ZÁKON ze dne 20. března 2014, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

Sbírka:  64/2014 | Částka:  24/2014
7.4.2014

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


64

ZÁKON
ze dne 20. března 2014,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 2/1969 Sb.

Čl. I

      V § 12 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se slovo ˙a˙ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova ˙a postupů podle kontrolního řádu˙.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o požární ochraně

Čl. II

      Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 31 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán vykonávající státní požární dozor stanoví lhůtu pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků orgánu vykonávajícímu státní požární dozor.˙.

      2.  V § 36 odst. 3 se slovo ˙uvést˙ nahrazuje slovem ˙poznamenat˙ a slovo ˙zápisu˙ se nahrazuje slovy ˙protokolu o kontrole˙.

      3.  V § 76 odst. 1 písm. i) se slovo ˙závad˙ nahrazuje slovem ˙nedostatků˙.

      4.  V § 76 odst. 7 větě první se slova ˙závadný stav˙ nahrazují slovem ˙nedostatky˙.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. III

      Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 3 písm. g) se slova ˙bodech 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 a 14 přílohy˙ nahrazují slovem ˙příloze˙.

      2.  § 4 zní:

˙§ 4

      Zaměstnanci České obchodní inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen ˙inspektoři˙) se při výkonu kontroly prokazují služebním průkazem vydaným Českou obchodní inspekcí, který je současně jejich pověřením ke kontrole. Vzor služebního průkazu stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.˙.

      3.  § 6 se včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b zrušuje.

      4.  V § 7 odst. 4 se slova ˙tří dnů˙ nahrazují slovy ˙3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením˙.

      5.  V § 8 odst. 5 se slova ˙nejpozději do tří dnů písemné námitky˙ nahrazují slovy ˙písemné námitky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením˙.

      6.  V § 9 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Inspektor může uložit příkazem na místě kontrolované osobě za méně závažné porušení některé z povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do vý-še 5 000 Kč.˙.

      7.  V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

      8.  V § 9 odst. 4 se za slovo ˙inspektorátu˙ vkládají slova ˙nebo inspektor˙ a číslo ˙4˙ se nahrazuje čís- lem ˙2˙.

      9.  V § 9 odst. 5 se slova ˙nebo pořádkovou pokutu˙ zrušují.

      10.  V § 12 odst. 1 a 3 se slova ˙a pořádkové pokuty˙ zrušují.

      11.  V § 12 odst. 2 se slova ˙nebo pořádkové pokuty˙ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. IV

      Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 39 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

      2.  V § 42 odst. 2 písmeno a) zní:
˙a)
provádět úkony potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů a přesvědčovat se u technických pracovníků o jejich znalosti předpisů uvedených v § 41 odst. 1 písm. a),˙.

      3.  V § 42 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Báňský inspektor se při výkonu své činnosti prokazuje průkazem vydaným předsedou Českého báňského úřadu; průkaz je zároveň i pověřením ke kontrole.˙.

      4.  V § 44a odst. 1 písm. f) se slova ˙nebo podle § 39 odst. 4˙ zrušují.

      5.  V § 44a odst. 2 písm. l) se slova ˙nebo poruší některou z povinností podle § 39 odst. 4˙ zrušují.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o geologických pracích

Čl. V

      V § 19 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

Čl. VI

      Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

      ˙(5)  Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při výkonu kontroly podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů6) prokazují průkazem inspekce, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole7).

––––––––––––––––––––

6)
Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
7)
§ 4 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).˙.

      2.  V § 7 odst. 1 se věta první a ve větě druhé slova ˙se prokazují průkazy inspekce a˙ zrušují.

      3.  V § 7 se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o obecní policii

Čl. VII

      V zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za § 26a vkládá nový § 26b, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

˙§ 26b

      Na kontrolní činnost prováděnou obecní policií se kontrolní řád21) nevztahuje.

––––––––––––––––––––

21)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).˙.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. VIII

      Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 13 odst. 2 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

      2.  V § 14 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.

      3.  § 15 zní:

˙§ 15

      (1)  Pověření zaměstnanci orgánů sociálního zabezpečení jsou oprávněni kontrolovat plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným tímto zákonem a zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; k odstranění zjištěných nedostatků jsou oprávněni ukládat opatření k nápravě ve stanovené lhůtě. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné jsou povinni plnit opatření k nápravě ve stanovené lhůtě.

      (2)  Pověření zaměstnanci orgánu sociálního zabezpečení provádějící kontrolu podle odstavce 1 jsou povinni se prokázat průkazem vydaným orgánem sociálního zabezpečení. Průkaz podle věty první je pověřením ke kontrole plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným tímto zákonem a zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Náležitosti průkazu stanoví prováděcí právní předpis.˙.

      4.  V § 54 odst. 1 se slova ˙§ 13 odst. 2 části věty první za středníkem˙ nahrazují slovy ˙§ 15 odst. 1 větě druhé˙.

      5.  V § 54 odst. 2 se slova ˙v § 11 odst. 1 části věty za středníkem, § 12 písm. d), § 13 odst. 2 části věty první za středníkem, a § 15 větě druhé˙ nahrazují slovy ˙v § 11 odst. 1, § 12 písm. d) a § 15 odst. 1 větě druhé˙.

      6.  V § 127 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti průkazu pověřených zaměstnanců orgánu sociálního zabezpečení podle § 15 odst. 2.˙.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Čl. IX

Přechodná ustanovení

      1.  Nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné poskytnout potřebnou součinnost orgánům sociálního zabezpečení při kontrole účetních a dalších podkladů, které jsou rozhodné pro určení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě výše záloh, a při kontrole správnosti určení náhrad mezd a jiných příjmů poskytovaných zaměstnavatelem po dobu prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, i když došlo ke zjištění tohoto porušení či nesplnění povinnosti až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo bylo-li řízení o tomto nesplnění či porušení zahájeno po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

      2.  Řízení o pokutě za nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné poskytnout potřebnou součinnost orgánům sociálního zabezpečení při kontrole účetních a dalších podkladů, které jsou rozhodné pro určení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě výše záloh, a při kontrole správnosti určení náhrad mezd a jiných příjmů poskytovaných zaměstnavatelem po dobu prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončené před tímto dnem se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. X

      Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 79 odst. 4 písm. t) se číslo ˙11˙ nahrazuje číslem ˙9˙.

      2.  V § 80 odst. 1 se slovo ˙dozírá˙ nahrazuje slovem ˙kontroluje˙.

      3.  V § 80 se odstavec 4 zrušuje.

      4.  V § 81 odst. 1 se slova ˙stráž přírody zejména z řad dobrovolných pracovníků˙ nahrazují slovy ˙stráž přírody z řad zaměstnanců orgánů ochrany přírody nebo dobrovolných spolupracovníků˙.

      5.  V § 81 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

      6.  V § 85 odst. 1 větě první se slovo ˙dozírají˙ nahrazuje slovem ˙kontrolují˙, slova ˙dozírají na˙ se nahrazují slovem ˙kontrolují˙ a ve větě druhé se slovo ˙dozírají˙ nahrazuje slovem ˙kontrolují˙.

      7.  V § 85 odst. 2 větě první se slovo ˙dozírá˙ zrušuje, slova ˙na to˙ se nahrazují slovem ˙kontroluje˙ a ve větě druhé se slova ˙dozírá zejména˙ nahrazují slovem ˙kontroluje˙.

      8.  V § 85 se doplňuje odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Pověření zaměstnanci orgánů ochrany přírody se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným orgánem ochrany přírody, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.˙.


ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. XI

      Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 3 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

      2.  V § 3 odst. 3 a 4 se číslo ˙3˙ nahrazuje čís- lem ˙2˙.

      3.  V § 14 písm. b) a v § 15 písm. c) se slova ˙odst. 3˙ nahrazují slovy ˙odst. 2˙.

      4.  V § 15 písm. j) se číslo ˙6˙ nahrazuje čís- lem ˙5˙.

      5.  V § 22 odst. 1 písm. c) se slova ˙1 a 3˙ nahrazují slovy ˙1 a 2˙.

      6.  V § 23 odst. 5 se slova ˙odst. 3˙ nahrazují slovy ˙odst. 2˙.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o stavebním spoření

Čl. XII

      Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

      1.  Nadpis pod označením § 15 zní: ˙Kontrola dodržování podmínek pro poskytování státní podpory˙.

      2.  V § 15 odst. 1 se slova ˙Státní kontrolu˙ nahrazují slovem ˙Kontrolu˙ a slova ˙podle zvláštního právního předpisu upravujícího státní kontrolu˙ se zrušují.

      3.  V § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova ˙státní kontroly podle zvláštního právního předpisu˙ nahrazují slovy ˙kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory˙.

      4.  V § 15 odst. 4 se slova ˙státní kontroly˙ nahrazují slovy ˙kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory˙.

      5.  V § 15 odst. 6 se slova ˙státní kontroly˙ nahrazují slovy ˙kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory˙.

      6.  V § 15a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova ˙státní kontroly˙ nahrazují slovem ˙kontroly˙.

      7.  V § 15a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova ˙státní kontroly˙ nahrazují slovem ˙kontroly˙.

      8.  V § 15a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova ˙státní kontroly˙ nahrazují slovem ˙kontroly˙.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. XIII

      Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb. a zákona č. 102/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 21e odst. 1 větě první se slova ˙ , a aby ji řidič na požádání předložil kontrolnímu orgánu˙ zrušují.

      2.  V § 34 odstavec 4 zní:

      ˙(4)  Řidič vozidla je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru, obecní policii a Policii České republiky přístup k záznamovému zařízení a taxametru.˙.

      3.  V § 34 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

      ˙(5)  Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech silniční dopravy ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis. Celník se při výkonu státního odborného dozoru ve věcech silniční dopravy prokazuje způsobem stanoveným v zákoně o Celní správě České republiky30).

––––––––––––––––––––

30)
§ 20 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      4.  V § 34 odst. 6 se věty třetí a čtvrtá zrušují.

      5.  V § 35 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy uloží pokutu až do výše 750 000 Kč dopravci, který provozuje linkovou osobní dopravu bez licence nebo povolení.˙.

      6.  V § 41 odst. 2 se za slova ˙§ 34 odst. 3˙ vkládají slova ˙ , § 34 odst. 5˙.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o zpravodajských službách

Čl. XIV

      V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákona č. 186/2013 Sb., se za § 13 vkládá nový § 13a, který zní:

˙§ 13a

      (1)  Jiná zvláštním zákonem stanovená kontrola než podle § 12 a 13 může být v zařízeních zpravodajské služby vykonána jen se souhlasem jejího ředitele.

      (2)  Nebude-li souhlas podle odstavce 1 udělen, zajistí zpravodajská služba výkon kontroly ve své působnosti a podá do 60 dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu zprávu o výsledku vykonané kontroly kontrolnímu orgánu, který o souhlas požádal, nestanoví-li tento kontrolní orgán lhůtu delší.

      (3)  Není-li zpravodajská služba schopna zajistit výkon kontroly ve své působnosti, je povinna umožnit výkon kontroly kontrolnímu orgánu. Může si však vyhradit zvláštní podmínky způsobu výkonu takové kontroly.˙.


ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. XV

      V § 18 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se na konci odstavce 3 doplňuje věta ˙Kontrolní řád se na kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby podle této části nepoužije.˙.


ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o dráhách

Čl. XVI

      Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 102/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 58 odstavec 5 zní:

      ˙(5)  Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.˙.

      2.  § 59 zní:

˙§ 59

      Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni pověřenou osobu bezplatně dopravit po dráze a umožnit jí bezplatné použití drážních sdělovacích zařízení.˙.

      3.  § 59a se zrušuje.

      4.  V § 66 odst. 1 se slova ˙a § 53b odst. 1, 2 a 5˙ nahrazují slovy ˙ , § 53b odst. 1, 2 a 5 a § 58 odst. 5˙.


ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XVII

      Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 64 odst. 4 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

      2.  V § 65 odst. 2 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

      3.  V § 65 se odstavce 3 a 4 zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna lesního zákona

Čl. XVIII

      V § 50 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 27 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. XIX

      Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 41 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

      2.  V § 41 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.˙.

      3.  V § 41 se odstavce 4 a 5 zrušují.

      4.  § 42 se zrušuje.

      5.  V § 46 odst. 2 se slova ˙§ 41 odst. 4˙ nahrazují slovy ˙§ 41 odst. 3˙.


ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna atomového zákona

Čl. XX

      Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 250/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 18 odst. 1 písm. g) se slova ˙podle § 39 odst. 5 a osobám přibraným Úřadem k posouzení odborné stránky kontrolované činnosti˙ nahrazují slovy ˙a inspektorům Evropské komise42) podle § 39 odst. 4˙.

Poznámka pod čarou č. 42 zní:

––––––––––––––––––––

˙42)
Čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.˙.

      2.  V § 39 odst. 1 se slova ˙a dalších předpisů vydaných na jeho základě˙ nahrazují slovy ˙ , předpisů vydaných k jeho provedení a povinností uložených na jeho základě˙ a slova ˙nebo vykonávají činnosti vedoucí k ozáření˙ se nahrazují slovy ˙ , vykonávají činnosti vedoucí k ozáření nebo další činnosti vyžadující povolení podle tohoto zákona˙.

      3.  V § 39 odst. 2 se věta první nahrazuje větou ˙Kontrolujícími Úřadu jsou inspektoři.˙.

      4.  V § 39 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

      5.  V § 39 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Inspektoři a předseda Úřadu jsou oprávněni se účastnit šetření a likvidace událostí důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, včetně neoprávněného nakládání s jadernými položkami nebo zdroji ionizujícího záření.˙.

Poznámka pod čarou č. 37 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

      6.  V § 39 odst. 4 se slovo ˙vázána.2)˙ nahrazuje slovy ˙vázána2) a inspektoři Evropské komise.˙.

      7.  V § 39 se odstavec 5 zrušuje.

      8.  § 40 včetně nadpisu zní:

˙§ 40

Opatření k nápravě

      Zjistí-li Úřad nedostatky v činnosti kontrolované osoby, je oprávněn
a)
uložit kontrolované osobě ve stanovené lhůtě zjednat nápravu,
b)
uložit kontrolované osobě provedení technických kontrol, revizí nebo zkoušek provozní způsobilosti zařízení, jejich částí, systému nebo jejich souborů, pokud je to nezbytné pro ověření jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, a dále monitorování a provedení zásahů k omezení nebo likvidaci přetrvávajícího ozáření, nebo
c)
odebrat oprávnění zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanci kontrolované osoby, který závažně porušil své povinnosti nebo který nesplňuje podmínky odborné, zdravotní nebo psychické způsobilosti.˙.

Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Čl. XXI

      Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

      1.  § 28 zní:

˙§ 28

      (1)  Dozoru podléhají všechny fyzické nebo právnické osoby, které nakládají se stanovenými látkami, které vyrábí určité organické chemické látky, nebo u kterých je důvodné podezření, že s takovými látkami nakládají.

      (2)  Kontrolujícími jsou inspektoři, které jmenuje předseda Úřadu.˙.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

      2.  V § 29 odst. 1 se slova ˙kontrolními pracovníky˙ nahrazují slovem ˙inspektory˙.

      3.  V § 29 odst. 3 se slova ˙a být přítomna jejich analýze na místě˙ zrušují.

      4.  V § 29 odstavec 4 zní:

      ˙(4)  Úřad oznámí kontrolované osobě termín výkonu dozoru mezinárodními inspektory neprodleně poté, co o něm obdrží informaci od Organizace pro zákaz chemických zbraní.˙.

      5.  § 30 a 31 se zrušují.


ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky

Čl. XXII

      Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb. a zákona č. 100/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 11 odst. 4 se věta druhá a věta čtvrtá zrušují.

      2.  V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova ˙kromě pravomocí kontrolních orgánů podle zákona o státní kontrole nebo podle zvláštních právních předpisů4c)˙ včetně poznámky pod čarou č. 4c zrušují.

      3.  V § 18 odst. 2 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 4d zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

      4.  V § 18 odst. 2 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

      5.  V § 19a odst. 1 písm. g) se slova ˙c) nebo d)˙ nahrazují slovy ˙b) nebo c)˙.


ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o zemědělství

Čl. XXIII

      Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4a odst. 2 a v § 4c odst. 2 se slova ˙zákona o státní kontrole50)˙ nahrazují slovy ˙kontrolního řádu˙.

Poznámka pod čarou č. 50 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

      2.  V § 4a odst. 3 se slova ˙zákonem o státní kontrole50)˙ nahrazují slovy ˙kontrolním řádem˙.

      3.  V § 4a se odstavce 4 až 7 zrušují.

Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 4 až 8.

      4.  V § 4a odst. 5, 6 a 8 se číslo ˙7˙ nahrazuje číslem ˙3˙.

      5.  V § 4a se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 69 zní:

      ˙(9)  Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země, včetně rychlých polních návštěv podle přímo použitelného předpisu Evropské unie69), se nepoužije kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.

––––––––––––––––––––

69)
Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.˙.

      6.  V § 4c odst. 2 se slova ˙řízení o námitkách˙ nahrazují slovem ˙kontroly˙ a věta druhá se zrušuje.

      7.  V § 4c odst. 4 se závěrečná část ustanovení zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 60 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.


ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o vysokých školách

Čl. XXIV

      V § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

      ˙(2)  Na výkon působnosti Akreditační komise a jejích pracovních skupin se kontrolní řád28) nevztahuje.

––––––––––––––––––––

28)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).˙.


ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o veterinární péči

Čl. XXV

      V § 71 odst. 1 písm. d), § 72 odst. 1 písm. h) a v § 76 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., se slova ˙podle § 53 odst. 1 písm. f)˙ nahrazují slovy ˙podle § 53 odst. 1˙.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o občanských průkazech

Čl. XXVI

      V § 22 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. XXVII

      V § 39 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. XXVIII

      Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 49 odst. 10 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

      2.  V § 49 odst. 12 se věta druhá a část věty třetí za středníkem včetně středníku zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o námořní plavbě

Čl. XXIX

      Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

      1.  V § 76 odstavce 1 a 2 znějí:

      ˙(1)  Státní dozor v námořní plavbě vykonává Úřad. Pověření k výkonu státního dozoru v námořní plavbě ve formě průkazu vydává Ministerstvo dopravy. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.

      (2)  Kontrolovaná osoba je povinna umožnit kontrolujícímu použití telefonního a rádiového zařízení námořního plavidla.˙.

      2.  V § 76 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

      3.  V § 85 odst. 1 se za slova ˙§ 67 odst. 2 a 4˙ vkládají slova ˙ , § 76 odst. 1˙.


ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. XXX

      Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., se mění takto:

      1.  V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

      ˙(6)  Je-li podle odstavce 1 oznámeno zpracování, které je předmětem kontroly, Úřad registraci neprovede. Úřad registraci provede, jakmile je kontrola ukončena.˙.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

      2.  V § 16 se odstavec 7 zrušuje.


      3.  V § 33 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Inspektor řídí kontrolu a provádí další úkony, které jsou v působnosti Úřadu.˙.

      4.  § 37 a 38 včetně nadpisů znějí:

˙§ 37

Oprávnění kontrolujícího na přístup k informacím

      Kontrolující je při kontrole zpracování osobních údajů oprávněn seznamovat se se všemi informacemi v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly, včetně citlivých údajů.

§ 38

Průkaz kontrolujícího

      Kontrolující je povinen prokázat se kontrolovanému průkazem, jehož vzor stanoví nařízení vlády a který je současně pověřením ke kontrole.˙.

      5.  § 39 se zrušuje.

      6.  § 40 zní:

˙§ 40

      Dojde-li k porušení povinnosti stanovené zákonem nebo uložené na jeho základě při zpracování osobních údajů, uloží inspektor opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.˙.

      7.  Za § 40 se vkládá nový § 40a, který zní:

˙§ 40a

      Dojde-li k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad upustit od uložení pokuty.˙.

      8.  § 41 až 43 se zrušují.

      9.  V § 44 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem ˙ , nebo˙ a doplňuje se písmeno j), které zní:
˙j)
neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.˙.

      10.  V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem ˙ , nebo˙ a doplňuje se písmeno k), které zní:
˙k)
neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.˙.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna autorského zákona

Čl. XXXI

      Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 156/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 103 odst. 1 se za slovem ˙dohled˙ slova ˙podle tohoto zákona˙ zrušují.

      2.  V § 103 odst. 2 se písmena a) a b) zrušují.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena a) a b).

      3.  V § 103 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 3 až 8.

      4.  V § 103 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o obcích

Čl. XXXII

      Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 129 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo vnitra a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí krajské úřady v přenesené působnosti.˙.

      2.  V § 129 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova ˙ , s výjimkou právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva˙.

      3.  V § 129 odst. 3 písm. b) se slova ˙podle tohoto zákona (§ 129b odst. 3)˙ zrušují.

      4.  V § 129 se odstavec 4 zrušuje.

      5.  § 129a a 129b včetně nadpisů znějí:

˙§ 129a

Kontrola výkonu samostatné působnosti

      (1)  Požádá-li obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.

      (2)  Starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města s výsledky uskutečněné kontroly.

      (3)  V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, předloží starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci o jednání zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města v této věci včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města neprodleně vyvěsí na úřední desce obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto informaci zašle obec Ministerstvu vnitra, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města magistrátu územně členěného statutárního města.

      (4)  Obce, městské obvody nebo městské části územně členěného statutárního města jsou povinny zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.

§ 129b

Kontrola výkonu přenesené působnosti

      (1)  Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst jedná za tyto orgány v případě obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části tajemník obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních orgánů obce, městského obvodu nebo městské části starosta nebo jím pověřená osoba.

      (2)  Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.˙.

      6.  § 129c se zrušuje.


ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o krajích

Čl. XXXIII

      Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 67 odst. 1 písm. e) se slova ˙podle zvláštního právního předpisu22b)˙ včetně poznámky pod čarou č. 22b zrušují.

      2.  V § 86 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům krajů ministerstvo a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům krajů věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady.˙.

      3.  V § 86 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova ˙ , s výjimkou právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva˙.

      4.  V § 86 odst. 2 písm. b) se slova ˙podle tohoto zákona (§ 88 odst. 3)˙ zrušují.

      5.  V § 86 se odstavec 3 zrušuje.

      6.  § 87 a 88 včetně nadpisů znějí:

˙§ 87

Kontrola výkonu samostatné působnosti

      (1)  Požádá-li kraj o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.

      (2)  Hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo s výsledky uskutečněné kontroly.

      (3)  V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup kraje, předloží hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci o jednání zastupitelstva v této věci včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, kraj neprodleně vyvěsí na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto informaci zašle kraj ministerstvu.

      (4)  Kraj je povinen zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.

§ 88

Kontrola výkonu přenesené působnosti

      (1)  Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům krajů jedná za tyto orgány v případě krajského úřadu ředitel nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních orgánů kraje hejtman nebo jím pověřená osoba.

      (2)  Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.˙.

      7.  § 89 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XXXIV

      Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 32 odst. 3 se slova ˙podle tohoto zákona (§ 113 odst. 2 a § 115 odst. 3)˙ zrušují.

      2.  V § 113 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy ministerstvo a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady.˙.

      3.  V § 113 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova ˙ , s výjimkou právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva˙.

      4.  V § 113 odst. 3 písm. b) se slova ˙podle tohoto zákona (§ 115 odst. 3)˙ zrušují.

      5.  V § 113 se odstavec 4 zrušuje.

      6.  § 114 a 115 včetně nadpisů znějí:

˙§ 114

Kontrola výkonu samostatné působnosti

      (1)  Požádá-li hlavní město Praha nebo městská část o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole.

      (2)  Primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, nebo starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy nebo městské části konaném po ukončení kontroly seznámí zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo městské části s výsledky uskutečněné kontroly.

      (3)  V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup hlavního města Prahy nebo městské části, předloží primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, nebo starosta městské části, popřípadě jím pověřený zástupce, spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly zastupitelstvu hlavního města Prahy nebo městské části též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informaci o jednání zastupitelstva hlavního města Prahy nebo městské části v této věci včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, hlavní město Praha nebo městská část neprodleně vyvěsí na úřední desce Magistrátu nebo úřadu městské části po dobu nejméně 15 dnů. Současně tuto informaci zašle hlavní město Praha ministerstvu, městská část Magistrátu.

      (4)  Hlavní město Praha nebo městské části jsou povinny zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.

§ 115

Kontrola výkonu přenesené působnosti

      (1)  Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy nebo městských částí jedná za tyto orgány v případě Magistrátu ředitel Magistrátu nebo jím pověřená osoba, v případě úřadu městské části tajemník úřadu městské části nebo jím pověřená osoba, v případě ostatních orgánů hlavního města Prahy primátor hlavního města Prahy nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních orgánů městské části starosta městské části nebo jím pověřená osoba.

      (2)  Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.˙.

      7.  § 116 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. XXXV

      V zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 312/2013 Sb., § 24 zní:

˙§ 24

      Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, matričních úřadů a ohlašoven.˙.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna plemenářského zákona

Čl. XXXVI

      V § 24 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., odstavce 9 a 10 znějí:

      ˙(9)  Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni vyžadovat předvedení vyjmenovaných hospodářských zvířat anebo označovaných nebo evidovaných zvířat, nebo vyžadovat jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu.

      (10)  Kontrolované osoby jsou povinny na požádání zaměstnanců inspekce
a)
předvést vyjmenovaná hospodářská zvířata anebo označovaná nebo evidovaná zvířata, nebo zajistit jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu a
b)
umožnit ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat.˙.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva

Čl. XXXVII

      Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákona č. 217/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 16a odst. 1 písm. f) se slova ˙označit značkou CE˙ nahrazují slovy ˙opatřit označením CE˙.

      2.  V § 20 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

      3.  V § 20 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Náhradu nákladů na posouzení souladu odebraných výrobků s požadavky zákona může úřad uložit jen tehdy, bylo-li posouzením zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona.˙.

      4.  V § 20a odst. 2 se za slova ˙kontrolované výrobky nebo˙ vkládají slova ˙jinak zpřístupňovat˙, slovo ˙neprodleně˙ se nahrazuje slovem ˙následně˙ a slova ˙kontrolního protokolu20b)˙ se nahrazují slovy ˙protokolu o kontrole20b)˙.

Poznámka pod čarou č. 20b zní:

––––––––––––––––––––

˙20b)
§ 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).˙.

      5.  V § 20a odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Pokud inspektor úřadu má důvodné podezření, že kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky nesplňují požadavky tohoto zákona a zároveň ohrožují zdraví nebo bezpečnost, nařídí jejich zajištění do doby, než bude úřadem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost. Toto opatření oznámí inspektor kontrolované osobě ústně a následně o něm učiní písemný záznam do protokolu o kontrole20a), ve kterém uvede též důvod zajištění, popis zajištěných výrobků a jejich množství.˙.

      6.  V § 20a se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:

      ˙(4)  Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým podle odstavce 2 nebo 3, může proti němu podat námitky, které se uvedou v protokolu o kontrole, nebo je může podat úřadu písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Podané námitky nemají odkladný účinek. Předseda úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů, a jeho rozhodnutí je konečné. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě.

      (5)  Kontrolovaná osoba je povinna kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky zajištěné podle odstavce 3 bezodkladně vydat inspektorovi úřadu. V případě, že kontrolovaná osoba jejich vydání odmítne, provede inspektor jejich odnětí.

      (6)  Náklady na uskladnění zajištěných kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků a náklady na zničení propadlých nebo zabraných kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků hradí kontrolovaná osoba. Kontrolovaná osoba není povinna uhradit náklady na uskladnění zajištěných kontrolovaných výrobků anebo pyrotechnických výrobků, jestliže se prokáže, že tyto výrobky odpovídají tomuto zákonu a neohrožují zdraví nebo bezpečnost.

      (7)  Pokud bylo prokázáno, že zajištěné kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky splňují požadavky tohoto zákona a neohrožují zdraví nebo bezpečnost, úřad rozhodne o zrušení opatření o jejich zajištění. Pokud bylo zrušeno opatření o zajištění, zajištěné výrobky musí být kontrolované osobě bez zbytečných průtahů vráceny v neporušeném stavu, s výjimkou výrobků použitých pro posouzení. O vrácení výrobků se sepíše písemný záznam.

      (8)  Propadlé nebo zabrané výrobky úřad může zničit nebo jinak znehodnotit.˙.

      7.  V § 20b se na konci odstavce 1 doplňuje věta ˙Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.˙.

      8.  V § 20b se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

      9.  V § 22a odst. 1 písm. a) se za slovo ˙značku,˙ vkládají slova ˙označení CE,˙.

      10.  V § 22a odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova ˙nebo jinak zpřístupní pyrotechnický výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky podle § 4a odst. 1,˙.

Čl. XXXVIII

Přechodné ustanovení

      Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o elektronickém podpisu

Čl. XXXIX

      Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 440/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V nadpisu § 9 se slova ˙a dozor˙ zrušují.

      2.  V § 9 odst. 1 se slovo ˙dozor˙ nahrazuje slovem ˙kontrola˙.

      3.  V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo ˙dozor˙ nahrazuje slovem ˙kontrolu˙.

      4.  V § 9 se odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky

Čl. XL

      Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 260/2008 Sb. a zákona č. 160/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 3a odst. 5 větě první se číslo ˙3˙ nahrazuje číslem ˙4˙ a ve větě třetí se číslo ˙3˙ nahrazuje čís- lem ˙1˙.

      2.  § 21 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

˙§ 21

      Pověření ke kontrole ve formě průkazu10) vydává ve své působnosti hasičský záchranný sbor. Průkaz je při kontrole předkládán společně se služebním průkazem.

––––––––––––––––––––

10)
§ 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).˙.


ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o integrovaném záchranném systému

Čl. XLI

      V § 27 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna krizového zákona

Čl. XLII

      V § 33 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. XLIII

      Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

      1.  V § 54 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Pověření k výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.˙.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

      2.  § 55 se zrušuje.

      3.  Na konci textu § 62 se doplňují slova ˙a § 54 odst. 3˙.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. XLIV

      Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 12a odst. 2 se slova ˙zákona o státní kontrole32)˙ nahrazují slovy ˙kontrolního řádu˙.

Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

      2.  V § 12a odst. 3 se slova ˙zákonem o státní kontrole32)˙ nahrazují slovy ˙kontrolním řádem˙.

      3.  V § 12a odstavec 4 zní:

      ˙(4)  Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných fyzických osob, které k tomuto účelu pověří podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky. Fond může podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky pověřit výkonem kontroly právnickou osobu; v takovém případě právnická osoba postupuje podle kontrolního řádu.˙.

      4.  V § 12a odstavce 7 až 9 včetně poznámky pod čarou č. 42 znějí:

      ˙(7)  Zaměstnanci Fondu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem zaměstnance Fondu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.

      (8)  Při výkonu kontroly podle odstavců 1 až 3 nevzniká nárok na náhradu za odebrané vzorky.

      (9)  Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země včetně rychlých polních návštěv, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42) se nevztahuje kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.

––––––––––––––––––––

42)
Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.˙.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. XLV

      Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 84 odst. 3 se slova ˙osobě uvedené v § 88 odst. 2 větě první˙ nahrazují slovy ˙kontrolované osobě, popřípadě fyzické osobě přítomné výkonu státního zdravotního dozoru, která je ke kontrolované osobě v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru nebo se na činnosti kontrolované osoby podílí,˙.

      2.  V § 88 odst. 1 větě první se za slova ˙tohoto zákona˙ vkládají slova ˙ , přímo použitelných předpisů Evropské unie˙ a ve větě druhé se za slova ˙zdravotního dozoru˙ vkládají slova ˙(dále jen ˙kontrolující˙)˙.

      3.  V § 88 odst. 2 se věty první až devátá zrušují.

      4.  V § 88 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:

      ˙(3)  Státní zdravotní dozor, který je vykonáván nad dodržováním hygienických limitů hluku, vibrací, neionizujícího záření a jakostí vod, je zahájen prvním kontrolním úkonem předcházejícím podání informace kontrolované osobě o zahájení státního zdravotního dozoru. Součástí informace je seznam kontrolujících.

      (4)  V případech, ve kterých porušení povinnosti může mít za následek ohrožení života nebo zdraví, se kontrolovaná osoba považuje za informovanou o zahájení státního zdravotního dozoru předložením služebního průkazu povinné osobě. Té kontrolující předá i protokol o kontrole, vyhotovený na místě; toto pře-dání má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě. Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Lhůta pro posouzení námitek vedoucím kontrolní skupiny nebo kontrolujícím činí 3 dny ode dne doručení námitek.

      (5)  Orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn přizvat k účasti na výkonu státního zdravotního dozoru v zájmu dosažení jeho účelu zaměstnance zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu; není-li to možné, přizve jinou odborně způsobilou fyzickou osobu.

      (6)  Kontrolující může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila do sídla orgánu ochrany veřejného zdraví nebo jeho územního pracoviště a předložila tam doklady potřebné pro výkon státního zdravotního dozoru; kontrolovaná osoba je povinna tuto výzvu uposlechnout, ledaže prokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.˙.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 7 až 10.

      5.  V § 88 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova ˙při výkonu státního zdravotního dozoru a˙ zrušují a za slovo ˙předpisů˙ se vkládají slova ˙ , nejde-li o výkon státního zdravotního dozoru,˙.

      6.  V § 88 se odstavce 8 až 10 včetně poznámky pod čarou č. 50a zrušují.

      7.  V § 90 se slova ˙Za kontrolní vzorky výrobku odebrané pro účely státního zdravotního dozoru, s výjimkou vzorků vody a vzorků písku z pískovišť, zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví kontrolované osobě50) částku ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba výrobek běžně na trhu prodává, nebo za kterou výrobek pořídila53a), pokud o náhradu˙ nahrazují slovy ˙Orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí kontrolované osobě za kontrolní vzorek výrobku odebraného pro účely státního zdravotního dozoru, s výjimkou vzorku vody a vzorku písku z pískovišť náhradu, pokud o ni kontrolovaná osoba˙.

Poznámka pod čarou č. 53a se zrušuje.

      8.  V § 92 odst. 3 se slova ˙a dále za ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního dozoru˙ zrušují.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech

Čl. XLVI

      Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 25 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo ˙je˙ a slovo ˙povinno˙ zrušují.

      2.  V § 25 odst. 3 písm. a) se slovo ˙kontrolovat˙ nahrazuje slovem ˙kontroluje˙.

      3.  V § 25 odst. 3 písm. b) se slovo ˙ukládat˙ nahrazuje slovem ˙ukládá˙.

      4.  V § 25 odst. 3 písm. c) se slovo ˙dbát˙ nahrazuje slovem ˙dbá˙.

      5.  V § 25 se odstavce 4 až 6 zrušují.

      6.  § 29 včetně nadpisu se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. XLVII

      Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. a zákona č. 300/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 125b odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Náležitosti průkazu a jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis.˙.

      2.  V § 125b se odstavce 4 až 10 zrušují.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. XLVIII

      Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovem ˙zákonem˙ tečka nahrazuje čárkou a slova ˙Při kontrole postupuje podle zvláštního zákona;8)˙ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

      2.  V § 5 odst. 2 písm. a) se slova ˙na místě˙ zrušují.

      3.  V § 5c odst. 1 se slova ˙vyzve orgán˙ nahrazují slovy ˙uloží orgánu˙.

      4.  V § 5c odst. 2 větě první se slova ˙Ve výzvě podle odstavce 1 ministerstvo˙ nahrazují slovy ˙Ministerstvo při ukládání opatření podle odstavce 1˙.

      5.  V § 6 odst. 7 větě první se slova ˙Dozor nad akreditující osobou˙ nahrazují slovy ˙Kontrolu akreditující osoby˙ a věta druhá se zrušuje.

      6.  V § 6d odst. 8 větě první se slova ˙Dozor nad atestačními středisky˙ nahrazují slovy ˙Kontrolu atestačních středisek˙ a věta druhá se zrušuje.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků

Čl. XLIX

      Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

      1.  Poznámka pod čarou č. 8 zní:

––––––––––––––––––––

˙8)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).˙.

      2.  V § 7 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

      3.  V § 7 odst. 4 se slova ˙písm. f) až i)˙ nahrazují slovy ˙písm. e) až h)˙.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o odpadech

Čl. L

      Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 169/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:


      1.  V § 16 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena h) až j).

      2.  V § 18 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

      3.  V § 19 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

      4.  V § 19 odst. 2 se slova ˙a f)˙ zrušují.

      5.  V § 20 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

      6.  V § 24 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

      7.  V § 66 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

      8.  V § 76 se odstavec 4 zrušuje.

      9.  § 81 včetně nadpisu zní:

˙§ 81

Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady

      (1)  Inspektoři a pověření zaměstnanci ministerstva a ostatních správních úřadů a zaměstnanci krajů a obcí zařazení do krajských a obecních úřadů vykonávajících působnost v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady podle tohoto zákona se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.

      (2)  Inspektoři mohou po vyzvání celních úřadů a v jejich doprovodu provádět odbornou kontrolní činnost zaměřenou na plnění povinností na úseku přeshraniční přepravy odpadů vyplývajících z právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39), tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.˙.

Poznámka pod čarou č. 50 se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ