ZÁKON ze dne 18. června 2019, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sbírka:  176/2019 | Částka:  77/2019
16.7.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


176

ZÁKON
ze dne 18. června 2019,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. I

      Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., se mění takto:

      1.  V § 18 se na konci písmene d) slovo ˙nebo˙ zrušuje, na konci písmene e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
˙f)
je-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem vědeckého výzkumu a doba pobytu na území za účelem vědeckého výzkumu nepřekročí 1 rok; po tuto dobu může na území bez víza přechodně pobývat i rodinný příslušník tohoto cizince, který ho doprovází a je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie, nebo
g)
je-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem studia v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility anebo v rámci dohody sjednané mezi vysokoškolskou institucí v jiném členském státě Evropské unie a institucí, které bylo povoleno vykonávat činnost vysoké školy na území, a doba pobytu na území za účelem studia nepřekročí 1 rok.˙.

      2.  V § 30 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova ˙nebo o mimořádné pracovní vízum˙.

      3.  V § 30 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 29 zrušuje.

      4.  V § 31 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

      5.  Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 31a

Mimořádné pracovní vízum

      (1)  Mimořádné pracovní vízum, které je vízem k pobytu nad 90 dnů, uděluje ministerstvo pouze v souladu s podmínkami uvedenými v nařízení vlády vydaném na základě odstavce 2. Žádost o mimořádné pracovní vízum lze podat, pouze pokud bylo vydáno nařízení vlády podle odstavce 2. Vízum se uděluje na žádost cizince, který hodlá pobývat na území za účelem výkonu zaměstnání, bylo mu za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti a plnění tohoto účelu vyžaduje pobyt cizince na území delší než 90 dnů.

      (2)  Vláda může v případě mimořádného nedostatku pracovníků na trhu práce v určitém odvětví nebo profesi nebo v případě mimořádné události svým nařízením stanovit
a)
odvětví nebo profesi, ve kterých by měl být cizinec na území zaměstnán,
b)
maximální počet žádostí, které lze o toto vízum v rámci určitého časového období podat na příslušném zastupitelském úřadu,
c)
státní příslušnost cizince, který je oprávněn požádat o toto vízum,
d)
do kdy je možné žádosti o toto vízum podávat,
e)
podmínku, že zaměstnavatelem cizince na území nesmí být agentura práce, nebo
f)
podmínku, že zaměstnavatelem cizince na území může být pouze účastník vládou schváleného programu, a způsob zapojení dotčených orgánů a Hospodářské komory České republiky nebo organizací zaměstnavatelů do realizace takového programu.

      (3)  K žádosti o udělení mimořádného pracovního víza je cizinec povinen předložit povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti, cestovní doklad, náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. d) a e) a na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 3. Pro mimořádné pracovní vízum se použije obdobně § 31 odst. 6.

      (4)  Mimořádné pracovní vízum se uděluje s dobou platnosti a dobou pobytu na území nejdéle na 1 rok, dobu jeho platnosti nelze prodloužit.

      (5)  Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na mimořádné pracovní vízum.˙.

      6.  V § 32 odst. 2 písm. b), § 35 odst. 2 větě první, § 35a odst. 2, § 42b odst. 4, § 42c odst. 3 písm. e), § 42c odst. 4 větě druhé, § 42c odst. 6 větě druhé, § 42d odst. 2 písm. d), § 42f odst. 3 písm. d), § 42h odst. 1 písm. b), § 42j odst. 1 písm. e), § 42l odst. 1 písm. b), § 42m odst. 2 písm. b), § 42o odst. 1 písm. b), § 44a odst. 9 písm. e), § 44b odst. 3 písm. c) a v § 44c odst. 6 písm. c) se text ˙§ 31 odst. 4˙ nahrazuje textem ˙§ 31 odst. 3˙.

        7.  V § 32 odst. 3 větě první, § 42h odst. 2 písm. b) a v § 44a odst. 10 písm. b) se text ˙§ 31 odst. 6˙ nahrazuje textem ˙§ 31 odst. 5˙.

        8.  V § 32 odst. 6 se text ˙§ 31 odst. 7˙ nahrazuje textem ˙§ 31 odst. 6˙.

        9.  V § 33 odst. 1 se na konci písmene c) slovo ˙nebo˙ zrušuje.

      10.  V § 33 odst. 1 písm. d) se slova ˙nebo povolení k dlouhodobému pobytu˙ nahrazují slovy ˙ , povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu˙ a slova ˙nebo žádost o povolení k trvalému pobytu˙ se zrušují.

      11.  V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem ˙ , nebo˙ a doplňuje se písmeno e), které zní:
˙e)
který jako nezletilé dítě cizince, jenž na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, podal žalobu proti rozhodnutí ministerstva, kterým byla zamítnuta jeho žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. d) podaná na území, za podmínky, že současně podal návrh na přiznání odkladného účinku této žaloby.˙.

      12.  V § 34 se na konci textu písmene f) doplňují slova ˙nebo e)˙.

      13.  V § 38 odst. 2 se slova ˙anebo bylo-li vízum uděleno podle § 33 odst. 1 písm. d) a soud žalobě nepřiznal odkladný účinek˙ zrušují.

      14.  V § 38 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Ministerstvo zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území uděleného podle
a)
§ 33 odst. 1 písm. d), pokud soud rozhodl o návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby, nebo
b)
§ 33 odst. 1 písm. e), pokud soud žalobě nepřiznal odkladný účinek nebo pokud rozhodnutí soudu o žalobě nabylo právní moci.˙.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

      15.  V § 38 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova ˙ , nejde-li o případ, kdy soud přiznal žalobě cizince odkladný účinek˙.

      16.  V § 42 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je v souvislosti se skončením vědeckého výzkumu nebo studia dále oprávněn podat držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo studia podle § 64 písm. a), který na území hodlá pobývat za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e) a v § 42d odst. 2 písm. c), potvrzení o dokončení výzkumné činnosti vydané výzkumnou organizací, jde-li o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, nebo doklad o úspěšném dokončení studia, jde-li o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.˙.

      17.  V § 42 odst. 5 se věta první nahrazuje větou ˙Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavců 1 až 4 se podává ministerstvu.˙ a věta druhá se zrušuje.

      18.  V § 42a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je dále oprávněn podat cizinec v postavení uvedeném v odstavci 1 písm. a), b) nebo c) vůči cizinci, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo za tímto účelem na území pobývá nebo podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu uvedeného v § 42 odst. 3.˙.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

      19.  V § 42a odst. 7 se na konci písmene c) slovo ˙nebo˙ zrušuje.

      20.  V § 42a odst. 7 písm. d) se text ˙§ 42k˙ nahrazuje textem ˙§ 42f, 42k˙.

      21.  V § 42a se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem ˙ , nebo˙ a doplňuje se písmeno e), které zní:
˙e)
jde o cizince podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) a cizinec, se kterým má být umožněno sloučení rodiny, žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo za tímto účelem na území pobývá nebo žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu uvedeného v § 42 odst. 3.˙.

      22.  V § 42b odst. 1 písm. b) se slovo ˙věrohodným˙ zrušuje.

      23.  V § 42b odst. 1 písm. d) bodu 2, § 42c odst. 3 písm. c), § 42c odst. 6 větě první, § 46 odst. 7 písm. b), § 71 odst. 1 větě první a v § 123 odst. 4 písm. c) a d) se slovo ˙věrohodně˙ zrušuje.

      24.  Poznámka pod čarou č. 9f zní:

––––––––––––––––––––

˙9f)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.˙.

      25.  V § 42d odst. 1 se slova ˙ , s výjimkou vzdělávání v základní škole, střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu˙ zrušují a na konci odstavce se doplňují věty ˙Na území je oprávněn žádost podat ministerstvu držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia vydaného jiným členským státem Evropské unie, držitel povolení k dlouhodobému pobytu vydaného k pobytu na území za jiným účelem nebo držitel víza k pobytu nad 90 dnů. Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to neplatí, jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. Žádost dále nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního
zaměstnání.˙.

      26.  V § 42d odst. 2 úvodní části ustanovení se slova ˙podle odstavce 1˙ nahrazují slovy ˙za účelem studia podle § 64 písm. a) až d) a g)˙.

      27.  V § 42d odst. 2 písmeno c) zní:
˙c)
prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), nebo prokázat, že jeho úhrnný měsíční příjem nebude nižší než součet částky životního minima9d) a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení, nebo že veškeré náklady spojené s jeho pobytem budou uhrazeny státním orgánem, právnickou osobou nebo tuzemskou hostitelskou organizací,˙.

      28.  V § 42d se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia podle § 64 odst. 1 písm. e) a f) je cizinec povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e), odstavci 2 písm. b), c) a d) a dále v případě studia
a)
podle § 64 písm. e)

      1.  doklad prokazující, že během dvou let předcházejících podání žádosti získal vysokoškolský titul nebo že studuje v programu zakončeném získáním vysokoškolského titulu, a

      2.  dohodu s hostitelskou organizací o stáži, která zahrnuje teoretickou a praktickou přípravu; dohoda o stáži obsahuje popis programu stáže, včetně vzdělávacího cíle nebo osnov výuky, dobu trvání stáže, podmínky umístění a dohledu v rámci stáže, dobu, po kterou má stážista pracovat, a právní vztah mezi stážistou a hostitelskou organizací, nebo
b)
podle § 64 písm. f) dohodu s hostitelskou organizací, která obsahuje popis programu Evropské dobrovolné služby nebo dobrovolnické služby a dobu jejího trvání, podmínky umístění a dohledu v rámci programu, počet hodin, které je dobrovolník povinen odpracovat, výši prostředků dostupných k úhradě nákladů na pobyt a ubytování a minimální výši kapesného po celou dobu pobytu a v případě dobrovolnické služby doklad prokazující, že hostitelská organizace, popřípadě jiný orgán odpovědný za program dobrovolnické služby, sjednala pojištění odpovědnosti za škodu.˙.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

      29.  V § 42f odst. 1 větě první se slovo ˙výzkumu29)˙ nahrazuje slovem ˙výzkumu9f)˙.

      30.  V § 42f odst. 2 se za větu první vkládá věta ˙Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu může na území ministerstvu podat také držitel povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem vědeckého výzkumu, který hodlá na území přechodně pobývat za účelem vědeckého výzkumu po dobu delší než 1 rok.˙.

      31.  V § 42g odst. 1 větě první se slova ˙na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas ministerstva podle odstavce 7 nebo 8˙ nahrazují slovy ˙která byla oznámena za splnění podmínek uvedených v odstavcích 7 až 10, a to ode dne uvedeného v oznámení˙.

      32.  V § 42g odst. 3 větě druhé se slova ˙statutárního orgánu,˙ zrušují.

      33.  V § 42g odst. 5 větě druhé se za slova ˙V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu˙ vkládají slova ˙za jiným účelem˙.

      34.  V § 42g odstavce 7 až 11 znějí:

      ˙(7)  Změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty vydané podle odstavce 2 povinen oznámit ministerstvu nejméně 30 dnů před takovou změnou. Změnit zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty oprávněn nejdříve 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty; to ne-platí v případě rozvázání pracovního poměru ci- zince výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce nebo zrušením pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době a pokud cizinec tyto důvody současně s oznámením prokáže. Držitel zaměstnanecké karty vydané podle odstavce 2 dále není oprávněn změnit zaměstnavatele nebo nastoupit na pracovní pozici, bude-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. Držitel zaměstnanecké karty, který na území přicestoval na základě vládou schváleného programu, je oprávněn změnit zaměstnavatele nejdříve po uplynutí doby, na kterou byla tato zaměstnanecká karta vydána; to neplatí, pokud dřívější změnu zaměstnavatele umožňují podmínky vládou schváleného programu, na jehož základě držitel zaměstnanecké karty na území přicestoval. Držitel zaměstnanecké karty dále není oprávněn oznámit změnu zaměstnavatele po uplynutí doby uvedené v § 63 odst. 1.

      (8)  Oznámení podle odstavce 7 se podává na k tomu určeném úředním tiskopisu, kde je cizinec povinen uvést jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, požadovanou změnu, název budoucího zaměstnavatele, telefonní číslo na budoucího zaměstnavatele, informace, zda jsou dosavadní a budoucí zaměstnavatelé účastníky vládou schváleného programu, údaje k nové volné pracovní pozici vedené podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty v rozsahu tiskopisu a přesné datum, ke kterému změna nastane. Dále je povinen k oznámení předložit doklad prokazující, že jeho dosavadní pracovněprávní vztah trvá, nebo doklad prokazující, ke kterému dni tento vztah skončil, pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, ze které je patrné, že je uzavřena na v oznámení uvedenou pracovní pozici, která je uvedena v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, a prohlášení budoucího zaměstnavatele, že má cizinec odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání podle odstavce 2 písm. c). Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí musí splňovat podmínky uvedené v odstavci 2; to neplatí, jedná-li se o oznámení změny zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele.

      (9)  Ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení podle odstavců 7 a 8 sdělí cizinci a budoucímu zaměstnavateli, zda byly splněny podmínky požadované pro změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele a zda může být na tomto místě zaměstnáván. Na oznámení, které nesplňuje podmínky uvedené v odstavcích 7 a 8 se hledí, jako by nebylo učiněno. Jestliže v době podle § 63 odst. 1 držitel zaměstnanecké karty doručil ministerstvu více oznámení o změně zaměstnavatele, přihlíží se pouze k poslednímu z nich, na předchozí oznámení se hledí, jako by nebyla učiněna.

      (10)  Odstavce 7 až 9 se použijí obdobně na držitele zaměstnanecké karty vydané podle odstavců 3 a 4, pokud oznamuje ministerstvu změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele na pracovní pozici vedenou podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

      (11)  Odstavce 7 až 10 se nepoužijí, jedná-li se o cizince uvedeného v § 98 zákona o zaměstnanosti nebo cizince, kterému bylo vydáno na novou pracovní pozici povolení k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno; cizinec je v případě změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele povinen takovou skutečnost oznámit ministerstvu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.˙.

      35.  V § 42h odst. 1 se na konci písmene e) slovo ˙a˙ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem ˙ , a˙ a doplňuje se písmeno g), které zní:
˙g)
v případě, že jde o agenturní zaměstnávání, doklad, který obsahuje jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště cizince, druh práce, kterou bude cizinec jako dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele.˙.

      36.  V § 42i se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
˙d)
se jedná o agenturní zaměstnávání a jde o takový druh práce, který agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.˙.

      37.  V § 42j se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
˙f)
v případě, že jde o agenturní zaměstnávání, doklad obsahující údaje uvedené v § 42h odst. 1 písm. g).˙.

      38.  V § 42k odst. 2 písm. a) se slova ˙závodu se sídlem˙ nahrazují slovy ˙závodu s umístěním˙.

      39.  V § 42k odst. 5 a v § 42l odst. 1 písm. d) bodě 1 se za slova ˙závodu se sídlem˙ vkládají slova ˙nebo umístěním˙.

      40.  V § 42k odst. 6 písm. e) se text ˙odst. 1 písm. a) až c)˙ nahrazuje textem ˙písm. a) až d)˙ a slova ˙ , nebo podle § 64 odst. 1 písm. d) a e)˙ se zrušují.

      41.  V § 42n odst. 3 větě první, § 42n odst. 6, § 42o odst. 1 písm. e), § 44c odst. 3 písm. a) a v § 44c odst. 6 písm. f) se slova ˙statutárním orgánem,˙ zrušují.

      42.  V § 42n odst. 4 písm. d), § 42o odst. 1 písm. k) a l), § 44c odst. 1 písm. c), § 44c odst. 2 větě první, § 44c odst. 3 písm. b) a v § 44c odst. 6 písm. e), g) a h) se slova ˙statutární orgán,˙ zrušují.

      43.  V § 44 odst. 2 se slova ˙po pořízení biometrických údajů˙ zrušují.

      44.  V § 44 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
˙b)
9 měsíců, jde-li o dlouhodobý pobyt podle § 42 odst. 3,˙.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

      45.  V § 44 odst. 4 písm. c) se za slovo ˙studia˙ vkládají slova ˙z důvodu uvedeného v § 64 písm. a) nebo b)˙.

      46.  V § 44 odst. 4 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
˙f)
2 roky v případě dlouhodobého pobytu za účelem studia z důvodu uvedeného v § 64 písm. a) nebo b) a v případě dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu, je-li tento pobyt uskutečňován v rámci programů Evropské unie nebo mnohostranných programů zahrnujících opatření v oblasti mobility nebo v rámci dohody mezi 2 nebo více vysokoškolskými institucemi nebo institucemi v jiném členském státě Evropské unie a institucí, které bylo povoleno vykonávat činnost vysoké školy na území; v případě nedoložení plnění podmínek programu nebo dohody cizincem po celou dobu trvání programu nebo dohody se postupuje podle písmene a) nebo c),˙.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).

      47.  V § 44 odst. 4 písm. h) se slova ˙podle § 42d˙ nahrazují slovy ˙z důvodu uvedeného v § 64 písm. f)˙.

      48.  V § 44 odst. 4 písm. i) se za slovo ˙pracovníkovi˙ vkládají slova ˙za účelem vědeckého výzkumu, hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti˙.

      49.  V § 44 odst. 6 se za slovo ˙činnosti˙ vkládají slova ˙nebo na dobu stanovenou v rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo k výkonu odborné praxe35)˙.

      50.  V § 44a odst. 1 písm. b) se text ˙b), e) až h)˙ nahrazuje textem ˙c), f), g), i) a j)˙.

      51.  V § 44a odst. 1 písm. c) se text ˙písm. c)˙ nahrazuje textem ˙písm. d)˙.

      52.  V § 44a odst. 1 písm. d) se text ˙písm. d)˙ nahrazuje textem ˙písm. e)˙.

      53.  V § 44a odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Platnost povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 3 nebo § 42d se neprodlužuje; to neplatí v případě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42d vydaného za účelem
a)
účasti na jazykové a odborné přípravě podle § 64 písm. b), jehož platnost lze z důvodu pokračování v takové přípravě jednou prodloužit, nebo
b)
studia na vysoké škole podle § 64 písm. a), jehož platnost lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky.˙.

      54.  V § 44a odst. 3 větě druhé se za text ˙§ 36˙ vkládá text ˙ , § 46 odst. 3 a 7˙.

      55.  V § 44a odst. 6 úvodní části ustanovení se slova ˙podle § 42d˙ nahrazují slovy ˙z důvodu uvedeného v § 64 písm. a) nebo b)˙.

      56.  V § 44a odst. 6 písm. c) se slova ˙(§ 13), jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom˙ nahrazují slovy ˙podle § 42d odst. 2 písm. c) nebo prokázat˙.

      57.  V § 44a odst. 8 se věta třetí zrušuje.

      58.  V § 44a odst. 9 se na konci písmene e) slovo ˙a˙ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem ˙a˙ a doplňuje se písmeno g), které zní:
˙g)
v případě, že jde o agenturní zaměstnávání, doklad obsahující údaje uvedené v § 42h odst. 1 písm. g).˙.

      59.  V § 44a odst. 11 větě první se za text ˙§ 42g odst. 2 písm.˙ vkládá text ˙a),˙, ve větě druhé se za slovo ˙druhá˙ vkládají slova ˙a § 46 odst. 6 písm. d), e) a f)˙ a na konci odstavce 11 se doplňuje věta ˙Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty učiněno oznámení podle § 42g odst. 7, 8 nebo 10, má se za to, že cizinec žádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty z důvodu zaměstnávání na posledně oznámenou pracovní pozici.˙.

      60.  V § 44a odst. 12 větě druhé se za text ˙d)˙ vkládají slova ˙a f)˙.

      61.  V § 44a se na konci odstavce 14 doplňuje věta ˙V případě žadatele o vydání zaměstnanecké karty se povinnost uvedená ve větě první považuje za splněnou pouze tehdy, předloží-li tento žadatel současně ministerstvu potvrzení vydané jeho zaměstnavatelem, ze kterého vyplývá, že žadatel nastoupil na pracovní místo, ke kterému se vztahuje žádost o vydání zaměstnanecké karty.˙.

      62.  V § 45 odst. 1 větě čtvrté se za slovo ˙inves-tování,˙ vkládají slova ˙na cizince pobývajícího na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 3˙.

      63.  V § 46 se na konci odstavce 5 doplňuje věta ˙Před vydáním rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání nebo prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území podle § 42d nebo rozhodnutí o zrušení platnosti tohoto povolení ministerstvo posoudí přiměřenost dopadů tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.˙.

      64.  V § 46 odst. 6 se na konci písmene c) slovo ˙nebo˙ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
˙e)
pokud cizinec vykonával nelegální práci, nebo
f)
jde-li o agenturní zaměstnávání a jedná se o takový druh práce, který agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.˙.

      65.  V § 46 odst. 7 písm. e) se slova ˙statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem˙ nahrazují slovy ˙členem statutárního orgánu obchodní korporace˙.

      66.  V § 46e odst. 1 se za text ˙§ 37˙ vkládají slova ˙ , z důvodu uvedeného v § 46 odst. 6 písm. b), d) nebo e)˙.

      67.  V § 47 odst. 6 písm. b) se text ˙§ 42a odst. 5˙ nahrazuje textem ˙§ 42a odst. 6˙.

      68.  V § 49 odst. 1 větě druhé se slovo ˙lze˙ nahrazuje slovy ˙se vydává formou identifikačního průkazu a lze ho˙.

      69.  V části první hlavě III se na konci nadpisu dílu 5 doplňují slova ˙nebo území členských států Evropské unie˙.

      70.  V § 50 odst. 1 písm. a) se za slovo ˙nevyžaduje,˙ vkládají slova ˙při vydání rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo rozhodnutí, kterým byla stanovena nová doba k vycestování,˙.

      71.  § 50a včetně nadpisu zní:

˙§ 50a

Rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie

      (1)  Rozhodnutí o povinnosti opustit území policie vydá cizinci, který
a)
neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území a má být předán podle mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem 13. ledna 2009; totéž platí i pro cizince, který má být předán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie37) a kterému je umožněno dobrovolné vycestování,
b)
je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně; to neplatí, pokud by cizinec mohl při pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo
c)
je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u něhož nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění nebo pokud by důsledkem rozhodnutí o správním vyhoštění byl nepřiměřený zásah do jeho soukromého a rodinného života.

      (2)  Rozhodnutí o povinnosti opustit území členských států Evropské unie policie vydá
a)
cizinci staršímu 15 let, který nevyužil možnosti dobrovolného návratu podle zákona o azylu, jestliže

      1.  bylo řízení o udělení mezinárodní ochrany zastaveno, protože cizinec neposkytl údaje k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany, nebo

      2.  nevycestoval po pravomocném ukončení řízení ve věci mezinárodní ochrany nebo po ukončení poskytování mezinárodní ochrany ve lhůtě uvedené ve výjezdním příkazu nebo ve lhůtě 30 dnů, nebyl-li cizinci výjezdní příkaz udělen,
b)
cizinci, který není držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u něhož nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění nebo pokud by důsledkem rozhodnutí o správním vyhoštění byl nepřiměřený zásah do jeho soukromého a rodinného života, nebo
c)
cizinci, který není držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u něhož nebyly shledány důvody pro zahájení řízení o správním vyhoštění.

      (3)  Policie v rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 stanoví dobu k vycestování z území nebo z území členských států Evropské unie, a to v rozmezí 7 až 60 dní. Pokud by měla doba k vycestování začít běžet v době trvání zajištění cizince, začíná tato doba běžet ode dne ukončení zajištění. Pokud je v průběhu doby k vycestování cizinec zajištěn, běh této doby se zajištěním přerušuje. Požádá-li cizinec během doby k vycestování o stanovení nové doby k vycestování z důvodu uvedených v § 174a odst. 2, policie vydá nové rozhodnutí podle § 101 správního řádu, ve kterém stanoví novou dobu k vycestování s ohledem na délku trvání uváděných důvodů. Novou dobu k vycestování lze stanovit nejdéle na 180 dnů.

      (4)  Je-li cizinec bez zbytečného odkladu převzat jiným členským státem na základě mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem 13. ledna 2009 nebo vrátí-li se cizinec neprodleně dobrovolně do státu, v němž je držitelem platného oprávnění k pobytu, může policie upustit od vydání rozhodnutí o povinnosti opustit území.

      (5)  V řízení o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie je vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení; to neplatí, je-li vydáno rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. b). Zahájené řízení o správním vyhoš-tění je řízením o povinnosti opustit území, jsou-li zjištěny skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) nebo odstavci 2 písm. b). Policie o tomto cizince vyrozumí bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vydání rozhodnutí běží ode dne, kdy byl cizinec vyrozuměn.˙.

      72.  V § 53 odst. 1 se za slovo ˙na˙ vkládají slova ˙zastupitelském úřadu, pokud tento zákon nestanoví jinak, a podává se na˙.

      73.  V § 55 se na konci odstavce 1 doplňuje věta ˙V části řízení vedené před zastupitelským úřadem se v originále předkládá i náležitost uvedená v § 31 odst. 1 písm. f).˙.

      74.  V § 56 odst. 1 se na konci písmene l) slovo ˙nebo˙ zrušuje.

      75.  V § 56 odst. 1 písm. m) se slova ˙statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem˙ nahrazují slovy ˙členem statutárního orgánu obchodní korporace˙, za slovo ˙jako˙ se vkládá slovo ˙člena˙ a slova ˙nebo jeho člena˙ se zrušují.

      76.  V § 56 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem ˙ , nebo˙ a doplňuje se písmeno n), které zní:
˙n)
je zaměstnavatel cizince podle § 178f nespoleh-livý, jde-li o mimořádné pracovní vízum.˙.

      77.  V § 63 odst. 1 se slova ˙ke které byl udělen souhlas ministerstva podle˙ nahrazují slovy ˙která byla oznámena za splnění podmínek uvedených v˙ a slova ˙nebo 8˙ se nahrazují slovy ˙až 10˙.

      78.  V § 63 odstavce 2 a 3 znějí:

      ˙(2)  Za podmínek stanovených v odstavci 1 zaniká i oprávnění k pobytu podle § 47 odst. 4, pokud toto oprávnění vzniklo podáním žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Řízení o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty ministerstvo v takovém případě zastaví.

      (3)  Odstavec 1 se nepoužije, jestliže cizinec před uplynutím doby uvedené v odstavci 1 učiní oznámení podle § 42g odst. 7 nebo podá žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem.˙.

      79.  V § 64 odst. 1 písm. a) se slova ˙střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení10a), a˙ zrušují.

      80.  V § 64 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
˙c)
střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení10a) v rámci výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci,˙.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

      81.  V § 64 odst. 1 písm. e) se slova ˙odborná praxe určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské nebo zahraniční vysoké škole anebo v době nejvýše 5 let˙ nahrazují slovy ˙stáž určená k získání znalostí, praxe a zkušeností uskutečňovaná cizincem v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše 2 let˙.

      82.  V § 64 odst. 1 písm. f) se slova ˙odborná praxe a dobrovolná služba mládeže˙ nahrazují slovy ˙evropská dobrovolná služba cizince˙.

      83.  V § 64 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

      84.  V § 68 odst. 2 písm. e) se slova ˙anebo studium nebo odborné školení˙ nahrazují slovy ˙nebo studium˙.

      85.  V § 68 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova ˙ ; toto období se však nezapočítá, byl-li cizinec členem statutárního orgánu zaměstnavatele˙.

      86.  V § 68 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova ˙nebo na mimořádné pracovní vízum˙.

      87.  V § 69 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova ˙ , s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území uděleného podle § 33 odst. 1 písm. e)˙.

      88.  V § 71 odst. 1 větě čtvrté se slova ˙daňovým přiznáním˙ nahrazují slovy ˙rozhodnutím o stanovení daně˙, na konci textu věty čtvrté se doplňují slova ˙za poslední zdaňovací období˙ a věta pátá se zrušuje.

      89.  V § 77 odst. 1 písmeno i) zní:
˙i)
byl cizinec v České republice ve 3 a více případech odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu, za podmínky, že od právní moci posledního odsouzení do zahájení řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu neuplynula doba delší než 1 rok.˙.

      90.  V § 87c se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ˙formou identifikačního průkazu podle § 180b˙.

      91.  V § 87h odst. 2 se na konci písmene a) slovo ˙nebo˙ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem ˙ , nebo˙ a doplňuje se písmeno c), které zní:
˙c)
pokud splňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1, v době podání žádosti pobýval na území na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu2),3a) a tento zvláštní právní předpis se na něho již nevztahuje.˙.

      92.  V § 87h se doplňuje odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  Rodinný příslušník občana Evropské unie je oprávněn požádat ministerstvo o přiznání právního postavení rezidenta na území; ustanovení § 83 až 85 se použijí obdobně.˙.

      93.  V § 87l odst. 1 písm. e) se slova ˙v délce nepřevyšující 3 roky,˙ nahrazují slovem ˙ , nebo˙.

      94.  V § 87l odst. 1 písmeno f) zní:
˙f)
byl soudem České republiky v nejméně 3 případech pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu, za podmínky, že od právní moci posledního odsouzení do zahájení řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu neuplynula doba delší než 1 rok,˙.

      95.  V § 87l odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

      96.  V § 87l odst. 3 větě první se slova ˙písm. a) až c)˙ zrušují.

      97.  V § 87n se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ˙vydávanou s dobou platnosti na 10 let˙.

      98.  V § 87z odst. 1 písm. d) se za slovo ˙trvalému˙ vkládají slova ˙pobytu nebo rozhodnutí o ukončení přechodného˙.

        99.  V § 103 písm. n) se slovo ˙vízem˙ nahrazuje slovy ˙oprávněním k pobytu˙.

      100.  Na konci § 103 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:
˙v)
na požádání policii při pobytové kontrole prováděné v místě, kde vykonává práci, prokázat, že má oprávnění pro výkon pracovní činnosti.˙.

      101.  V § 106 odst. 1 se za písmeno b) vkládají písmena c) a d), která znějí:
˙c)
skutečnost, že občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na území se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi, nebo
d)
skutečnost, že držitel modré karty podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc,˙.

      102.  V § 106 se odstavce 3 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 4, 5 a 7 až 9 se označují jako odstavce 3 až 7.

      103.  V § 107 se na konci odstavce 5 doplňují věty ˙Vysoká škola je dále povinna oznámit ministerstvu zahájení, přerušení nebo ukončení studia cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem studia v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility anebo v rámci dohody mezi vysokoškolskou institucí v jiném členském státě Evropské unie a institucí, které bylo povoleno vykonávat činnost vysoké školy na území, a na území pobývá přechodně bez víza. Vysoká škola je povinna vydat cizinci doklad o úspěšném dokončení studia pro účely podání žádosti podle § 42 odst. 3.˙.

      104.  V § 107 se na konci odstavce 6 doplňují věty ˙Výzkumná organizace je dále povinna oznámit ministerstvu zahájení nebo ukončení výzkumné činnosti prováděné držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem vědeckého výzkumu, který na území pobývá přechodně bez víza. Výzkumná organizace je povinna vydat cizinci potvrzení o dokončení výzkumné činnosti pro účely podání žádosti podle § 42 odst. 3.˙.

      105.  V § 107 odst. 8 se za slova ˙účelem zaměstnání˙ vkládají slova ˙nebo došlo k zániku platnosti zaměstnanecké karty˙.

      106.  V § 109 se na konci odstavce 2 doplňuje věta ˙Cizinci s povoleným trvalým pobytem na území, který v zahraničí pozbude doklad uvedený v § 108 odst. 1 písm. a), b) nebo c), vydá na jeho žádost zastupitelský úřad cestovní průkaz totožnosti k cestě do České republiky; podmínkou vydání je souhlasné vyjádření ministerstva.˙.

      107.  V § 113 odst. 6 písm. d) se slova ˙ , který nemá platný cestovní doklad˙ zrušují.

      108.  V § 117a odst. 3 se v písmenu a) bod 3 zrušuje, dosava