ZÁKON ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  294/2008 | Částka:  97/2008
19.8.2008

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

294

ZÁKON
ze dne 16. července 2008,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

      Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

      1.  Za § 93 se vkládá nový § 93a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 23a a 23b zní:

˙§ 93a

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

      (1)  Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví (dále jen ˙další dohodnutá práce přesčas˙) se rozumí práce v nepřetržitém provozu spojená s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby, kterou vykonává
a)
lékař, zubní lékař nebo farmaceut23a),
b)
zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání pracující v nepřetržitém pracovním režimu23b),

(dále jen ˙zaměstnanec ve zdravotnictví˙). Další dohodnutá práce přesčas je práce konaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4.

      (2)  Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté práce přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoli újmě. O uplatnění další dohodnuté práce přesčas je zaměstnavatel povinen písemně vyrozumět příslušný orgán inspekce práce.

      (3)  Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně, a v případě zaměstnanců zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně, v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích; jen kolektivní smlouva může toto období vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích.

      (4)  Dohoda o další dohodnuté práci přesčas
a)
musí být sjednána písemně, jinak je neplatná,
b)
nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního poměru,
c)
nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích,
d)
může být okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu v období 12 týdnů od sjednání; okamžité zrušení musí být provedeno písemně a doručeno druhému účastníku,
e)
může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu; výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku. Pokud nebyla výpovědní doba sjednána kratší, činí 2 měsíce a musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance ve zdravotnictví.

      (5)  Zaměstnavatel vede aktuální seznam všech zaměstnanců ve zdravotnictví vykonávajících další dohodnutou práci přesčas.

      (6)  Pokud se v tomto ustanovení nestanoví něco jiného, platí pro další dohodnutou práci přesčas obdobně ustanovení zákoníku práce týkající se práce přesčas.

––––––––––––––––––––

23a)
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
23b)
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.˙.

      2.  V § 96 odst. 1 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který
zní:

      ˙3. další dohodnuté práce přesčas (§ 93a),˙.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

      3.  V § 363 odst. 1 se za slova ˙§ 93 odst. 2 věta druhá a odst. 4,˙ vkládají slova ˙§ 93a odst. 1 až 3 a odst. 5,˙ a slova ˙§ 96 odst. 2˙ se nahrazují slovy ˙§ 96 odst. 1 písm. a) bod 3 a odst. 2˙.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví podle čl. I bodu 1 může být vykonávána pouze v období ode dne účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2013.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

      Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 362/2007 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 odst. 1 písm. k) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

˙l)  je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku práce.

––––––––––––––––––––

9a)
Čl. 22 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.˙.

      2.  V § 5 odst. 1 písm. m) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

˙n)  je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku práce.˙.

      3.  V § 7 odst. 1 písm. j) se na konci bodu 2 doplňují slova ˙práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku práce,˙.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

      Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Vlček v. r.


Klaus v. r.


v z. Čunek v. r.