omezení nebo zákaz stanoví prováděcí předpis.


§ 45

Letecké služby

(1) Bezpečnost a plynulost létání ve vzdušném prostoru České republiky se zajišťuje prostřednictvím leteckých služeb.

(2) Leteckými službami jsou

a) letové provozní služby včetně letištních,

b) letecká telekomunikační služba,

c) letecká meteorologická služba,

d) letecká služba pátrání a záchrany,

e) letecká informační služba,

f) služby při předletové přípravě a monitorování letu,

g) služby při odbavovacím procesu na letišti.

(3) Při užívání vzdušného prostoru je každý povinen se řídit pokyny osob zajišťujících letové provozní služby včetně letištních.

(4) Charakteristiku jednotlivých druhů leteckých služeb a činností, kterými se zajišťuje jejich poskytování, stanoví prováděcí předpis.


Letové provozní služby

§ 46

(1) Letové provozní služby pro civilní létání může poskytovat právnická osoba se sídlem v České republice, kterou pověří Ministerstvo dopravy a spojů. Letištní službou může být pověřena i fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice. pro účely jejich poskytování rozděluje Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem obrany vzdušný prostor České republiky.

(2) Ministerstvo dopravy a spojů může pověřit poskytováním letových provozních služeb právnickou nebo fyzickou osobu podle odstavce 1, která

a) má technické zařízení potřebné k poskytování letových provozních služeb,

b) zajistí poskytování letových provozních služeb prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilého pozemního leteckého personálu,

c) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody a zaplaceno pojistné.


§ 47

(1) Pověřená osoba je povinna při poskytování letových provozních služeb dodržovat pravidla a postupy pro poskytování letových provozních služeb.

(2) Technické zařízení potřebné k poskytování letových provozních služeb, pravidla a postupy pro jejich poskytování stanoví prováděcí předpis.


§ 48

Ministerstvo dopravy a spojů může udělené pověření odejmout, jestliže osoba

a) neposkytuje letové provozní služby prostřednictvím stanoveného technického zařízení a odborně způsobilého pozemního leteckého personálu,

b) neplní povinnosti stanovené v pravidlech a postupech pro poskytování letových provozních služeb,

c) o odejmutí pověření požádala.


§ 49

(1) Leteckou telekomunikační službu, leteckou meteorologickou službu, leteckou informační službu, službu při předletové přípravě a monitorování letu a službu při odbavovacím procesu na letišti může poskytovat právnická osoba nebo fyzická osoba po předchozím souhlasu Ministerstva dopravy a spojů. Ministerstvo dopravy a spojů udělí souhlas za předpokladu, že právnická nebo fyzická osoba prokáže, že má technické zařízení potřebné k poskytování těchto služeb.

(2) Leteckou službu pátrání a záchrany zajišťuje Ministerstvo dopravy a spojů ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra.


§ 50

Létání vojenských, policejních a celních letadel

(1) Létání vojenských, policejních a celních letadel se řídí tímto zákonem, s výjimkou létání pro účely obrany a zajištění bezpečnosti státu.

(2) Pro létání ve stejné části vzdušného prostoru jsou jednotná pravidla létání pro vojenská, policejní a celní letadla a civilní létání.


§ 51

Letecké služby pro vojenské účely

(1) Letecké služby pro vojenské účely mohou být sloučeny s leteckými službami pro civilní létání.

(2) Letové provozní služby pro civilní létání a pro vojenské účely musí být vzájemně koordinovány a poskytovány ve vzájemné součinnosti.


§ 52

Létání letadel bez pilota

Letadlo způsobilé létat bez pilota může létat nad územím České republiky jen na základě povolení vydaného Úřadem a za podmínek v tomto povolení stanovených. Úřad povolení vydá, nebude-li ohrožena bezpečnost létání ve vzdušném prostoru.


§ 53

Povinné opuštění vzdušného prostoru

(1) Letadlo, které se dostalo do části vzdušného prostoru České republiky, kde je zakázáno nebo omezeno létání, musí, jakmile to zjistí, tento prostor opustit. Pokud letadlo tento prostor neopustí, může být z důvodů zajištění bezpečnosti létání ve vzdušném prostoru k opuštění prostoru donuceno.

(2) Postupy při donucení k opuštění zakázaného nebo omezeného vzdušného prostoru stanoví prováděcí předpis.


§ 54

Velitel letadla

Za bezpečné provedení letu odpovídá velitel letadla. V rámci této odpovědnosti je velitel letadla oprávněn ukládat všem osobám přítomným na palubě letadla příkazy. Všechny osoby přítomné na palubě letadla jsou povinny splnit příkazy velitele letadla.


§ 55

Letecká nehoda

(1) Leteckou nehodou je událost, při níž došlo v souvislosti s létáním k usmrcení nebo poškození zdraví osob nebo poruše nebo poškození letadla, které mají vliv na jeho letovou způsobilost, nebo zničení nebo zmizení letadla.

(2) Odborné zjišťování příčin leteckých nehod provádí Úřad.

(3) Příčiny letecké nehody, k níž došlo za mimořádných okolností nebo s mimořádnými následky, zjišťuje Ministerstvo dopravy a spojů.

(4) Druhy leteckých nehod, způsob jejich ohlašování, podrobnosti o zjišťování příčin jednotlivých druhů leteckých nehod a opatřeních k jejich předcházení stanoví prováděcí předpis.


Část šestá

Letecké činnosti

Hlava I

Obchodní letecká doprava

§ 56

(1) Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly.

(2) Obchodní leteckou dopravu lze provozovat na základě licence nebo jeho dopravu aerotaxi.

(3) Obchodní letecká doprava se rozděluje na pravidelnou a nepravidelnou podle způsobu provozování, na vnitrostátní a mezinárodní podle svého rozsahu.


Obchodní letecká doprava na základě licence

§ 57

(1) Tuzemským leteckým dopravcem pro obchodní leteckou dopravu provozovanou na základě licence je

a) právnická osoba se sídlem v České republice, ve které náleží nejméně 51 % podílu na základním jmění a nejméně 51 % hlasovacích práv tuzemským osobám nebo České republice a v níž mají tuzemské osoby nebo Česká republika rozhodující vliv na řízení a plnou kontrolu nad její činností,

b) státní podnik založený státem k tomuto účelu.

(2) Tuzemskou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí

a) státní občan České republiky,

b) právnická osoba se sídlem v České republice, náleží-li nejméně 51 % podílu na základním jmění a nejméně 51 % hlasovacích práv státním občanům České republiky nebo právnickým osobám se sídlem v České republice, v nichž náleží nejméně 51 % podílu na základním jmění a nejméně 51 % hlasovacích práv státním občanům České republiky nebo právnickým osobám se sídlem v České republice.


§ 58

(1) Licenci k provozování obchodní letecké dopravy může vydat na základě žádosti Ministerstvo dopravy a spojů.

(2) Licence může být vydána za těchto podmínek:

a) všechny fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem právnické osoby nebo členy statutárního orgánu, dosáhly věku 21 let, jsou způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a alespoň jeden člen statutárního orgánu nebo odpovědný zástupce právnické osoby splňuje podmínku odborné způsobilosti,

b) žadatel prokáže, že splňuje podmínky tuzemského leteckého dopravce týkající se majetku právnické osoby a jeho kontroly podle § 57 odst. 1 tohoto zákona,

c) žadatel prokáže finanční zajištění obchodní letecké dopravy nejméně po dobu 24 měsíců od počátku zahájení této dopravy.


§ 59

Bezúhonnost

Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s obchodní leteckou dopravou, nebo ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze obchodní letecké dopravy a osobě žadatele o vydání licence je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování obchodní letecké dopravy, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.


§ 60

Odborná způsobilost

Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání ekonomického, dopravního, technického nebo právního zaměření a nejméně pětiletou odbornou praxí v civilním letectví.


§ 61

Žádost o licenci

(1) Žádost o udělení licence musí obsahovat

a) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby, která žádá o udělení licence, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) údaje o druhu zamýšlené letecké dopravy,

c) počet a druhy letadel, jimiž má být letecká doprava provozována,

d) údaje o rozsahu a četnosti zamýšlené letecké dopravy v určitém časovém období.

(2) Žádost o vydání licence musí být doložena

a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby a u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku,

b) výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší než šest měsíců, všech fyzických osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo členy statutárního orgánu, a odpovědného zástupce, byl-li ustanoven,

c) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost s uvedením výsledků dosavadní pětileté odborné praxe v civilním letectví,

d) dokladem prokazujícím splnění podmínky tuzemského leteckého dopravce týkající se majetku právnické osoby a jeho kontroly podle § 57 odst. 1 tohoto zákona,

e) dokladem prokazujícím, že je schopen finančně zajistit budoucí závazky po dobu 24 měsíců od počátku zahájení obchodní letecké dopravy,

f) předběžným návratem letového řádu a přepravních podmínek.

(3) Podrobnosti o způsobu prokázání finančního zajištění obchodní letecké dopravy stanoví prováděcí předpis.


§ 62

Ministerstvo dopravy a spojů v rozhodnutí o vydání licence uvede

a) označení leteckého dopravce,

b) druh obchodní letecké dopravy,

c) četnost a rozsah obchodní letecké dopravy v časovém období,

d) počet a druhy provozovaných letadel,

e) datum zahájení provozování obchodní letecké dopravy,

f) dobu, na kterou se licence uděluje,

g) podmínky provozování obchodní letecké dopravy.


§ 63

Změna licence

Ministerstvo dopravy a spojů může rozhodnout o změně licence

a) došlo-li ke změně skutečností, na základě kterých se rozhodovalo o vydání licence,

b) vyžaduje-li to veřejný zájem na uspokojování přepravních potřeb nebo bezpečnost obchodní letecké dopravy,

c) na základě odůvodněné žádosti držiteli licence.


§ 64

Omezení obchodní letecké dopravy

Ministerstvo dopravy a spojů může rozhodnout o omezení obchodní letecké dopravy na nezbytně nutnou dobu z důvodů

a) bezpečnosti zájmu na jiné mimořádné letecké činnosti,

b) veřejného zájmu na jiné mimořádné letecké činnosti,

c) je-li to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.


§ 65

Odejmutí licence

(1) Ministerstvo dopravy a spojů licenci odejme,

a) jestliže držitel licence závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem,

b) jestliže držitel licence neplní podmínky stanovené v licenci,

c) klesne-li podíl základního jmění a podíl hlasovacích práv tuzemských osob nebo České republiky pod hranici stanovenou v § 57 a ztrácí-li tuzemské osoby nebo Česká republika rozhodující vliv na řízení a plnou kontrolu nad činností tuzemského leteckého dopravce,

d) jestliže držitel licence o odejmutí licence požádal.

(2) Ministerstvo dopravy a spojů může licenci odejmout, jestliže držitel licence trvale neplatí úhrady za poskytované letecké služby.


§ 66

Licence pozbývá platnosti

a) uplynutím doby, na kterou byla udělena,

b) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem licence,

c) rozhodnutím Ministerstva dopravy a spojů o odejmutí licence.


§ 67

Osvědčení leteckého dopravce

(1) Tuzemský letecký dopravce musí mít ke dni zahájení obchodní letecké dopravy provozované na základě licence platné osvědčení. Osvědčení leteckého dopravce vydává Úřad na základě žádosti tuzemského leteckého dopravce.

(2) Osvědčením leteckého dopravce se osvědčuje, že tuzemský letecký dopravce

a) splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro letecký personál, bezpečnost leteckého provozu a provozování letadel potřebných pro obchodní leteckou dopravu,

b) má vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajištění obchodní letecké dopravy.

(3) Náležitosti žádosti stanoví prováděcí předpis.


§ 68

Povinnosti leteckého dopravce

(1) Tuzemský letecký dopravce je povinen

a) provozovat obchodní leteckou dopravu podle podmínek stanovených v licenci a podmínek provozního oprávnění cizího státu, jedná-li se o mezinárodní obchodní leteckou dopravu,

b) oznámit Ministerstvu dopravy a spojů všechny změny týkající se skutečností, na jejichž podkladě bylo rozhodováno o udělení licence, a identifikační číslo právnické osoby, pokud nebylo obsaženo v žádosti o udělení licence, nebo změny týkající se plnění podmínek stanovených v licenci do 15 dnů od vzniku těchto změn,

c) oznámit do 24 hodin Ministerstvu dopravy a spojů zahájení, přerušení nebo ukončení obchodní letecké dopravy, k níž má platnou licenci,

d) při odejmutí licence zajistit na svůj náklad dopravu osob, zavazadel, zvířat, zboží a pošty, ke které se zavázal.

(2) Tuzemský letecký dopravce, který provozuje pravidelnou obchodní leteckou dopravu, je dále povinen

a) provozovat obchodní leteckou dopravu podle schváleného letového řádu a mezinárodních tarifů,

b) ke dni zahájení obchodní letecké dopravy vyhlásit přepravní podmínky.

(3) Tuzemský letecký dopravce, který provozuje nepravidelnou obchodní leteckou dopravu, je dále povinen oznamovat Ministerstvu dopravy a spojů počet vykonaných letů do zahraničí s uvedením místa vzletů a přistání a počet přepravených osob a věcí na každém letu v obou směrech za každý kalendářní měsíc ve lhůtě do sedmi dnů po uplynutí kalendářního měsíce.


§ 69

Doprava aerotaxi

(1) Dopravou aerotaxi se rozumí obchodní letecká doprava, kterou se zajišťuje bezprostřední a pohotová přeprava osob, jejich zavazadel, věcí a zvířat letadlem s maximální vzletovou hmotností menší než 10 t nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující méně než 20.

(2) Provozovat dopravu aerotaxi může tuzemský letecký dopravce na základě povolení vydaného Úřadem a platného osvědčení leteckého dopravce vydaného podle § 67. Úřad vydá povolení pro dopravu aerotaxi fyzické osobě s trvalým pobytem nebo právnické osobě se sídlem na území České republiky, která prokáže, že

a) fyzická osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a alespoň jeden z nich je odborně způsobilý,

b) všechny fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem právnické osoby nebo členy statutárního orgánu, dosáhly věku 18 let, jsou způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a alespoň jeden člen statutárního orgánu nebo odpovědný zástupce splňuje podmínku odborné způsobilosti.

(3) Na posuzování bezúhonnosti se vztahuje § 59 a na posuzování odborné způsobilosti se vztahuje § 60. Na náležitosti žádosti o vydání povolení k dopravě aerotaxi se vztahují obdobně ustanovení o náležitostech žádosti o udělení licence, s výjimkou ustanovení vztahujících se k majetku leteckého dopravce a jeho kontrole.


§ 70

Mezinárodní obchodní letecká doprava

Tuzemský letecký dopravce, který hodlá provozovat mezinárodní obchodní leteckou dopravu, musí mít k této obchodní letecké dopravě provozní oprávnění cizího státu, do kterého má být mezinárodní obchodní letecká doprava provozována. O vydání provozního oprávnění musí tuzemský letecký dopravce požádat příslušný úřad státní správy cizího státu. Podání žádosti a způsob jejího vyřizování u příslušného úřadu státní správy cizího státu projedná tuzemský letecký dopravce předem s Ministerstvem dopravy a spojů.


§ 71

Obchodní letecká doprava zahraničního leteckého dopravce

(1) Zahraniční letecký dopravce může provozovat obchodní leteckou dopravu do České republiky nebo z České republiky nebo na území České republiky jen na základě povolení, které vydává Ministerstvo dopravy a spojů.

(2) Ministerstvo dopravy a spojů může vydat povolení na základě odůvodněné žádosti, pokud je požadovaná obchodní letecká doprava v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo se zájmy České republiky, a dále za předpokladu, že zahraniční letecký dopravce má

a) k provozování obchodní letecké dopravy oprávnění vydané nebo uznané za platné státem, v němž jsou letadla, jimiž provozuje obchodní leteckou dopravu, zapsána v leteckém rejstříku,

b) podstatnou část majetku a skutečnou kontrolu nad ním ve státě, v němž jsou letadla, jimiž provozuje obchodní leteckou dopravu, zapsána v leteckém rejstříku, jedná-li se o pravidelnou obchodní leteckou dopravu, nebo finanční zajištění obchodní letecké dopravy, jedná-li se o nepravidelnou obchodní leteckou dopravu,

c) sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla a zaplaceno pojistné,

d) program na ochranu před protiprávními činy.


§ 72

(1) Letový řád schvaluje na základě žádosti tuzemského leteckého dopravce nebo zahraničního leteckého dopravce Ministerstvo dopravy a spojů.

(2) Náležitosti žádosti o schválení letového řádu stanoví prováděcí předpis.


Hlava II

Letecké práce a další letecké činnosti

Letecké práce

§ 73

Leteckými pracemi jsou letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu. Leteckými pracemi se dále rozumějí vyhlídkové lety, využití letadla leteckým provozovatelem při výuce v leteckých školách a činnost leteckých škol.


§ 74

(1) Letecké práce může provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem a právnická osoba se sídlem v České republice jen na základě povolení. Povolení může vydat na základě žádosti Úřad.

(2) Na udělení povolení k provozování leteckých prací se vztahují obdobně ustanovení o udělování licence k provozování obchodní letecké dopravy, s výjimkou ustanovení vztahujících se k majetku tuzemského leteckého dopravce a ke kontrole tohoto majetku.

(3) Prováděcí předpis stanoví jednotlivé druhy leteckých prací, technické a provozní podmínky jejich provozování, náležitosti žádosti o vydání povolení a náležitosti rozhodnutí o vydání povolení.


§ 75

Letecké činnosti pro potřeby státu

(1) Leteckou činností pro potřeby státu se rozumí lety uskutečňované leteckým provozovatelem za účelem

a) přepravy ústavních činitelů,

b) výkonu státní správy.

(2) Lety za účelem přepravy ústavních činitelů lze uskutečňovat se souhlasem státu zastoupeným vládou. Lety za účelem výkonu státní správy lze uskutečňovat se souhlasem Ministerstva dopravy a spojů.


§ 76

Letecké činnosti pro vlastní potřebu

(1) Leteckou činností pro vlastní potřebu se rozumí lety, kterými zajišťuje právnická nebo fyzická osoba podnikatelskou nebo jinou činnost, k níž je oprávněna podle zvláštních předpisů.

(2) Leteckou činnost pro vlastní potřebu může provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice na základě povolení vydaného Úřadem. Úřad může vydat povolení na základě žádosti, splňuje-li žadatel podmínky stanovené tímto zákonem pro letecký personál a pro provozování letadel potřebných pro leteckou činnost pro vlastní potřebu.

(3) Prováděcí předpis stanoví náležitosti žádosti pro vydání povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu.


§ 77

Rekreační a sportovní létání

Rekreačním a sportovním létáním se rozumí užívání letadla pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, osobní dopravy nebo sportu, které není uskutečňováno za účelem zisku. Rekreační a sportovní létání lze provozovat bez povolení.


§ 78

Letecké veřejné vystoupení a letecká soutěž

Letecké veřejné vystoupení a leteckou soutěž lze provozovat jen se souhlasem Úřadu. Úřad udělí souhlas, nebude-li ohrožena bezpečnost létání ve vzdušném prostoru.


Hlava III

Povinnosti provozovatelů leteckých činností a uživatelů letadel

§ 79

Provozovatel leteckých činností a uživatel letadla je povinen

a) provozovat leteckou činnost letově způsobilým letadlem,

b) zajišťovat leteckou činnost odborně a zdravotně způsobilým leteckým personálem,

c) používat ke vzletům a přistávání letadel a pohybům letadel s tím souvisejícím letiště nebo plochy k tomu určené,

d) provádět lety podle pravidel létání,

e) dodržovat pokyny osob zajišťujících letové provozní služby.


§ 80

(1) Provozovatel letecké činnosti může vyloučit z přepravy osoby, zvířata a náklad, jejichž přeprava by ohrozila bezpečnost leteckého provozu nebo by jejich přepravou došlo k porušení předpisů platných ve státě odletu, státě příletu nebo státě přeletu.

(2) Předměty a látky, pro jejichž povahu může být ohrožena bezpečnost leteckého provozu, mohou být přepravovány jen při dodržení podmínek stanovených prováděcími a zvláštními předpisy.


Část sedmá

Sportovní létající zařízení

§ 81

(1) Sportovním létajícím zařízením je zařízení konstruované, vyrobené a určené k létání ve vzduchu výhradně za účelem vzdělávání, sportu nebo rekreace jeho uživatele.

(2) Úřad může pověřit ověřováním letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, způsobilosti jejich uživatelů, včetně evidence a vydávání příslušných dokladů, právnickou nebo fyzickou osobu, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky a která prokáže, že má pro uvedené činnosti odpovídající technické vybavení a způsobilý personál.


§ 82

(1) Osoba pověřená Úřadem

a) ověřuje letovou způsobilost sportovního létajícího zařízení a vydává technický průkaz sportovního létajícího zařízení,

b) přiděluje sportovnímu létajícímu zařízení poznávací značku,

c) vede evidenci sportovních létajících zařízení,

d) stanoví podmínky pro výběr a schvalování ploch pro přistávání a vzlety sportovních létajících zařízení,

e) vydává průkazy způsobilosti uživatelům sportovních létajících zařízení,

f) vykonává dohled nad činností uživatelů sportovních létajících zařízení.

(2) Charakteristika jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení, podmínky letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, přidělování poznávacích značek, vedení evidence sportovních létajících zařízení, charakteristiku prostorů a míst pro vzlety a přistání a oprávnění pověřené právnické nebo fyzické osoby stanoví prováděcí předpis.


§ 83

(1) Uživatel sportovního létajícího zařízení může sportovní létající zařízení užívat za těchto podmínek:

a) letová způsobilost sportovního létajícího zařízení byla schválena a byl vydán technický průkaz sportovního létajícího zařízení,

b) sportovní létající zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti a ochrany životního prostředí,

c) sportovní létající zařízení je evidováno u pověřené osoby a byla mu přidělena poznávací značka,

d) byl mu vydán průkaz způsobilosti opravňující k užívání příslušného druhu sportovního létajícího zařízení,

e) lety jsou prováděny v prostorech k tomu účelu vymezených a z míst k tomu určených a v případě, že jsou k letům využívána letiště, jejich provozovatel s tím souhlasí,

f) lety jsou prováděny podle pravidel létání stanovených pro jednotlivé druhy sportovních létajících zařízení,

g) bylo sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozu sportovního létajícího zařízení a zaplaceno pojistné.

(2) V zájmu bezpečnosti létání nebo v jiném veřejném zájmu může Úřad létání určitého druhu sportovního létajícího zařízení omezit nebo zakázat.


§ 84

(1) Podmínkou získání průkazu způsobilosti opravňujícího k provozování sportovního létajícího zařízení je absolvování teoretické výuky, praktického výcviku a složení zkoušky.

(2) Teoretické výuky a praktického výcviku se může zúčastnit fyzická osoba, která je zdravotně způsobilá pro užívání jednotlivého druhu sportovního létajícího zařízení.

(3) Podrobnosti o teoretické výuce, praktickém výcviku a požadované zdravotní způsobilosti a vydávání průkazu stanoví prováděcí předpis.


Část osmá

Ochrana civilního letectví před protiprávními činy

§ 85

Program ochrany civilního letectví

(1) Provozovatel letiště a provozovatel leteckých činností, s výjimkou rekreačního a sportovního létání, leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží, jsou povinni před zahájením provozu zpracovat program ochrany civilního letectví před protiprávními činy, v němž stanoví opatření a postupy k ochraně civilního letectví, a zabezpečit jeho plnění.

(2) Program ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho změny schvaluje Úřad po projednání s dotčenými úřady státní správy.

(3) Podrobnosti o obsahu programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanoví prováděcí předpis.


§ 86

(1) Cestující, letecký personál a ostatní osoby, s výjimkou diplomatického kurýra,6) kteří chtějí vstoupit nebo vystoupit do prostor určených provozovatelem letiště nebo provozovatelem leteckých činností, jsou povinni strpět osobní prohlídku, prohlídku zavazadel a přepravovaného nákladu, s výjimkou diplomatické pošty,6) směřující ke zjištění přepravy předmětů, které mohou ohrozit zdraví nebo život osob, poškodit letadlo nebo letecké zařízení nebo jinak ohrozit bezpečnost leteckého provozu. Osobní prohlídku vykonává osoba stejného pohlaví.

(2) Osobám, které odmítnou strpět prohlídku podle odstavce 1, nebude vstup do určeného prostoru povolen nebo z něj budou vykázány.

(3) Oprávnění Policie České republiky při zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy nejsou odstavcem 1 dotčena.


Část devátá

Státní správa v civilním letectví

§ 87

(1) Státní správu ve věcech civilního letectví vykonává podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném a podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, Ministerstvo dopravy a spojů a Úřad.

(2) Státní správu ve věcech vojenského letectví vykonává podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném Ministerstvo obrany.


§ 88

(1) Ministerstvo dopravy a spojů podle tohoto zákona

a) v dohodě s Ministerstvem obrany a s Ministerstvem zdravotnictví určuje zdravotnické zařízení, jehož lékaři posuzují zdravotní způsobilost leteckého personálu,

b) rozhoduje o zavedení zvláštního režimu na letišti pro přidělování volných letištních časů leteckým dopravcům a pověřuje koordinátora přidělováním volných letištních časů leteckým dopravcům,

c) v dohodě s Ministerstvem obrany omezuje nebo zakazuje užívání vzdušného prostoru k létání, přesahuje-li doba omezení nebo zákazu tři měsíce,

d) v dohodě s Ministerstvem obrany zajišťuje stanoviště pro poskytování letových provozních služeb, které může omezit nebo zakázat užívání vzdušného prostoru k létání, nepřesáhne-li doba omezení nebo zákazu 24 hodin,

e) v dohodě s Ministerstvem obrany rozděluje vzdušný prostor pro účely poskytování letových provozních služeb,

f) pověřuje právnickou osobu poskytováním letových provozních služeb a odnímá udělené pověření,

g) pověřuje právnickou osobu nebo fyzickou osobu poskytováním letištních služeb a odnímá udělené pověření,

h) uděluje souhlas právnické nebo fyzické osobě k poskytování letecké telekomunikační služby, letecké meteorologické služby, letecké informační služby, služby při předletové přípravě a monitorování letu a služby při odbavovacím procesu na letišti,

i) ve spolupráci s Ministerstvem obrany a s Ministerstvem vnitra zajišťuje leteckou službu pátrání a záchrany,

j) zjišťuje příčiny letecké nehody, k níž došlo za mimořádných okolností nebo s mimořádnými následky,

k) vydává licenci k provozování obchodní letecké dopravy, rozhoduje o její změně nebo jejím odejmutí,

l) rozhoduje o omezení obchodní letecké dopravy,

m) schvaluje letový řád tuzemského nebo zahraničního leteckého dopravce,

n) vydává povolení pro zahraničního leteckého dopravce k provozování obchodní letecké dopravy do nebo z České republiky nebo na území České republiky,

o) uděluje souhlas k letům za účelem výkonu státní správy.

(2) Ministerstvo dopravy a spojů je odvolacím úřadem ve správním řízení proti rozhodnutím Úřadu vydaným podle tohoto zákona. při rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o odejmutí průkazu způsobilosti k výkonu činnosti člena leteckého personálu z důvodu zdravotní nezpůsobilosti je Ministerstvo dopravy a spojů vázáno stanoviskem Ministerstva zdravotnictví.

(3) Ministerstvo dopravy a spojů je oprávněno v mimořádných situacích, které bezprostředně a vážně ohrožují civilní letectví, vydat příkazy k provádění letů na dobu nezbytně nutnou.


§ 89

Úřad

a) vede evidenci letadel v leteckém rejstříku, přiděluje letadlu rejstříkovou značku a vydává osvědčení o zápisu letadla,

b) rozhoduje o schválení typu letadla a jeho součástí a posuzuje a ověřuje shodu vlastností letadla a jeho součástí,

c) rozhoduje o letové způsobilosti a vydává osvědčení letové způsobilosti a ověřuje letovou způsobilost,

d) rozhoduje a schválení letové způsobilosti individuálně vyrobeného letadla a jeho součástí a vydává osvědčení letové způsobilosti,

e) provádí kontroly letové způsobilosti,

f) zadržuje osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění závady v letové způsobilosti,

g) rozhoduje o letové způsobilosti letadla a odnímá osvědčení letové způsobilosti a uznává za platné osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem,

h) uděluje souhlas ke zkušebnímu létání,

i) pověřuje posuzováním a ověřováním shody vlastností letadla a jeho součástí, posuzováním a ověřováním letové způsobilosti nebo kontrolou letové způsobilosti právnickou nebo fyzickou osobu a pozastavuje nebo odnímá toto pověření,

j) schvaluje nebo uznává způsobilost výrobků letecké techniky k jejich použití v civilním letectví,

k) vydává oprávnění k provádění vývoje, projektování, výroby, zkoušek, údržby, oprav, modifikací a konstrukčních změn letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky,

l) vede evidenci leteckého personálu,

m) vydává průkaz způsobilosti leteckého personálu a uznává platnost průkazu způsobilosti leteckého personálu vydaného jiným státem, zadržuje nebo odnímá průkaz způsobilosti leteckého personálu, nařizuje a provádí ověřování jeho odborné i letové způsobilosti, ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumávání zdravotní způsobilosti člena leteckého personálu a omezuje nebo zakazuje činnost, k níž je člen leteckého personálu oprávněn,

n) rozhoduje o stanovení druhu letiště a o jeho změně,

o) vydává povolení k provozování letiště, odmítá vydané povolení a rozhoduje o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho částí,

p) je speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby,

q) uděluje souhlas ke zřizování zařízení a k provádění činností v ochranném pásmu letišť a leteckých staveb a mimo ochranné pásmo k umístění staveb a zařízení přesahujících stanovenou výšku, nebo které mohou mít rušivý účinek na stanovená letecká zařízení,

r) v dohodě s Ministerstvem obrany omezuje nebo zakazuje užívání vzdušného prostoru k létání, nepřesáhne-li doba omezení nebo zákazu tři měsíce,

s) vydává povolení k létání letadla bez pilota,

t) provádí odborné zjišťování příčin letecké nehody,

u) vydává osvědčení leteckého dopravce,

v) vydává povolení k provozování dopravy aerotaxi, leteckých prací a leteckých činností pro vlastní potřebu,

w) uděluje souhlas k provozování leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží,

x) pověřuje právnickou nebo fyzickou osobu ověřováním letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, způsobilosti jejich uživatelů, včetně evidencí a vydávání příslušných dokladů,

y) schvaluje program ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho změny,

z) vydává v situacích, které mají bezprostřední vliv na bezpečnost civilního letectví, příkazy k zachování bezpečnosti civilního letectví.


§ 90

Státní dozor

(1) Státní dozor v civilním letectví vykonávají v rozsahu své působnosti pověření zaměstnanci Ministerstva dopravy a spojů a Úřadu (dále jen „pověřená osoba”). Pověřené osoby jsou oprávněny při výkonu státního dozoru nosit letecký stejnokroj.

(2) Pověřená osoba dozírá, zda osoby, jimž ukládá tento zákon a prováděcí předpisy povinnosti v civilním letectví (dále jen „povinná osoba”), plní uložené povinnosti a zda dodržují podmínky stanovené v rozhodnutích vydaných správními úřady příslušnými ve věcech civilního letectví. Povinná osoba musí pověřené osobě výkon uvedených oprávnění umožnit a bezplatně ji v nezbytném rozsahu dopravit letadlem při výkonu státního dozoru.


§ 91

(1) Zjistí-li pověřená osoba při výkonu státního dozoru porušení povinností stanovených tímto zákonem, podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků uloží způsob a lhůtu k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin. Ostatní práva a povinnosti pověřených osob při výkonu státního dozoru jsou stanoveny zvláštním předpisem.7)

(2) Může-li být bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob nebo bezpečnost leteckého provozu, je pověřená osoba oprávněna okamžitě zastavit činnost a zadržet doklady vztahující se k této činnosti. Neprodleně o tom vyrozumí Úřad nebo Ministerstvo dopravy a spojů. Na vydání tohoto opatření se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Příslušný správní úřad zahájí do 10 dnů od doručení vyrozumění správní řízení ve věci odejmutí příslušných dokladů nebo zákazu činnosti.


Pokuty

§ 92

(1) Ministerstvo dopravy a spojů nebo Úřad v rozsahu své působnosti může uložit pokutu až do výše 2 500 000 Kč právnické nebo fyzické osobě, která

a) využívá ke své letecké činnosti letadla a určené výrobky letecké techniky bez předepsaného dokladu způsobilosti,

b) provozuje leteckou dopravu nebo letecké práce sportovním létajícím zařízení,

c) neudržuje letovou způsobilost a nepodrobuje letadlo pravidelným kontrolám letové způsobilosti,

d) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla a zaplaceno pojistné,

e) nevyrábí letadla a jejich součásti podle schváleného typu letadla,

f) provozuje letiště bez povolení nebo v rozporu s podmínkami v něm stanovenými,

g) poskytuje letecké služby bez pověření nebo souhlasu nebo v rozporu s podmínkami v nich stanovenými,

h) provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto zákoně,

i) provozuje obchodní leteckou dopravu bez platné licence nebo osvědčení leteckého dopravce nebo v rozporu s podmínkami v nich stanovenými nebo provozuje dopravu aerotaxi bez souhlasu nebo bez platného osvědčení leteckého dopravce,

j) provozuje letecké práce bez platného povolení nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu bez povolení nebo v rozporu s podmínkami v nich stanovenými,

k) využívá ke své letecké činnosti personál, který nemá platné průkazy způsobilosti, nebo leteckou činnost za těchto podmínek umožní,

l) brání ve výkonu nebo ztěžuje, maří nebo narušuje výkon státního dozoru v civilním letectví,

m) ohrozí bezpečnost létání nebo poruší předpisy způsobem, který může ohrozit bezpečnost létání,

n) provozuje letecké veřejné vystoupení nebo leteckou soutěž bez souhlasu Úřadu nebo v rozporu s podmínkami v něm stanovenými,

o) ohrozila bezpečnost letového provozu narušením ochranného pásma letiště nebo letecké stavby,

p) ohrozila bezpečnost letového provozu nesplněním příkazu provozovatele letiště nebo pokynu osoby zajišťující letové provozní služby včetně letištních,

r) ohrozila bezpečnost civilního letectví nesplněním příkazu vedeného Ministerstvem dopravy a spojů nebo Úřadem k zachování bezpečnosti civilního letectví.

(2) Za opětovné porušení povinností uvedených v odstavci 1 může uložit příslušný správní úřad pokutu až do výše 5 000 000 Kč.


§ 93

Ministerstvo dopravy a spojů nebo Úřad v rozsahu své působnosti může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která

a) nesplní příkazy velitele letadla vydané v rámci jeho odpovědnosti za provedení letu,

b) vykonává činnosti leteckého personálu bez platného průkazu způsobilosti,

c) vykonává činnosti leteckého personálu přesto, že si je vědom nemoci nebo takové změny zdravotního stavu, která omezuje nebo vylučuje výkon této činnosti,

d) poruší podmínky stanovené tímto zákonem pro užívání sportovního létajícího zařízení.


§ 94

(1) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se Ministerstvo dopravy a spojů nebo Úřad podle rozsahu své působnosti o protiprávním jednání dozvěděly, nejpozději však do pěti let od doby, kdy k němu došlo; jde-li o pokračující neoprávněné provozování letiště nebo leteckých činností, nejpozději do pěti let od doby, kdy neoprávněná činnost ještě trvala.

(2) Ministerstvo dopravy a spojů nebo Úřad pokutu rovněž vybere. Na vymáhání pokut se vztahují předpisy o správě daní a poplatků.8)

(3) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(4) Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu.


Část desátá

Společná a přechodná ustanovení

Společná ustanovení

§ 95

V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle obecných předpisů o správním řízení, pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona nestanoví jinak.


§ 96

Ustanovení tohoto zákona se použijí, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.


§ 97

Pro vymezení postavení odpovědného zástupce platí § 11 živnostenského zákona obdobně.


§ 98

(1) Cenu za užívání letiště a poskytování letových provozních služeb sjednávají provozovatelé letišť a provozovatelé letových provozních služeb podle cenových předpisů.9) Při sjednávání ceny musí být dodrženy mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána a které výši ceny limitují. Ministerstvo dopravy a spojů dohlíží, zda provozovatelé letišť a provozovatelé letových provozních služeb tyto mezinárodní smlouvy při sjednávání cen dodržují.

(2) Za úkony Úřadu stanovení zvláštním předpisem10) se vybírají správní poplatky. Ostatní úkony Úřadu se provádějí za úhradu, jejíž druh a výši stanoví prováděcí předpis.

(3) Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla nebo sportovního létajícího zařízení vyžadovaného v ustanoveních § 12, 71, 83 a 92 tohoto zákona stanoví prováděcí předpis.


§ 99

(1) Provozovatelé letišť, leteckých činností a leteckých služeb jsou povinni poskytovat Ministerstvu dopravy a spojů a Úřadu statistické a jiné údaje stanovené zvláštním předpisem11) nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.

(2) Ministerstvo dopravy a spojů zabezpečuje vydávání Letecké informační příručky, ve které se publikují rozhodující skutečnosti, které mají vliv na bezpečnost leteckého provozu.


§ 100

Přechodná ustanovení

(1) Pokud není uvedeno jinak, řídí se tímto zákonem i právní vztahy vzniklé podle právních předpisů platných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Pokuty podle tohoto zákona lze uložit pouze za protiprávní jednání, k němuž došlo po účinnosti tohoto zákona.

(3) Provozovatel letiště je povinen požádat do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona Úřad o vydání povolení k provozování letiště. Do doby rozhodnutí Úřadu se provozovatel letiště považuje za provozovatele letiště, kterému bylo vydáno povolení podle tohoto zákona. Nepožádá-li provozovatel letiště ve stanovené lhůtě o vydání povolení, dosavadní povolení provozovat letiště zaniká.

(4) Právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje letové provozní služby, je povinna požádat Ministerstvo dopravy a spojů o vydání pověření do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů o vydání pověření se považuje právnická nebo fyzická osoba za oprávněnou k zajišťování těchto služeb. nepožádá-li právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje letové provozní služby, ve stanovené lhůtě o vydání pověření, dosavadní oprávnění poskytovat letové provozní služby zaniká.

(5) Právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje leteckou telekomunikační, leteckou meteorologickou, leteckou informační službu a službu při odbavovacím procesu na letišti, je povinna požádat Ministerstvo dopravy a spojů o udělení souhlasu do doby jednoho roku od účinnosti tohoto zákona. Do doby udělení souhlasu se považuje právnická nebo fyzická osoba za oprávněnou k zajišťování těchto služeb. Nepožádá-li fyzická nebo právnická osoba ve stanovené lhůtě o udělení souhlasu, dosavadní oprávnění k poskytování služeb zaniká.

(6) Dopravci, kteří provozují obchodní leteckou dopravu na základě udělené koncese a chtějí provozovat nadále obchodní leteckou dopravu na základě licence, jsou povinni do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona požádat o udělení licence Ministerstvo dopravy a spojů. Do doby rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů se tito dopravci považují za dopravce, kterým byla udělena licence podle tohoto zákona. nepožádá-li dopravce o udělení licence ve stanovené lhůtě, dosavadní oprávnění k provozování obchodní letecké dopravy zaniká. Dopravci, kteří provozují obchodní leteckou dopravu na základě udělené koncese a chtějí nadále provozovat dopravu aerotaxi, jsou povinni požádat do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona o vydání povolení Úřad. Nepožádá-li dopravce o vydání povolení ve stanovené lhůtě, dosavadní oprávnění k provozování obchodní letecké dopravy zaniká.

(7) Právnická nebo fyzická osoba, která provozuje letecké práce na základě koncese, je povinna do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona požádat Úřad o vydání povolení. Do doby rozhodnutí Úřadu se tato osoba považuje za oprávněnou k provozování leteckých prací podle tohoto zákona. Nepožádá-li právnická nebo fyzická osoba ve stanovené lhůtě o vydání povolení, dosavadní oprávnění k provozování leteckých prací zaniká.

(8) Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která není potřeba podle tohoto zákona dokončit, se ke dni účinnosti tohoto zákona zastaví.


Závěrečná ustanovení

§ 101

Zrušuje se správní úřad Státní letecká inspekce zřízený zákonem č. 305/1993 Sb. ČR Práva a závazky z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí ze správního úřadu Státní letecká inspekce na Úřad zřízený tímto zákonem.


§ 102

(1) Ministerstvo dopravy a spojů vydá právní předpis k provedení § 7 odst. 8, § 8 odst. 3, § 9, § 10 odst. 4, § 12 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b) a odst. 3, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 3, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2 a 9, § 25 odst. 2, § 26 odst. 2, § 32 odst. 4, § 35 odst. 1 a 3, § 39 odst. 2, § 44 odst. 1 a 4, § 45 odst. 4, § 47 odst. 2, § 53 odst. 2, § 55 odst. 4, § 61 odst. 3, § 67 odst. 3, § 72 odst. 2, § 74 odst. 3, § 76 odst. 3, § 80 odst. 2, § 82 odst. 2, § 84 odst. 3, § 85 odst. 3 a § 98 odst. 2 a 3 tohoto zákona. právním předpisem k provedení tohoto zákona se rozumí rovněž standardy a doporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví, vydané na základě článku 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví,12) ve znění přijatém Českou republikou zastoupenou Ministerstvem dopravy a spojů.

(2) Provozovatelé letišť a leteckých staveb, osoby pověřené provozováním leteckých provozních služeb, provozovatelé leteckých činností a ostatní osoby zúčastněné na civilním letectví jsou povinni dodržovat standardy a doporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví, vydané na základě článku 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví,12) ve znění přijatém Českou republikou zastoupenou Ministerstvem dopravy a spojů. Standardy a doporučení jsou k dispozici na Ministerstvu dopravy a spojů a Úřadu.


§ 103

Zrušují se

1. Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1990 Sb., zákona č. 90/1990 Sb., zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 305/1993 Sb. ČR

2. Zákon č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví.

3. Ustanovení písmena c) v čl. II bodu 2 zákona č. 385/1990 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb.

4. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť, ve znění vyhlášky č. 104/1977 Sb. a zákona č. 305/1993 Sb. ČR

5. Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 47/1980 Sb., o létání se závěsnými kluzáky.


Část jedenáctá

Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 104

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb. ČR, zákona č. 303/1993 Sb. ČR, zákona č. 38/1994 Sb. ČR, zákona č. 42/1994 Sb. ČR, zákona č. 136/1994 Sb. ČR, zákona č. 200/1994 Sb. ČR, zákona č. 237/1995 Sb. ČR, zákona č. 286/1995 Sb. ČR, zákona č. 94/1996 Sb. ČR, zákona č. 95/1996 Sb. ČR, zákona č. 147/1996 Sb. ČR a zákona č. 19/1997 Sb. ČR, se mění a doplňuje takto:


1. V § 3 odst. 3 písm. x) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno y), které včetně poznámky č. 23f) zní:

„y) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování leteckých služeb.23f)

23f) Zákon č. 49/1997 Sb. ČR, o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.


2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se ve skupině 314: Ostatní vypouští obor „Letecká doprava a letecké práce”.


Část dvanáctá

Účinnost zákona

§ 105

Tento zákon nabýván účinnosti dnem 1. dubna 1997.


Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
1) § 27 odst. 4 zákoníku práce.

2) § 1 zákona ČNR č. 13/1993 Sb. ČR, celní zákon.

3) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 120 zákona č. 50/1976 Sb.

5) Např. § 16 odst. 1 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

6) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

7) § 2 písm. d) a § 8 až 20 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

8) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 89/1995 Sb. ČR, o státní statistické službě.

12) Úmluva č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.