ZÁKON ze dne 26. září 2007, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sbírka:  269/2007 | Částka:  87/2007
31.10.2007

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

269

ZÁKON
ze dne 26. září 2007,
kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. I

      Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č.  110/ /2007 Sb., se mění takto:

      1.  V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

      2.  V § 9 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

      3.  V § 9 odstavec 2 zní:

      ,,(2)  Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen ,,výpis") nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není v elektronické podobě označené elektronickou značkou11b) správce (dále jen ,,výstup z informačního systému veřejné správy""), ověřují a ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají
a)
notáři,
b)
krajské úřady,
c)
matriční úřady,
d)
obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
e)
zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
f)
držitel poštovní licence15) a Hospodářská komora České republiky.".

      4.  V § 9 odst. 3 se slova ,,a jejíž doslovná shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy byla ověřena" zrušují.

      5.  V § 9 odstavec 4 zní:

      ,,(4)  Výpis v listinné podobě a ověřený výstup podle odstavce 3 jsou veřejnými listinami.".

      6.  V § 9a odst. 1 úvodní části ustanovení se slo- va ,,se listina, která" nahrazují slovem ,,listina" a slo- va ,, , doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy" se zrušují.

      7.  V § 9a odst. 1 písm. f) se část textu za středníkem včetně středníku zrušuje.

      8.  V § 9b odst. 2 se slova ,,podepsán zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby správce nebo" zrušují a slova ,,tento zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka jsou platné a jejich kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát nebyly zneplatněny" nahrazují slovy ,,tato elektronická značka je platná a její kvalifikovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn".

      9.  V § 9b odst. 4 písmeno d) zní:
,,d)
číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je založena elektronická značka, kterou je výstup z informačního systému veřejné správy označen, unikátní u daného akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který tento kvalifikovaný systémový certifikát vydal.".

      10.  V § 9b se odstavec 5 zrušuje.

      11.  V § 9c odst. 1 se slova ,, , a to podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo označený elektronickou značkou11b) a" zrušují.

      12.  V § 9c se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ,, , a označený elektronickou značkou11b)".

      13.  V § 9c odst. 3 se slova ,,dat pro vytváření zaručeného elektronického podpisu oprávněné osoby správce nebo" zrušují.

      14.  V § 9d odst. 1 se slova ,,jeden list" nahrazují slovy ,,jednu stránku".

      15.  V § 9d odstavec 2 zní:

      ,,(2) Správní poplatek za vydání ověřeného výstupu vydaného ověřujícím podle § 9 odst.  2 písm. b) až e) stanoví zvláštní právní předpis16).".

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

      16.  V § 9d odstavec 3 zní:

      ,,(3) Ověřující podle § 9 odst. 2 písm. f) může za vydání ověřeného výstupu požadovat poplatek, jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku podle odstavce 2.".

      17.  V § 12 písmeno j) zní:
,,j)
seznam obecních úřadů, úřadů městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy podle § 9 odst. 2 písm. d)."

a písmeno k) se zrušuje.

      18.  V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

      ,,(2)  Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 2 písm. e).".

      19.  V části první se za § 12 vkládá nový § 12a, který zní:

,,§ 12a

      Působnosti stanovené tímto zákonem krajskému úřadu, matričnímu úřadu a obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřadu městské části hlavního města Prahy jsou výkonem přenesené působnosti.".

Čl. II

Zrušovací ustanovení

      Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

2.  Vyhláška č. 441/2006 Sb., o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka).


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

      Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č.  56/ /2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.  215/ /2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,  zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 106/2007 Sb., se mění takto:

      1.  V položce 3 části I přílohy Sazebník písmeno d) zní:
,,d)
Vydání ověřeného výstupu z informač- ního systému veřejné správy
Kč 100

za první stránku


Kč 50  

za každou další i započatou stránku".

      2.  V položce 3 části I přílohy Sazebník se za ustanovení Osvobození vkládá nové ustanovení, které včetně nadpisu zní:

,,Zmocnění

      Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.".

ČÁST TŘETÍ

Změna obchodního zákoníku

Čl. IV

      V zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č.  591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č.  27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č.  125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.  476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č.  88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č.  554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č.  308/ /2006 Sb., se za § 28 vkládá nový § 28a, který včetně poznámky pod čarou č.
1 zní:
,,§ 28a

      Z obchodního rejstříku se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu1).

––––––––––––––––––––

1)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna katastrálního zákona

Čl. V

      V zákoně č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č.  220/2000 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se za § 22 vkládá nový § 22a, který včetně poznámky pod čarou č. 14b zní:

,,§ 22a

      Z katastru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu14b).

––––––––––––––––––––

14b)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".


ČÁST PÁTÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. VI

      V § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č.  214/2006 Sb., se na konci odstavce 7 doplňuje věta včetně poznámky pod čarou č. 38d ,,V rozsahu podle věty první se z rejstříku vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu38d).".

Poznámka pod čarou č. 38d zní:

––––––––––––––––––––

,,38d)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 38d se označuje jako poznámka pod čarou č. 38e, a to včetně odkazů na poznámky pod
čarou.
ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů

Čl. VII

      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č.  253/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

      1.  Poznámka pod čarou č. 1a zní:

––––––––––––––––––––

,,1a)
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

      2.  V § 10 odst. 4 se za slovo ,,umožní" vkládají slova ,,v sídle Rejstříku trestů".

      3.  V § 10 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

      4.  V § 11 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

      5.  V § 11 odst. 3 se slova ,,a), b) a c) nahrazují slovy ,,a) a b)".

      6.  Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně poznámek pod čarou č. 4a, 5 a 5a znějí:

,,§ 11a

      (1)  Je-li písemná žádost o výpis podle § 11 odst. 1 podána u notáře, krajského úřadu, obecního úřadu, matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu, které jsou oprávněny podle zvláštního zákona4a) k vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (dále jen ,,pověřený orgán"), ten, kdo žádost podal, obdrží výpis na počkání, pokud výslovně nepožádá o vyřízení žádosti postupem podle § 11 nebo není-li dále stanoveno jinak.

      (2)  Pověřený orgán po přijetí žádosti o výpis ověří kromě skutečností uvedených v § 11 odst. 2 také správnost údajů uvedených v úředně ověřené plné moci, podává-li žádost zmocněnec nebo advokát dotčené osoby, a skutečnost, že byl zaplacen poplatek za přijetí žádosti o výpis uvedený v § 14.

      (3)  Po ověření skutečností uvedených v odstavci 2 zašle pověřený orgán Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem nebo označenou elektronickou značkou podle zvláštního právního předpisu5). Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis opatřený elektronickým podpisem5) neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit totožnost žadatele, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v evidenci obyvatel. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí pověřený orgán, který mu žádost zaslal, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu.

      (4)  Pověřený orgán vydá výpis v listinné podobě tomu, kdo podal žádost o výpis, neprodleně po jeho obdržení od Rejstříku trestů. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle odstavce 3, pověřený orgán tuto skutečnost sdělí tomu, kdo podal žádost o výpis, a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy si lze u něj výpis vyzvednout.

      (5)  Podrobnosti postupu při vydávání výpisu pověřeným orgánem stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

§ 11b

      (1)  Rejstřík trestů uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy5a) žádosti o výpis podané podle § 11, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě.

      (2)  Pověřený orgán uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy5a) písemné žádosti o výpis podané podle § 11a, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě.

      (3)  Pověřený orgán vede evidenci žádostí o výpis podaných podle § 11a, a to v listinné nebo elektronické podobě. V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti o výpis, a pokud žádost podává zmocněnec nebo advokát, rovněž se zaznamená, že je k žádosti připojena úředně ověřená plná moc. Dále se uvede, kdo o výpis žádá a kdo výpis přijal.

––––––––––––––––––––

4a)
§ 9 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
5a)
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní text poznámky pod čarou č. 5 se zrušuje.

      7.  V § 14 se za slova ,,§ 11 odst. 1" vkládají slova ,,a § 11a odst. 1".

      8.  V § 15 odst. 3 se za slova ,,podle § 10, 11" vkládá slovo ,, , 11a".

      9.  V § 16 se za slovo ,,výpis" vkládají slova ,, , k vydávání výpisu a opisu".

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. VIII

      Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č.  158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č.  155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č.  151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č.  453/2003 Sb., zákona č.  53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č.  168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.  552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.  112/ /2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.  585/2006 Sb. a zákona č. 213/2007 Sb., se mění takto:

      1.  V § 63 odst. 3 se za větu druhou vkládá nová věta třetí, která včetně poznámky pod čarou č.  19a zní: ,,Ministerstvo práce a sociálních věcí dále z tohoto informačního systému poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup Rejstříku trestů údaje nezbytné pro ověření totožnosti osoby, která podle zvláštního právního předpisu19a) žádá v elektronické podobě o vydání výpisu nebo o nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů.

––––––––––––––––––––

19a)
§ 16a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 19a až 19f se označují jako poznámky pod čarou č.  19b až 19g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

      2.  V § 64a odst. 2 se slova ,,věta třetí" nahrazují slovy ,,věta čtvrtá".

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Vlček v. r.


Klaus v. r.


Topolánek v. r.