Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  87/1995 | Částka:  18/1995
29.5.1995

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

87

Zákon

ze dne 20. dubna 1995

o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (* „kampeličky” *)


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Část I

§ 1

Obecná ustanovení

(1) Tento zákona upravuje postavení a činnost spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna”), pojištění vkladů členů v družstevních záložkách a dohled nad činností a hospodařením družstevních záložen.

(2) Družstevní záložna je právnickou osobou, na jejíž postavení se vztahují ustanovení zvláštního zákona upravující postavení družstva,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Družstevní záložna je družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje převážně finanční činnosti, jimiž se rozumí přijímání vkladů a poskytování úvěrů, záruk a peněžních služeb v různých formách, a které dále poskytuje svým členům další služby pro uspokojování jejich potřeb.

(4) Obchodní jméno družstevní záložny musí obsahovat označení „spořitelní a úvěrní družstvo” nebo „družstevní záložna” nebo „spořitelní družstvo” nebo „úvěrní družstvo”; toto označení je oprávněna používat pouze právnická osoba založená podle tohoto zákona.

(5) Družstevní záložna není bankou podle zvláštního zákona2) a její činnost se nepovažuje za provozování živnosti.3)

(6) Družstevní záložna je oprávněna vykonávat pouze činnosti stanovené tímto zákonem.


§ 2

Některá ustanovení o založení a vzniku družstevní záložny

(1) Družstevní záložna musí mít nejméně 30 členů.

(2) Zapisované základní jmění musí činit nejméně 100 000 Kč.

(3) K návrhu na zápis do obchodního rejstříku se přikládá doklad o evidenci podle § 27 odst. 2 písm. a).

(4) Notářský zápis o průběhu ustavující schůze obsahuje též údaj o výši členského podílu, k němuž se členové na ustavující schůzi zavázali.


§ 3

Předmět činnosti družstevní záložny

(1) Družstevní záložna je oprávněna vykonávat tyto činnosti:

a) přijímat vklady od svých členů,

b) poskytovat úvěry svým členům,

c) poskytovat svým členům tyto peněžní služby:

1. vedení účtů a provádění plateb z pověření člena,

2. obstarávání kreditních karet,

3. ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami,

d) poskytovat svým členům tyto další služby:

1. zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb,

2. obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb, a služeb,

3. poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací účely,

4. organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací.

(2) Družstevní záložna je dále oprávněna

a) přijímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od nich úvěry,

b) ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry,

c) nabývat státní dluhopisy a komunální obligace a hypotéční zástavní listy;4) jiné cenné papíry nesmí družstevní záložna nabývat,

d) nabývat majetek, který slouží jen k výkonu činností družstevní záložny, a nakládat s ním,

e) přijímat dary a dědictví,

f) založit právnickou osobu za účelem podnikání, popř. majetkově se účastnit v právnické osobě za účelem podnikání, jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce,

g) založit právnickou osobu, popř. se účastnit v právnické osobě, která není založena za účelem podnikání,

h) poskytovat návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen (dále jen „Fond”).

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. d) se na věci nesplňující uvedenou podmínku, kterými byly zajištěny pohledávky družstevní záložny, nevztahuje po dobu šesti měsíců od jejich nabytí.

(4) Přijaté vklady vede družstevní záložna na evidenčních vkladových účtech. O přijetí vkladu je povinna vystavit potvrzení.


§ 4

Některá ustanovení o členství v družstevní záložně

(1) Členem družstevní záložny může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Členská práva a povinnosti jsou nepřevoditelné. Členství nemůže vzniknout ani děděním.

(2) V rozsahu určeném stanovami má každý člen

a) právo a povinnost ukládat v družstevní záložně vklady,

b) právo na poskytnutí úvěru a dalších služeb,

c) právo na neprodlené poskytnutí úplných informací o hospodaření družstevní záložny a rozhodnutích jejích orgánů a oprávněných osob.

(3) Výši uhrazovací povinnosti člena vůči družstevní záložně ke krytí jejích ztrát určují stanovy, musí být však nejméně dvojnásobkem členského podílu.

(4) Členským vkladem5) pro účely tohoto zákona se rozumí členský podíl.

(5) Členským podílem může být pouze peněžitý podíl. Každý člen se může zavázat pouze k jednomu členskému podílu, jehož výše je shodná pro všechny členy a určují ji stanovy.

(6) Při zániku členství za trvání družstevní záložny vzniká členu nebo jeho dědici nárok na

a) vypořádací podíl v penězích ve výši splaceného členského podílu. Vypořádací podíl je splatný po uplynutí jednoho měsíce po schválení roční účetní závěrky za rok, v němž skončilo členství. Stanovy se mohou od tohoto ustanovení odchýlit pouze při určení lhůty splatnosti vypořádacího podílu, nejvýše však o 11 měsíců,

b) vyplacení uložených vkladů po odečtení nesplacených úvěrů.

(7) Družstevní záložna má přednostní právo v uvedeném pořadí na úroky z vkladů, na vklady a na členský podíl člena, kterému poskytlo úvěr nebo který má jiné majetkové závazky vůči družstevní záložně. Může také odmítnout výplatu úroků z vkladů nebo vkladů nebo vypořádacího podílu členovi, který je v prodlení se splátkami nebo nevypořádal své závazky vůči družstevní záložně.


§ 5

Stanovy družstevní záložny

(1) Stanovy družstevní záložny musí obsahovat

a) obchodní jméno a sídlo,

b) předmět činnosti,

c) vznik, zánik a podmínky členství, základní práva a povinnosti členů k družstevní záložně a družstevní záložny k členům,

d) výši členského podílu a způsob jeho splácení,

e) orgány družstva a počet jejich členů, délku jejich funkčního období, způsob ustanovení, působnost, způsob jejich svolávání a jednání a lhůty, ve kterých se scházejí,

f) způsob použití zisku a způsob úhrady případné ztráty,

g) výši zapisovaného základního jmění,

h) dobu pro zánik členství při vystoupení člena,

i) podmínky poskytování dalších služeb (§ 3 odst. 1 písm. d)),

j) základní podmínky pro činnosti podle § 3 odst. 2,

k) výši zápisného, které slouží ke krytí výdajů spojených se vznikem členství,

l) způsob a rozsah převodu pravomocí úvěrové komise na jiné osoby,

m) stanovení odpovědnosti členů za krytí ztrát družstevní záložny podle § 4 odst. 3,

n) podmínky poskytování informací (§ 4 odst. 2 písm. c)),

o) finanční řád, který stanoví zejména

1. druhy dalších fondů, jejich výši a způsob jejich vytváření a použití,

2. výši rizikového a rezervního fondu, jejich tvorbu a použití,

3. výši nejvyššího možného úvěru,

4. podmínky poskytování peněžních služeb (§ 3 odst. 1 písm. a) až c)),

5. zásady zajištění úvěrů,

6. základní druhy vkladů a úvěrů a meze úročení.

(2) Stanovy mohou obsahovat další ustanovení, vyplývá-li to z tohoto zákona.


§ 6

Některá ustanovení o orgánech družstevní záložny

(1) Kromě orgánů ustavovaných podle zvláštního zákona6) ustavuje družstevní záložna úvěrovou komisi, která má nejméně tři členy.

(2) Úvěrovou komisi volí členská schůze družstevní záložny z řad členů družstevní záložny.

(3) Úvěrová komise rozhoduje o

a) poskytování úvěrů členům podle stanov,

b) poskytování záruk za úvěry členů,

c) zajištění úvěrů.

(4) Určí-li tak stanovy, je úvěrová komise oprávněna převést část své pravomoci na jiné osoby, a to způsobem uvedeným ve stanovách.

(5) Představenstvo rozhoduje kromě věcí podle tohoto zákona a zvláštního zákona,1) popřípadě podle stanov

a) na návrh úvěrové komise o úročení vkladů a úvěrů, o poskytování úvěru jiné družstevní záložně a o přijetí úvěru od jiné družstevní záložny nebo banky,

b) o nákupu a prodeji dluhopisů,

c) o poplatcích za činnosti a služby poskytované členům.

(6) Představenstvo vypracuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření družstevní záložny (dále jen „výroční zpráva”), kterou předkládá ke schválení členské schůzi, a schválenou výroční zprávu zašle Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen „Úřad”). Návrh výroční zprávy musí být zaslán členům nejméně 30 dnů před dnem konání členské schůze.

(7) Každý orgán družstevní záložny jedná podle svého jednacího řádu, který schvaluje členská schůze.

(8) Při hlasování v orgánu družstevní záložny má každý člen jeden hlas.

(9) Oprávnění kontrolní komise družstva ve vztahu k představenstvu družstva podle zvláštního zákona7) může kontrolní komise družstevní záložny uplatnit rovněž vůči úvěrové komisi.


§ 7

Střet zájmů

(1) Úvěry členům volených orgánů družstevní záložny, jejím členům, kteří mají pracovní poměr v družstevní záložně, a osobám jim blízkým8) lze poskytnout pouze za podmínek, za nichž jsou úvěry poskytovány ostatním členům družstevní záložny, přičemž

a) členům kontrolní komise, členům, kteří mají pracovní poměr v družstevní záložně, a osobám jim blízkým lze úvěr poskytnout jen s předchozím souhlasem představenstva,

b) členům představenstva, členům úvěrové komise a osobám jim blízkým lze úvěr poskytnout pouze s předchozím souhlasem kontrolní komise.

(2) Člen úvěrové komise a člen, jemuž byla podle stanov svěřena pravomoc rozhodovat o poskytnutí úvěru, nemohou být ručiteli za úvěr, o jehož poskytnutí rozhodovali.

(3) Z jednání a rozhodování voleného orgánu družstevní záložny je vždy vyloučen člen tohoto orgánu, o jehož zájmu se rozhoduje.

(4) Ve výroční zprávě musí být vždy uvedeny údaje o poskytnutí úvěrů osobám uvedeným v odstavci 1.

(5) Osoba, která je auditorem,9) nemůže ověřovat roční účetní závěrku družstevní záložny, jejíž je členem.

(6) Ustanovení zvláštního zákona o zákazu konkurence10) nejsou tímto ustanovením dotčena a platí také pro členy úvěrové komise.


Hospodaření družstevní záložny

§ 8

Družstevní záložna hospodaří podle zvláštních právních předpisů,11) pokud tento zákon nestanoví jinak.


§ 9

O použití zisku po zdanění rozhoduje členská schůze na návrh představenstva po přídělu do fondů (§ 10), po uhrazení příspěvku (§ 14 odst. 3) a poplatku (§ 26 odst. 3), popř. splatných závazků vůči jiným osobám. Zisk po zdanění nelze rozdělit mezi členy. Ustanovení zvláštního zákona o rozdělení a užití zisku družstva12) se nepoužijí.


§ 10

Fondy družstevní záložny

(1) Družstevní záložna zřizuje tyto fondy:

a) rizikový fond při svém vzniku ke krytí rizik z poskytování úvěrů a záruk ve výši nejméně 10 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rizikového fondu dosáhne částky nejméně 20 % souhrnu nesplacených úvěrů a záruk (§ 3 odst. 1 písm. c) bod 3) poskytnutých družstevní záložnou,

b) rezervní fond.13) Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku družstevní záložny, vytvoří se ze zisku po zdanění vykázaného v roční účetní závěrce za rok, v němž poprvé se tento zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % zisku po zdanění. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve stanovách, nejméně však o 10 % ze zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne nejméně 20 % základního jmění.

(2) Stanovy mohou určit, že se vytváří vyšší rizikový fond a rezervní fond a že se popřípadě zřizují další fondy.

(3) Ustanovení zvláštního zákona o nedělitelném fondu družstva14) se nepoužijí.


§ 11

Družstevní záložna musí mít pohotově rezervu volných prostředků pro uspokojování žadatelů o okamžité výplaty ve výši nejméně 15 % souhrnu všech vkladů v družstevní záložně. Za pohotové se považují takové prostředky, které má družstevní záložna k volné dispozici nejdéle do tří měsíců.


§ 12

(1) Souhrn nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých družstevní záložnou smí překročit podíl na souhrnu vkladů uložených v družstevní záložně stanovený v odstavci 2 jen s předchozím souhlasem Úřadu.

(2) Podíl podle odstavce 1 se stanoví pro období od vzniku družstevní záložny

a) do 6. měsíců ve výši 20 %,

b) 7. až 12. měsíc ve výši 35 %,

c) 13. až 18. měsíc ve výši 50 %,

d) od 19. měsíce ve výši 65 %.


§ 13

Některá ustanovení o zrušení a likvidaci družstevní záložny

(1) Soud může na návrh orgánu státní správy, orgánu nebo člena družstevní záložny nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstevní záložny a její likvidaci, jestliže

a) počet členů klesl pod 30,

b) souhrn členských podílů klesl pod 100 000 Kč,

c) uplynulo šest měsíců ode dne, kdy skončilo funkční období orgánu družstevní záložny a nebyl zvolen nový orgán, nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, anebo družstevní záložna po dobu delší než jeden rok neprovozuje žádnou činnost,

d) založením, splynutím, sloučením nebo rozdělením družstevní záložny byl porušen zákon.

(2) Soud může na návrh Úřadu rozhodnout o zrušení družstevní záložny a její likvidaci také tehdy, jestliže opatření Úřadu podle § 28 odst. 2 a 3 byla neúčinná.

(3) Splynutí a sloučení družstevní záložny je možné jen s jinou družstevní záložnou.

(4) Přeměna družstevní záložny na jinou právnickou osobu je vyloučena.

(5) Výtěžky z ukončených konkurzních a likvidačních řízení nelze rozdělit mezi členy a převádějí se do Fondu.

(6) Ustanovení zvláštního zákona o rozdělení likvidačního zůstatku družstva15) se nepoužijí.

(7) Ustanovení zvláštního zákona o likvidaci společnosti16) se použijí pro likvidaci družstevní záložny přiměřeně.Pojištění vkladů členů

§ 14

(1) Tímto zákonem se zřizuje Fond, který je právnickou osobou. Fond se zapisuje do obchodního rejstříku. Sídlem Fondu je Praha.

(2) Fond není státním fondem ve smyslu zvláštního zákona.17) Na pojištění vkladů se nevztahují předpisy o pojišťovnictví.

(3) Všechny družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění vkladů a přispívat v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu.

(4) Zdrojem prostředků Fondu jsou příspěvky od družstevních záložen, zisk z investování peněžních prostředků, návratné finanční výpomoci od družstevních záložen, pokuty a penále uložené Úřadem, přebytky z ročního hospodaření Úřadu, dary, úhrady pohledávek vůči družstevní záložně podle § 20 a výtěžky z ukončených konkurzních a likvidačních řízení.

(5) Čerpat z Fondu lze jen na náhrady vlastníkům vkladů, kterými jsou jen členové družstevních záložen (dále jen „vkladatel”), poskytované za podmínek stanovených tímto zákonem, na splátky návratných finančních výpomocí a na náhradu majetkové újmy podle § 23 odst. 2.

(6) Fond hospodaří podle ročního rozpočtu, který schvaluje Úřad. Náklady na činnost Fondu se hradí ze zisku z investování peněžních prostředků.


§ 15

(1) Fond je řízen šestičlenným představenstvem.

(2) Předsedu, místopředsedu a ostatní členy představenstva jmenuje a odvolává ministr financí na období tří let, a to i opakovaně. Každý rok jsou jmenováni dva členové představenstva.

(3) Jeden člen představenstva je jmenován z řad zaměstnanců Úřadu na návrh Úřadu. Nejméně tři členové představenstva jsou jmenováni z řad členů představenstev družstevních záložen.

(4) Za výkon funkce člena představenstva nenáleží odměna. Člen představenstva má právo na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s výkonem funkce.

(5) Podrobnosti o postavení, působnosti a činnosti Fondu upraví statut Fondu, který vydá představenstvo po předchozím souhlasu Úřadu a Ministerstva financí.


§ 16

(1) Roční příspěvek družstevní záložny do Fondu činí 0, 3 % z objemu vkladů členů v družstevní záložně vedených v českých korunách na jméno, příjmení, adresu a datum narození vkladatele (dále jen „pojištěný vklad”) ke dni 31. prosince uplynulého roku včetně úroků, na které vznikl vkladateli nárok k témuž dni.

(2) Příspěvek do Fondu je družstevní záložna povinna zaplatit za předchozí kalendářní rok nejpozději do 30. dubna běžného roku.


§ 17

(1) Náhrada za pojištěný vklad se vkladateli z Fondu poskytne v případě, že Fond obdrží písemné oznámení Úřadu o neschopnosti družstevní záložny dostát závazkům vůči vkladateli za zákonných a smluvních podmínek.

(2) Fond v dohodě s Úřadem stanoví den zahájení výplat náhrad z Fondu a vhodným způsobem jej zveřejní.

(3) Důvodem pro výplatu náhrady z Fondu není pozastavení nakládání vkladatelů s jejich vklady podle § 28 odst. 3 písm. b), popř. c).


§ 18

(1) Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné vklady člena u družstevní záložny včetně jeho podílů na účtech vedených pro dva a více spoluvlastníků. Podíl spoluvlastníka účtu je roven zlomku, v jehož čitateli je celková částka na účtu a ve jmenovateli počet spoluvlastníků. Od výsledné částky se odečtou vkladatelovy splatné závazky v českých korunách vůči družstevní záložně. Součástí pojištěného vkladu jsou i úroky vypočtené ke dni zahájení plateb.

(2) Náhrada vkladateli se poskytuje ve výši 80 % částky vypočtené podle odstavce 1, nejvýše však 100 000 Kč pro jednoho vkladatele u jedné družstevní záložny.


§ 19

(1) Místo a způsob vyplácení náhrad z Fondu stanoví Fond v dohodě s Úřadem.

(2) Fond ve spolupráci s Úřadem zajistí vhodným způsobem informování vkladatelů o skutečnostech uvedených v odstavci 1.


§ 20

(1) Ke dni zahájení plateb se snižuje pohledávka vkladatele vůči družstevní záložně o částku rovnající se jeho právu na náhradu z Fondu.

(2) Fond se dnem podle odstavce 1 stává věřitelem družstevní záložny ve výši práv vkladatelů družstevní záložny na plnění z Fondu.


§ 21

(1) Fond může investovat peněžní prostředky do

a) státních dluhopisů,

b) cenných papírů se státní zárukou,

c) poukázek České národní banky.

(2) Fond může též peněžní prostředky uložit bezúročně u České národní banky.


Úřad pro dohled nad družstevními záložnami

§ 22

(1) Pro dohled nad činností a hospodařením družstevních záložen a výkon některých dalších působností podle tohoto zákona se zřizuje Úřad, který působí jako správní úřad v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Sídlem Úřadu je Praha.

(2) Předmětem dohledu Úřadu podle odstavce 1 je dodržování tohoto zákona, zvláštních zákonů, jakož i rozhodnutí vydaných Úřadem, družstevními záložnami a Fondem.


§ 23

(1) Při výkonu dohledu podle § 22 se vztahy mezi Úřadem a osobami podléhajícími tomuto dohledu řídí základními pravidly činnosti podle zvláštního zákona.18)

(2) Jestliže soud pravomocně rozhodne, že Úřad při výkonu dohledu porušením zákona způsobil majetkovou újmu, má družstevní záložna právo na náhradu takové újmy z Fondu.


§ 24

(1) Činnost Úřadu řídí ředitel Úřadu (dále jen „ředitel”), kterého jmenuje a odvolává ministr financí.

(2) Podrobnosti o postavení, působnosti a činnosti Úřadu upraví statut Úřadu, který vydává ředitel po předchozím souhlasu Ministerstva financí.

(3) Úřad každoročně vypracuje zprávu o činnosti a hospodaření Úřadu, kterou předkládá Ministerstvu financí ke schválení.

(4) Není-li zpráva podle odstavce 3 schválena, odvolá ministr financí ředitele a do tří měsíců od odvolání jmenuje nového ředitele.


§ 25

(1) S funkcí ředitele je neslučitelná funkce poslance nebo senátora, funkce člena zastupitelstva obce nebo vyššího územního samosprávného celku, funkce v politické straně a v politickém hnutí a funkce v představenstvu Fondu.

(2) Ředitel a ostatní zaměstnanci Úřadu nesmějí být členy volených orgánů družstevní záložny.


§ 26

(1) Úřad hospodaření podle ročního rozpočtu, který schvaluje, včetně jeho změn a rozpočtových opatření, Poslanecká sněmovna. Roční účetní závěrka Úřadu musí být ověřena auditorem.9)

(2) Výdaje na činnost Úřadu jsou hrazeny z poplatků družstevních záložen a z případných návratných finančních výpomocí od státu.

(3) Všechny družstevní záložny jsou povinny platit roční poplatek na činnost Úřadu. Výši ročního poplatku stanoví při schvalování rozpočtu Úřadu Poslanecká sněmovna na návrh Úřadu procentní sazbou z objemu všech vkladů vedených u družstevní záložny ke dni 31. prosince uplynulého roku. Poplatek je družstevní záložna povinna zaplatit za předchozí kalendářní rok nejpozději do 30. dubna běžného roku.

(4) V případě, že poplatky podle odstavce 3 nepostačují ke krytí rozpočtu Úřadu, poskytne potřebné prostředky stát ve formě návratné finanční výpomoci. Byla-li poskytnuta státem návratná finanční výpomoc, zvyšuje se poplatek družstevních záložen na dvojnásobek procentní sazby podle odstavce 3. V roce následujícím po splacení návratné finanční výpomoci se příspěvek snižuje na procentní sazbu podle odstavce 3.

(5) Přebytek ročního hospodaření Úřadu po splacení návratné finanční výpomoci od státu je příjmem rozpočtu Úřadu v následujícím roce.


§ 27

(1) K výkonu dohledu podle § 22 je Úřad oprávněn vyžadovat od osob podléhajících tomuto dohledu potřebné údaje, doklady a informace. Při výkonu dohledu Úřad užije svých pravomocí včas a účinně a dbá přitom zejména zájmů členů družstevních záložen.

(2) Úřad při výkonu dohledu

a) eviduje založení družstevní záložny a vydává o tom družstevní záložně doklad,

b) stanoví povinný obsah výroční zprávy,

c) kontroluje činnost a provádí revize hospodaření družstevních záložen a Fondu,

d) rozhoduje o ukládání sankcí a opatření družstevním záložnám,

e) schvaluje roční rozpočet Fondu,

f) navrhuje odvolání člena představenstva Fondu,

g) vykonává nucenou správu podle tohoto zákona (§ 28 odst. 3 písm. c)).

(3) Příslušný fond neprodleně zašle Úřadu každý výpis z obchodního rejstříku týkající se družstevní záložny.

(4) Družstevní záložna neprodleně zašle Úřadu schválené stanovy a jejich změny.

(5) Úřad kromě výkonu dohledu preventivně dbá zdravého řízení a hospodaření družstevních záložen, zejména poskytováním poradenství a vydáváním doporučení. Spolupracuje přitom s družstevními záložnami a dalšími osobami, které jsou družstevními záložnami na podporu jejich zájmů založeny.


§ 28

(1) Jestliže Úřad zjistí, že družstevní záložna nebo některý její orgán nebo člen se dopustili jednání, které vede nebo může vést k poškození zájmů členů družstevní záložny, upozorní družstevní záložnu na nedostatek, popřípadě též vydá rozhodnutí o uložení opatření k nápravě nedostatku.

(2) Zjistí-li Úřad, že družstevní záložna nebo některý její orgán nebo člen porušili ustanovení tohoto zákona nebo zvláštního zákona nebo nerespektovali rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle odstavce 1

a) uloží pokutu fyzické osobě až do výše 10 000 Kč nebo družstevní záložně až do výše 1 000 000 Kč, nebo

b) odvolá člena voleného orgánu družstevní záložny z jeho funkce, popř. mu uloží zákaz výkonu funkce v orgánech družstevních záložen až do konce funkčního období, nebo

c) odvolá volený orgán družstevní záložny.

(3) Kromě sankcí podle odstavce 2 nebo místo těchto sankcí může Úřad

a) zrušit rozhodnutí družstevní záložny nebo jejího orgánu,

b) rozhodnout o omezení nebo zákazu některých činností družstevní záložny až na 60 dnů,

c) uvalit na družstevní záložnu nucenou správu až na dobu šest měsíců.

(4) Jestliže nebylo uložením sankce podle odstavce 2 nebo opatření podle odstavce 3 dosaženo nápravy, může Úřad uložit sankci podle odstavce 2 nebo opatření podle odstavce 3 opakovaně, popřípadě uložit jinou sankci podle odstavce 2 nebo jiné opatření podle odstavce 3.

(5) Sankce a opatření podle odstavců 2, 3 a 4 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se Úřad dověděl o skutečnostech rozhodných pro uložení příslušné sankce nebo opatření, nejpozději však do tří let ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.

(6) Pro nucenou správu podle odstavce 3 písm. c) platí přiměřeně ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

(7) Pokuta podle odstavce 2 písm. a) je splatná do 30 dnů od pravomocného rozhodnutí o jejím uložení.

(8) Penále za nedodržení lhůty podle odstavce 7 činí jedno promile za každý den prodlení.

(9) Pokuty a penále jsou příjmem Fondu.

(10) Proti rozhodnutí Úřadu podle odstavců 1 až 3 se lze odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Ministerstvu financí. Odvolání proti rozhodnutí Úřadu podle odstavců 1 a 3 nemá odkladný účinek.

(11) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování Úřadu obecné předpisy o správním řízení.19)


Část II

§ 29

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. ČR, zákona č. 96/1993 Sb. ČR, zákona č. 157/1993 Sb. ČR, zákona č. 196/1993 Sb. ČR, zákona č. 323/1993 Sb. ČR, zákona č. 42/1994 Sb. ČR, zákona č. 114/1994 Sb. ČR, zákona č. 259/1994 Sb. ČR a zákona č. 32/1995 Sb. ČR, se doplňuje takto:


1. V § 19 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky č. 18c) zní:

„m) příjmy spořitelních a úvěrních družstev18c) z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank.

18c) Zákon č. 87/1995 Sb. ČR, o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.”.


2. V § 36 odst. 2 písm. b) bodu 3 se na konci připojují tato slova: „kromě úroků a jiných výnosů z vkladů, přijímaných spořitelním a úvěrním družstvem od svých členů, kteří jsou současně jeho zaměstnanci.”.


Část III

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 30

Družstevní záložny plní vůči České národní bance informační povinnost podle zvláštních předpisů.20)


§ 31

(1) Do jednoho měsíce ode dne zápisu Fondu do obchodního rejstříku je družstevní záložna povinna uhradit na účet Fondu polovinu předpokládaného příspěvku za rok 1996. K 30. dubnu 1997 se příspěvek zúčtuje mezi družstevní záložnou a Fondem k výši příspěvku vypočteného podle § 16 odst. 1.

(2) Ministr financí poprvé jmenuje členy představenstva Fondu po vzniku alespoň prvních deseti družstevních záložen.

(3) Při prvním jmenování členů představenstva Fondu jmenuje ministr financí dva členy na jeden rok, dva členy na dva roky a předsedu a místopředsedu na tři roky.


§ 32

(1) Ministr financí poprvé jmenuje ředitele nejpozději do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona.

(2) V kalendářním roce jmenování ředitele poskytne stát pro činnost Úřadu návratnou finanční výpomoc. V tomto roce se poplatky družstevních záložen podle § 26 odst. 4 nezvyšují.

(3) Od doby vzniku Úřadu se ustanovení § 2 odst. 3 nepoužije.


§ 33

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
1) § 221 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 223 odst. 1 obchodního zákoníku.

6) § 237 obchodního zákoníku.

7) § 244 odst. 6 obchodního zákoníku.

8) § 116 občanského zákoníku.

9) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a o Komoře auditorů České republiky.

10) § 249 obchodního zákoníku.

11) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. ČR

12) § 236 obchodního zákoníku.

13) § 67 odst. 1 obchodního zákoníku.

14) § 235 obchodního zákoníku.

15) § 259 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku.

16) § 70 až 75 obchodního zákoníku.

17) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb. ČR

19) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

20) Zákon ČNR č. 6/1993 Sb. ČR, o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.