Poslat článek emailem

*) povinné položky

Zákon ze dne 3. března 2000 o státním rozpočtu České republiky na rok 2000

Sbírka:  58/2000 | Částka:  21/2000
24.3.2000

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

58

ZÁKON
ze dne 3. března 2000
o státním rozpočtu České republiky na rok 2000


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

      (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2000 (dále jen ,,státní rozpočet") se stanoví částkou 592 156 000 000 Kč, celkové vý- daje státního rozpočtu se stanoví částkou 627 336 000 000 Kč (příloha č. 1). Schodek státního rozpočtu činí 35 180 000 000 Kč; k jeho úhradě budou vydány státní dluhopisy podle zvláštního právního předpisu.

      (2)  Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.

      (3)  Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.

      (4)  Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 4.

      (5)  Ve státním rozpočtu jsou obsaženy fi- nanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi v celkové výši 14 065 700 000 Kč uvedenými v příloze č. 5.

      (6)  Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů, a to dotacemi v celkové výši 9 731 300 000 Kč uvedenými v příloze č. 6.

      (7)  Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce investičního majetku jsou uvedeny v příloze č. 7.

      (8)  Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 2 430 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 9 984 000 Kč určena na krytí správních výdajů Státního fondu tržní regulace v zemědělství.

§ 2

      (1)  Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí (§ 1 odst. 5) jsou i dotace na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy pro obce v každém okrese1) (dále jen ,,příspěvek na výkon státní správy").

      (2)  Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce v každém okrese se stanoví podle postupu uvedeného v příloze č. 8. Přednosta příslušného okresního úřadu a v hlavním městě Praze a městech Brně, Ostravě a Plzni jejich primátoři2) mohou v odůvodněných případech rozhodnout o odchylkách od sazeb uvedených v příloze č. 8 až o 15 %. Tímto opatřením nesmí dojít k překročení schváleného úhrnu příspěvku na výkon státní správy pro příslušný okres, hlavní město Prahu a města Brno, Ostravu a Plzeň.

§ 3

      (1)  Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné ukazatele státního rozpočtu dané § 1 z důvodu organizačních nebo metodických změn. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu.

      (2)  Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů let 1997 až 1999, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997 a 1998 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 1999, byly použity v roce 2000 stejnými subjekty ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 až 1999.

§ 4
      Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2000 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9.


§ 5
      Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
Klaus v. r.


Havel v. r.


Zeman v. r.


––––––––––––––––––––
1)
§ 16 odst. 2 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 321/1992 Sb.
2)
§ 5b zákona č. 425/1990 Sb., ve znění zákona č. 254/1994 Sb.