Poslat článek emailem

*) povinné položky

ZÁKON ze dne 19. prosince 2018 o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Sbírka:  336/2018 | Částka:  163/2018
31.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


336

ZÁKON
ze dne 19. prosince 2018
o státním rozpočtu České republiky na rok 2019


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

      (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2019 (dále jen ˙státní rozpočet˙) se stanoví částkou 1 465 359 071 851 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 505 359 071 851 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 40 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a)
zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 43 873 390 336 Kč,
b)
zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 80 736 000 Kč,
c)
změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 3 954 126 336 Kč.

      (2)  Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

      (3)  Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

      (4)  Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

      (5)  Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

      (6)  Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 92 213 119 805 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 43 600 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

      (7)  Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 317 332 700 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

      (8)  Finanční vztahy státního rozpočtu k roz-počtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 9 438 270 400 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

      (9)  Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 075 508 600 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

      (10)  Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

      (11)  Pojistná kapacita Exportní garanční a po-jišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 188 000 000 000 Kč.

      (12)  Seznam dotací v roce 2019 poskytovaných z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají režimu podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.


§ 2

      (1)  Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2018 vyčerpány, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2019.

      (2)  Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele ˙Výdaje celkem˙ a ˙Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně˙ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2018 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka ˙Zvýšení stavu státních dluhopisů˙ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka ˙Změna stavu na účtech státních finančních aktiv˙ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).

§ 3

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


Babiš v.
r.
Příloha č. 1 k zákonu č. 336/2018
Sb.
Příloha č. 2 k zákonu č. 336/2018
Sb.
Příloha č. 3 k zákonu č. 336/2018
Sb.
Příloha č. 4 k zákonu č. 336/2018
Sb.
Příloha č. 5 k zákonu č. 336/2018
Sb.
Příloha č. 6 k zákonu č. 336/2018
Sb.
Příloha č. 7 k zákonu č. 336/2018
Sb.
Příloha č. 8 k zákonu č. 336/2018
Sb.
Příloha č. 9 k zákonu č. 336/2018 Sb.