Zákon ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  201/1997 | Částka:  72/1997
28.8.1997

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

201

Zákon

ze dne 31. července 1997

o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Část první

Plat a některé další náležitosti státních zástupců

§ 1

Zákon v této části upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce státního zástupce.


§ 2

(1) Státnímu zástupci náleží za vykonanou práci plat a další plat.

(2) Státnímu zástupci, o němž to stanoví tento zákon, náleží též naturální plnění.


§ 3

(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného podle počtu let započitatelné praxe (dále jen „praxe”) a stupně státního zastupitelství, ke kterému je státní zástupce přidělen1) nebo přeložen,2) nestanoví-li tento zákon jinak. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

(3) Platovou základnou je 0, 9násobek souhrnu nejvyššího platového tarifu a maximální výše osobního příplatku stanovených zvláštním předpisem3) pro zaměstnance ministerstev.

(4) Platový koeficient podle odstavce 2 se určuje státnímu zástupci

1
2 okresního státního zastupitelství ve výši
3 krajského státního zastupitelství ve výši
4 vrchního státního zastupitelství ve výši

1 do ukončení 5. roku praxe
2 0, 81
3 0, 89
3 0, 97

1 od počátku 6. roku praxe
2 0, 93
3 1, 01
4 1, 08

1 od počátku 9. roku praxe
2 1, 05
3 1, 16
4 1, 23

1 od počátku 12. roku praxe
2 1, 13
3 1, 25
4 1, 36

1 od počátku 15. roku praxe
2 1, 20
3 1, 33
4 1, 48

1 od počátku 18. roku praxe
2 1, 25
3 1, 41
4 1, 55

1 od počátku 21. roku praxe
2 1, 28
3 1, 44
4 1, 59

1 od počátku 24. roku praxe
2 1, 32
3 1, 47
4 1, 62

1 od počátku 27. roku praxe
2 1, 35
3 1, 51
4 1, 66

1 od počátku 30. roku praxe
2 1, 39
3 1, 54
4 1, 70

(5) Platový koeficient stanovený v odstavci 4 se zvyšuje

a) okresnímu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými státními zástupci o 0, 20 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0, 23,

b) náměstkovi okresního státního zástupce okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými státními zástupci o 0, 08 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0, 10,

c) krajskému státnímu zástupci o 0, 37,

d) náměstkovi krajského státního zástupce o 0, 17,

e) vedoucímu oddělení krajského státního zastupitelství o 0, 08,

f) vrchnímu státnímu zástupci o 0, 46,

g) náměstkovi vrchního státního zástupce o 0, 24,

h) řediteli odboru vrchního státního zastupitelství o 0, 11,

i) vedoucímu oddělení vrchního státního zastupitelství o 0, 06.

(6) Státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1, 70. Platový koeficient se zvyšuje

a) řediteli odboru Nejvyššího státního zastupitelství o 0, 21,

b) vedoucímu oddělení Nejvyššího státního zastupitelství o 0, 14.

(7) Nejvyššímu státnímu zástupci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2, 50.

(8) Náměstkovi nejvyššího státního zástupce náleží plat určený z platové základny koeficientem ve výši 2, 10.


§ 4

Plat při zastupování

Státnímu zástupci, který na příkaz vedoucího státního zastupitelství zastupuje v plném rozsahu činnosti po dobu delší než čtyři týdny nepřítomného státního zástupce vykonávajícího vyšší funkci, náleží od prvého dne zastupování zvýšení koeficientu stanovené v § 3 odst. 5 nebo 6 pro funkci zastupovaného státního zástupce; dosavadní zvýšení koeficientu podle § 3 odst. 5 písm. a) až i) a podle § 3 odst. 6 písm. a) a b) státnímu zástupci po dobu zastupování nenáleží. Zvýšení koeficientu nenáleží, je-li zastupování součástí pracovních povinností státního zástupce.


§ 5

Plat při dočasném přidělení

Po dobu dočasného přidělení4) náleží státnímu zástupci dosavadní plat nebo plat, který by mu náležel při trvalém výkonu funkce, pro jejíž výkon byl k jinému státnímu zastupitelství dočasně přidělen, je-li tento plat vyšší.


§ 6

Plat za práci přesčas

Státnímu zástupci je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas.5)


§ 7

Praxe

(1) Do počtu let praxe rozhodné pro stanovení platového koeficientu podle § 3 odst. 4 se započítává

a) doba výkonu funkce státního zástupce,6) prokurátora7) a vyšetřovatele prokuratury,7)

b) doba čekatelské praxe právního čekatele8) a právního čekatele prokuratury,9)

c) státním zástupcem prokázaná doba jiné právnické praxe po získání úplného vysokoškolského právnického vzdělání.

(2) Doba, po kterou státní zástupce nemohl vykonávat funkci prokurátora7) nebo vyšetřovatele prokuratury7) z důvodů uvedených ve zvláštním zákoně,10) se posuzuje jako doba podle odstavce 1 písm. a).

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ministr spravedlnosti započíst do doby praxe i jiné doby.

(4) Do doby praxe podle odstavce 1 se započítává také doba

a) výkonu vojenské základní (náhradní) služby11) a civilní služby12) v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,

b) mateřské a další mateřské dovolené13) nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské a další mateřské dovolené platném v době této péče podle zvláštních předpisů,14) pokud se žena současně nepřipravovala v denním studiu15) na povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a

c) doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující celkem tři měsíce v kalendářním roce.

(5) Při hodnocení praxe pro zvýšení platového koeficientu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství z 0, 93 na 1, 05, krajského státního zastupitelství z 1, 01 na 1, 16 a vrchního státního zastupitelství z 1, 08 na 1, 23 lze postupovat podle předchozích ustanovení pouze za podmínky, že státní zástupce v jejím průběhu skutečně vykonával funkci státního zástupce6) nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4. Do splnění podmínky stanovené ve větě první náleží státnímu zástupci okresního státního zastupitelství plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 0, 93 krajského státního zastupitelství ve výši 1, 01 a vrchního státního zastupitelství ve výši 1, 08. Po jejím splnění se rozhodná doba určí podle postupu stanoveného v odstavcích 1 až 4.


§ 8

Další plat

(1) Další plat je jednorázové peněžité plnění poskytované v každém kalendářním pololetí roku ve výši měsíční částky platu, který příslušel státnímu zástupci v posledním kalendářním měsíci výkonu funkce v příslušném kalendářním pololetí.

(2) Státnímu zástupci náleží další plat, pokud v kalendářním pololetí vykonával funkci alespoň 90 kalendářních dnů. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou nevykonával funkci z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství nebo mateřství. Doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci se státnímu zástupci do této doby započítává v délce nepřesahující 45 kalendářních dnů v kalendářním pololetí. Nárok na další plat nevznikne státnímu zástupci, skončí-li jeho pracovní poměr v prvním kalendářním pololetí přede dnem 30. června a ve druhém kalendářním pololetí přede dnem 31. prosince.

(3) Státnímu zástupci další plat za druhé pololetí roku 1997 nenáleží.


§ 9

Plat při dočasném zproštění výkonu služby

(1) Po dobu dočasného zproštění výkonu služby16) přísluší státnímu zástupci 50 % platu (§ 3).

(2) Skončilo-li trestní stíhání státního zástupce zastavením nebo byl-li státní zástupce soudem zproštěn viny z trestného činu anebo nedošlo-li k ukončení pracovního poměru státního zástupce rozhodnutím o propuštění v kárném řízení,17) nevyplacená část platu včetně dalšího platu, pokud by na něj jinak státnímu zástupci vznikl nárok, se doplatí.


§ 10

Naturální plnění

(1) Naturální plnění jsou věcná plnění a služby poskytované nebo hrazené státnímu zástupci v rozsahu a za podmínek dále stanovených.

(2) Nejvyššímu státnímu zástupci a náměstkovi nejvyššího státního zástupce náleží naturální plnění spočívající ve zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.

(3) Nejvyššímu státnímu zástupci náleží dále naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, náměstkovi nejvyššího státního zástupce naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.

(4) Vrchnímu státnímu zástupci náleží naturální plnění spočívající v

a) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,

b) zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.


Společná ustanovení

§ 11

(1) Státnímu zástupci náleží plat ode dne vzniku pracovního poměru ve funkci státního zástupce do jeho skončení.

(2) Státnímu zástupci náleží vyšší platový koeficient od prvého dne kalendářního měsíce, v němž dosáhl délky praxe stanovené v § 3 odst. 4.

(3) Státnímu zástupci náleží zvýšení platového koeficientu podle § 3 odst. 5 písm. a) až i) a podle § 3 odst. 6 písm. a) a b) od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém došlo ke skutečnosti, která zakládá nárok na toto zvýšení. Nárok zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž pominula skutečnost odůvodňující zvýšení platového koeficientu.


§ 12

Nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi nejvyššího státního zástupce a vrchnímu státnímu zástupci náleží naturální plnění ode dne jmenování do těchto funkcí do dne odvolání z těchto funkcí.


§ 13

(1) Plat, další plat a další náležitosti poskytuje státnímu zástupci státní zastupitelství, u něhož vykonává státní zástupce svoji funkci v pracovním poměru.

(2) Plat a další plat jsou splatné ve shodných termínech jako u zaměstnanců ministerstev.18)

(3) Srážky z platu lze provést jen na základě dohody o srážkách z platu. Bez této dohody lze srazit z platu výhradně částky ze stejného důvodu a ve stejném rozsahu a pořadí jako u zaměstnanců ministerstev.19)

(4) Nárok na plat a další plat lze uplatnit do tří let ode dne, kdy mohl být uplatněn poprvé. Nárok na naturální plnění zaniká dnem ukončení výkonu funkce.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 14

Státnímu zástupci se započítají ke dni účinnosti tohoto zákona do doby praxe všechny doby, které byly započteny podle předchozích předpisů.


§ 15

Pokud zvláštní předpisy, které se vztahují na státní zástupce, obsahují ustanovení o platovém tarifu, dalším platu, příplatcích a odměnách, rozumí se tím plat a další plat podle tohoto zákona.


§ 16

Ode dne účinnosti tohoto zákona náleží státnímu zástupci plat, další plat a další náležitosti pouze podle tohoto zákona. Jiná peněžitá a nepeněžitá plnění v souvislosti s výkonem funkce v pracovním poměru státnímu zástupci počínaje tímto dnem nenáleží s výjimkou cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.20)


§ 17

Zrušuje se:

1. nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb. ČR, nařízení vlády č. 61/1994 Sb. ČR a nařízení vlády č. 178/1995 Sb. ČR,

2. § 32 odst. 2 a věta druhá odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb. ČR, o státním zastupitelství.


Část druhá

Změna a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

§ 18

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. ČR, zákona č. 40/1994 Sb. ČR a zákona č. 118/1995 Sb. ČR, se mění a doplňuje takto:


1. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

㤠26a

Zaměstnancům další plat za druhé pololetí roku 1997 nenáleží.”.


Část třetí

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
1) § 19 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb. ČR, o státním zastupitelství.

2) § 19 odst. 2 a 3 zákona č. 283/1993 Sb. ČR

3) § 6 odst. 2 a § 7 odst. 2 nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 20 zákona č. 283/1993 Sb. ČR

5) § 96 zákoníku práce.

6) § 18 zákona č. 283/1993 Sb. ČR

7) § 37 a násl. zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 33 zákona č. 283/1993 Sb. ČR

9) § 51 zákona č. 60/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

11) § 27 a 28 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 157 zákoníku práce.

14) Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce.

15) § 20 odst. 1 a § 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb. ČR

16) § 32 zákona č. 283/1993 Sb. ČR

17) § 21 písm. d) zákona č. 283/1993 Sb. ČR

18) § 16 a 17 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. ČR

§ 10a odst. 6 věta první nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19) § 18 zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 13 nařízení vlády č. 108/1994 Sb. ČR, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

20) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. ČR