ZÁKON ze dne 2. prosince 2005 o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R -- 24L letiště Praha Ruzyně

Sbírka:  544/2005 | Částka:  186/2005
30.12.2005

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

544

ZÁKON
ze dne 2. prosince 2005
o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R -- 24L letiště Praha Ruzyně


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Veřejný zájem

      Vzletová a přistávací dráha 06R -- 24L letiště Praha Ruzyně, odpovídající svým umístěním platnému územnímu plánu hlavního města Prahy a platnému územnímu plánu města Hostivice, a dále všechny stavby, které budou v oblasti technické infrastruktury zajišťovat její provoz (dále jen ,,vzletová a přistávací dráha"), jsou veřejným zájmem1).

§ 2

      (1)  Ve věcech správních řízení týkajících se stavby vzletové a přistávací dráhy se lhůty pro řízení stanovené zvláštními právními předpisy2) zkracují na polovinu. Je-li lhůta dána lichým počtem dnů, končí uplynutím následujícího dne po dni, na nějž připadá polovina lhůty.

      (2)  Ve všech správních řízeních, jakož i při jiné činnosti týkající se stavby vzletové a přistávací dráhy nevyžadují příslušné správní orgány stanoviska od těch dotčených úřadů, které podaly svá stanoviska v dřívějších fázích příprav výstavby vzletové a přistávací dráhy.

      (3)  Správní řízení týkající se stavby vzletové a přistávací dráhy nelze přerušit
a)
z důvodů uvedených v § 137 odst. 1 a 2 stavebního zákona,
b)
z důvodů uvedených v § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu,
c)
podle § 64 odst. 2 a 3 správního řádu.

      (4)  Mělo-li by jinak být důvodem přerušení správního řízení posouzení občanskoprávní nebo jiné námitky podle zvláštního právního předpisu3) nebo posouzení předběžné otázky podle správního řádu, o níž pravomocně nerozhodl příslušný orgán, učiní si o nich příslušný správní úřad vlastní úsudek bez ohledu na možnost podat podnět k zahájení řízení u soudu nebo u jiného orgánu a o námitce bez prodlevy rozhodne. Podané odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

      (5)  V řízení o vyvlastnění pozemků, staveb a práv k nim potřebných ke stavbě vzletové a přistávací dráhy se za nedosažení dohody podle zvláštního právního předpisu4) považuje její neuzavření do 30 dnů ode dne doručení nabídky s návrhem náhrady za vyvlastnění za cenu v místě a čase obvyklou. Veřejný zájem na vyvlastnění pozemků, staveb a práv k nim pro stavbu vzletové a přistávací dráhy se ve vyvlastňovacím řízení prokáže odkazem na tento zákon.

§ 3

Přechodná a závěrečná ustanovení

      (1)  Ustanovení § 1 a 2 se vztahují obdobně i na postupy při vydávání stanovisek a vyjádření ke stavbě vzletové a přistávací dráhy, které nepodléhají správnímu řízení.

      (2)  Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

      (3)  Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na řízení ve věcech stavby vzletové a přistávací dráhy zvláštní zákon5), stavební zákon a správní řád.

§ 4

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.


Klaus v. r.


Paroubek v. r.


––––––––––––––––––––
1)
Čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. § 108 odst. 2 písm. a) a f) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)
Například zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 137 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 110 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
5)
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.