ZÁKON ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka:  458/2016 | Částka:  185/2016
30.12.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


458

ZÁKON
ze dne 19. prosince 2016,
kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnos-tech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), se mění takto:

      1.  V § 448 odstavce 1 a 2 znějí:

      ˙(1)  Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada tři členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi, jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru.

      (2)  Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak. Jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší, než počet členů volených valnou hromadou; mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti.˙.

      2.  V § 448 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

      ˙(3)  Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru.

      (4)  Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně ustanovení odstavce 3.˙.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstav-ce 5 až 7.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru uvede ujednání stanov a složení dozorčí rady do souladu s tímto zákonem do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Neučiní-li tak, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

Čl. III

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.


Zeman v. r.


Sobotka v. r.