Zákon ze dne 11. března 1999, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

Sbírka:  63/1999 | Částka:  26/1999
31.12.1999

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

63

ZÁKON
ze dne 11. března 1999,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZMĚNA ZÁKONA Č. 202/1990 SB.,

O LOTERIÍCH

A JINîCH PODOBNîCH HRÁCH,

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPIS®

      Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odstavec 4 zní:

      ,,(4)  Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby (dále jen ,,spotřebitelské loterie"). Za spotřebitelskou loterii se považují také soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel za výše uvedených podmínek zavazuje poskytnout účastníkům nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření pře-sáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20 000 Kč. Provozování spotřebitelských loterií je zakázáno. Soutěže, ankety a jiné akce o ceny podle věty první a druhé provozované jedním provozovatelem, ve kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Způsob stanoví Ministerstvo financí (dále jen ,,ministerstvo") vyhláškou.".

      2.  V § 1 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

      ,,(5)  Loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky včetně možnosti výhry, jsou zakázány.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

      3.  V § 2 písm. f) se slovo ,, , dostizích" zrušuje.

      4.  V § 2 písm. h) se slovo ,, , dostizích" zrušuje.

      5.  V § 2 se na konci písmena j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
,,k)
sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (dále jen ,,dostihové sázky"), a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky.".

      6.  V § 3 odst. 1 písm. a) se slova ,,Ministerstvo financí (dále jen ,,ministerstvo")" nahrazují slovem ,,ministerstvo".

      7.  V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova ,,správní poplatky" vkládají slova ,, , místní poplatky" a za slovy ,,náklady státního dozoru" se doplňují tato slova: ,,(dále jen ,,část výtěžku")".

      8.  V § 4 odst. 2 se písmeno b) zrušuje a zároveň se ruší označení písmena a); čárka na konci se nahrazuje tečkou.

      9.  V § 4 odst. 3 se za slova ,,správní poplatek" vkládají slova ,, , místní poplatek, náklady státního dozoru".

      10.  V § 4 se na konci odstavce 5 doplňují tyto věty: ,,Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i). Ministerstvo může tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, u sázkových her podle § 2 písm. i) povolit výjimku.".

      11.  V § 4 se vkládá nový odstavec 9, který zní:

      ,,(9)  Sázkové hry podle § 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená organizace.".

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

      12.  Nadpis části první zní: ,,LOTERIE A TOMBOLY".

      13.  Nadpis pod § 6 zní: ,,Povolování loterií a tombol".

      14.  V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

      15.  Nadpis pod § 13 zní: ,,Vyúčtování loterie a tomboly".

      16.  V § 13 odst. 1 větě druhé se za slova ,,nebyla ještě z" vkládá slovo ,,části".

      17.  V § 13 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

      18.  V § 15 se slova ,,případného nespotřebovaného výtěžku" nahrazují slovy ,,případné nespotřebované části výtěžku".

      19.  V nadpisu pod § 16 se slovo ,,výtěžku" nahrazuje slovy ,,části výtěžku".

      20.  V § 16 odst. 1 se slovo ,,Výtěžek" nahrazuje slovy ,,Část výtěžku".

      21.  V § 16 odst. 2 se slovo ,,výtěžku" nahrazuje slovy ,,části výtěžku".

      22.  V § 16 odst. 3 se slovo ,,výtěžku" nahrazuje slovy ,,části výtěžku".

      23.  V § 16 odst. 5 se slovo ,,výtěžku" nahrazuje slovy ,,části výtěžku".

      24.  V § 18 odst. 4 se slovo ,,Výtěžek" nahrazuje slovy ,,Část výtěžku".

      25.  Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:


,,ČÁST PÁTÁ

DOSTIHOVÜ SÁZKY

§ 40

      (1)  K provozování dostihových sázek podle § 2 písm. k) pověří stát zpravidla organizaci, která je osobou oprávněnou v oblasti chovu koní dostihových plemen.

      (2)  Výtěžek z dostihových sázek lze použít pouze pro účely dotací výkonnostních zkoušek koní dostihových plemen, dotací chovu koní dostihových plemen nebo pro jiné související účely.".

      26.  V § 42 se slovo ,,výtěžku" nahrazuje slovy ,,části výtěžku".


      27.  V § 43 odstavec 7 zní:

      ,,(7)  Loterie a jiné podobné hry, které nesplňují všechny podmínky tohoto zákona, nelze povolit.".

      28.  V § 48 odst. 1 písm. c) se slovo ,,výtěžku" nahrazuje slovy ,,část výtěžku".

      29.  V § 48 odst. 1 písm. c) se na konci textu písmena c) čárka vypouští a doplňují se tato slova: ,,nebo poruší ustanovení § 1 odst. 4,".ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA ZÁKONA Č. 586/1992 SB.,

O DANÍCH Z PŘÍJM®,

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPIS®

      Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/ /1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/ /1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/ /1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb. a zákona č. 333/1998 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 odst. 1 písm. f) se slova ,, , s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže,2c)" včetně poznámky pod čarou č. 2c) zrušují.

      2.  V § 19 odst. 1 písm. g) se slova ,,písm. a)" zrušují.

      3.  V § 36 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova ,,včetně spotřebitelské soutěže2c)" zrušují.ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA ZÁKONA Č. 368/1992 SB.,

O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH,

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPIS®

      Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/ /1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:

      Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/ /1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., ,,Sazebník správních poplatků", se mění takto:

      1.  V položce 20 se písmeno g) zrušuje.

      2.  V položce 20 v poznámkách se bod 4 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou části první bodů 1, 6, 8, 12 až 15, 17 a 29, části druhé a části třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Klaus v. r.


Havel v. r.


Zeman v. r.