Zákon ze dne 4. srpna 2000 o povodích

Sbírka:  305/2000 | Částka:  85/2000
7.9.2000

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

305

ZÁKON
ze dne 4. srpna 2000
o povodích


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

      (1)  Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká bez likvidace
a)
Povodí Labe, akciová společnost, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,
b)
Povodí Moravy, akciová společnost, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
c)
Povodí Odry, akciová společnost, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,
d)
Povodí Ohře, akciová společnost, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,
e)
Povodí Vltavy, akciová společnost, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8.

      (2)  Dnem účinnosti tohoto zákona vzniká
a)
Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,
b)
Povodí Moravy, státní podnik, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
c)
Povodí Odry, státní podnik, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,
d)
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,
e)
Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8,

(dále jen ,,Povodí").

      (3)  Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení Povodí se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními zákona o státním podniku,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.

      (4)  Funkci zakladatele Povodí jménem státu vykonává Ministerstvo zemědělství.

      (5)  Na nakládání s majetkem státu podle tohoto zákona nelze použít ustanovení zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.2)

§ 2

Přechod vlastnického práva

      Věci ve vlastnictví jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až e) přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do vlastnictví státu. K témuž dni vzniká k těmto věcem a dále k věcem ve vlastnictví státu, které tyto akciové společnosti užívají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, právo hospodaření3) příslušným Povodím uvedeným v § 1 odst. 2 písm. a) až e).

§ 3

Přechod ostatních práv a povinností

      (1)  Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí z jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až e) všechna práva, s výjimkou vlastnického práva, a všechny povinnosti, včetně pracovněprávních vztahů, na příslušná Povodí uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) až e).

      (2)  Za hodnotu práv a povinností, které přecházejí podle odstavce 1, se u jednotlivých Povodí považuje hodnota práv a závazků, evidovaná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v účetnictví příslušné akciové společnosti, vedeném v souladu s právními předpisy. Obdobně to platí pro hodnotu věcí, k nimž vzniká podle § 2 právo hospodaření jednotlivým Povodím.

      (3)  Určeným majetkem u jednotlivých Povodí jsou pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž jim vzniklo právo hospodaření podle § 2.

      (4)  Jednotlivá Povodí vytvářejí a používají fond kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního právního předpisu,4) do kterého se převede zůstatek sociálního fondu.

      (5)  Počáteční minimální výše rezervního a investičního fondu, fondu rozvoje a odměn se rovná výši těchto fondů příslušné akciové společnosti ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 4

Hlavní předmět činnosti Povodí

      (1)  Hlavním předmětem činnosti Povodí je správa vodohospodářsky významných vodních toků,5) vodních toků tvořících státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu.

      (2)  Povodí vykonávají dále činnosti s hlavním předmětem činnosti související a činnosti svěřené jim tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.6)

      (3)  Povodí mohou majetek, k němuž jim vzniklo právo hospodaření, užívat k podnikání jen v rozsahu a za podmínek stanovených zakladatelem.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

      (1)  Předsedové představenstev jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona řediteli příslušných Povodí; tuto funkci vykonává každý z nich do doby jmenování nového ředitele příslušného Povodí.

      (2)  Jmenování nových ředitelů Povodí a jmenování a volba jejich dozorčích rad bude provedena nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

      (3)  Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona končí funkční období členů představenstva a členů dozorčích rad akciových společností uvedených v § 1 odst. 1.

§ 6

      Akcie akciových společností se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ruší.

§ 7

      (1)  Živnostenská oprávnění vydaná akciovým společnostem uvedeným v § 1 odst. 1 ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na příslušná Povodí uvedená v § 1 odst. 2, na něž práva a povinnosti z jednotlivých akciových společností přecházejí podle § 3.

      (2)  Ředitelé jednotlivých Povodí písemně oznámí příslušným živnostenským úřadům7) do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pokračování v provozování živností příslušné zaniklé akciové společnosti.

§ 8

      (1)  Zakladatel předloží příslušnému krajskému soudu, který vede obchodní rejstřík, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na výmaz zaniklých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 a návrh na zápis jednotlivých Povodí uvedených v § 1 odst. 2 do obchodního rejstříku.

      (2)  Návrh na zápis každého Povodí do obchodního rejstříku obsahuje
a)
název a sídlo Povodí,
b)
hlavní předmět činnosti Povodí,
c)
rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem,
d)
jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt ředitele Povodí,
e)
jména, příjmení, rodná čísla a trvalý pobyt členů dozorčí rady Povodí,
f)
označení a adresu ministerstva, které vykonává funkci zakladatele,
g)
jméno, příjmení a funkční zařazení osoby oprávněné jednat jménem ministerstva vykonávajícího funkci zakladatele,
h)
celkovou účetní hodnotu určeného majetku (§ 3 odst. 3) Povodí,
i)
výši rezervního fondu Povodí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, která je jeho minimální výší.

      (3)  K návrhu na zápis Povodí do obchodního rejstříku se připojují
a)
potvrzení auditora o celkové výši hodnoty určeného majetku,
b)
potvrzení auditora o výši rezervního fondu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
c)
ověřené fotokopie živnostenských oprávnění.

      (4)  Zápis v obchodním rejstříku na podkladě návrhu podle odstavců 1 až 3, předloženého zakladatelem, má deklaratorní povahu.

      (5)  Dojde-li ke změně některého z údajů uvedených v odstavci 2, zapisovaných do obchodního rejstříku, podá zakladatel bezodkladně příslušnému soudu, který vede obchodní rejstřík, návrh na zápis takové změny v obchodním rejstříku.

§ 9

      (1)  Zakladatel předloží příslušnému katastrálnímu úřadu nejpozději do 3 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na záznam příslušných změn, vyplývajících z tohoto zákona, v operátech katastru nemovitostí, včetně vyznačení práva hospodaření2) k nemovitostem pro příslušné Povodí.8)

      (2)  Katastrální úřad provede změny v katastru nemovitostí záznamem ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 10
Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Klaus v. r.


Havel v. r.


Zeman v. r.


––––––––––––––––––––
1)
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 761 odst. 1 obchodního zákoníku.
4)
Vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Vyhláška č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků.
6)
Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.
7)
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
8)
§ 2 odst. 4 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 8 odst. 2 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 113/ /2000 Sb.