Zákon ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  369/2000 | Částka:  99/2000
23.10.2000

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

369

ZÁKON
ze dne 14. září 2000,
kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 6 se ve větě druhé slovo ,,anebo" nahrazuje slovem ,,nebo" a za slova ,,společníků nebo členů" se doplňují slova ,,anebo je-li plnění běžných úkolů právnickou nebo fyzickou osobou svěřeno jiné právnické nebo fyzické osobě, která je povinna toto plnění zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovních vztazích podle zákoníku práce".

      2.  V § 1 odst. 6 se na konci doplňuje tato věta: ,,Jinou právnickou nebo fyzickou osobou se pro tyto účely rozumí pouze osoba, jejíž předmět činnosti zahrnuje i činnosti, které ve smyslu věty druhé má svými zaměstnanci v pracovních vztazích zajišťovat.".

Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem následujícím po dni vyhlášení.
Klaus v. r.


Havel v. r.


Zeman v. r.