ZÁKON ze dne 22. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Sbírka:  32/2019 | Částka:  13/2019
7.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


32

ZÁKON
ze dne 22. ledna 2019,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákoníku práce

Čl. I

      Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb. a zákona č. 181/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 66 odst. 1 větě druhé a § 192 odst. 1 větě první se slova ˙a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů˙ zrušují.

      2.  V § 192 odst. 1 se část věty druhé za středníkem včetně středníku zrušuje.

      3.  V § 192 odst. 1 větě třetí se slova ˙a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 období 21 kalendářních dnů˙ zrušují.

      4.  V § 192 odst. 1 větě čtvrté se slova ˙a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů˙ zrušují.

      5.  V § 192 odst. 3 se slova ˙i za dobu uvedenou v odstavci 1 části věty druhé za středníkem nebo˙ zrušují.

      6.  V § 192 odst. 5 větě první se slova ˙a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů˙ zrušují.

      7.  V § 192 odst. 6 větě první se slova ˙a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů˙ zrušují.

      8.  V § 194 se slova ˙a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů˙ zrušují.

      9.  V § 271a odst. 1 se věta druhá zrušuje.

     10.  V § 301a se slova ˙a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů˙ zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.

      2.  Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních
předpisů.
ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmu

Čl. III

      V § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994, zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb., v odstavci 2 větě třetí se za slovem ˙pojištění˙ čárka nahrazuje tečkou a slova ˙s výjimkou neodpracovaných hodin připadajících na první tři dny dočasné pracovní neschopnosti, kdy náhrada mzdy nebo platu nepřísluší zaměstnanci podle § 192 odst. 1 věty druhé za středníkem zákoníku práce.˙ se zrušují.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. IV

      V § 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 395/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 449/2016 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 407/2017 Sb. a zákona č. 92/2018 Sb., v odstavci 1 písm. b) bod 5 zní:

      ˙5. náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů3i),˙.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. V

      V § 65 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., v odstavci 1 větě druhé se slova ˙první 3 dny, po které se náhrada mzdy nevyplácí, a˙ včetně poznámky pod čarou č. 25c zrušují.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

      Pro účely § 65 zákona č. 155/1995 Sb. se za pobírání náhrady mzdy v období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují i první 3 dny, po které nebyla náhrada mzdy vyplácena podle § 192 odst. 1 části věty druhé za středníkem zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Čl. VII

      Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 316/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 34 odst. 4 větě první se slova ˙a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů˙ zrušují.

      2.  V § 34 odst. 4 větě první se slova ˙ , s výjimkou prvních 3 pracovních dnů, za které při dočasné pracovní neschopnosti plat nepřísluší˙ zrušují.

      3.  V § 34 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou ˙Ostatním představitelům a poslancům Evropského parlamentu přísluší v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) do čtrnáctého kalendářního dne plat za každý kalendářní den ve snížené výši, a to ve výši 60 % jedné třicetiny platu.˙.

      4.  V § 34 odst. 4 větě šesté se slova ˙a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne˙ zrušují.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

      Plat ve snížené výši příslušející představiteli, poslanci Evropského parlamentu a soudci v době jeho dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. IX

      Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb. a zákona č. 181/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 68k odst. 1 písm. a) se slova ˙s výjimkou prvních 24 hodin doby, kdy měla být služba podle rozvrhu konána,˙ zrušují.

      2.  V § 68k odst. 2 se slova ˙s výjimkou prvních 24 hodin doby, kdy měla být služba podle rozvrhu konána, za které se poskytuje služební plat zkrácený o 40 %˙ zrušují.

Čl. X

Přechodná ustanovení

      1.  Služební plat vojáků v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.

      2.  Služební plat vojáků v době karantény, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o obcích (obecní zřízení)

Čl. XI

      V § 72 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se věta první nahrazuje větou ˙Uvolněnému členovi zastupitelstva obce za každý kalendářní den od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny.˙.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

      Odměna v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény člena zastupitelstva obce, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních
předpisů.
ČÁST OSMÁ

Změna zákona o krajích (krajské zřízení)

Čl. XIII

      V § 47 odst. 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se věta první nahrazuje větou ˙Uvolněnému členovi zastupitelstva za každý kalendářní den od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny.˙.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

      Odměna v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény člena zastupitelstva kraje, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XV

      V § 53 odst. 7 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se věta první nahrazuje větou ˙Uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy za každý kalendářní den od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny.˙.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

      Odměna v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény člena zastupitelstva hlavního města Prahy, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XVII

      V § 124 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., písmeno a) zní:
˙a)
po dobu prvního měsíce neschopnosti ke službě nebo nařízené karantény, nebo˙.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

      Služební příjem v době neschopnosti ke službě nebo nařízené karantény, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o státní službě

Čl. XIX

      V § 128 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se slova ˙ , s výjimkou prvních 3 dnů, které jsou dny výkonu služby, za které plat při dočasné pracovní neschopnosti nepřísluší˙ zrušují.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

      Plat ve snížené výši v době dočasné neschopnosti k výkonu služby, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XXI

      Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb. a zákona č. 92/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 7 odst. 1 písm. a) se číslovka ˙25˙ nahrazuje číslovkou ˙24,8˙ a číslovka ˙2,3˙ se nahrazuje číslovkou ˙2,1˙.

      2.  V § 7 odst. 1 písm. c) bodu 2 a písm. e) se číslovka ˙2,3˙ nahrazuje číslovkou ˙2,1˙.


ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o vysokých školách

Čl. XXII

      V zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se za § 70 vkládá nový § 70a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 70a

Pracovní doba akademických pracovníků

      (1)  Akademičtí pracovníci vykonávají v pracovní době
a)
přímou pedagogickou činnost,
b)
práce související s přímou pedagogickou činností,
c)
vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.

      (2)  Akademický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.

      (3)  Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, vykonává akademický pracovník sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které akademickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je akademický pracovník.

      (4)  Zaměstnavatel eviduje jen tu část pracovní doby, kterou sám rozvrhuje.˙.


ČÁST ČTRNÁCTÁ

Čl. XXIII

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


Babiš v. r.