Poslat článek emailem

*) povinné položky

ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Sbírka:  302/2011 | Částka:  106/2011
14.10.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

 
302

ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o České televizi

Čl. I

      Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 1 se za slovo ˙republiky˙ vkládají slova ˙za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu˙.

      2.  V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova ˙a kulturní projekty˙.

      3.  V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:
˙m)
poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání,
n)
poskytuje veřejnosti informace a obsah podle § 2 odst. 1 prostřednictvím internetových stránek a aplikací České televize.˙.

      4.  V § 3a odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Televizní programy, pořady a jejich části šířené prostřednictvím multiplexu veřejné služby může Česká televize digitálně šířit rovněž prostřednictvím družic a sítí elektronických komunikací.˙.

      5.  V § 3a se doplňuje odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  Česká televize nesmí umísťovat obchodní sdělení na své internetové stránky, pokud nejsou součástí audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.˙.

      6.  V § 8 odst. 1 písm. c) se za slovo ˙rozpočtu˙ vkládají slova ˙ , plnění povinností České televize převádět a používat výnosy z vysílání reklam v souladu s tímto zákonem a zvláštním právním předpisem5a).

––––––––––––––––––––

5a)
Čl. II body 1 a 2 zákona č. 302/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.˙.

      7. V § 11 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Finanční zdroje používá Česká televize k plnění svých úkolů stanovených zákonem; finanční zdroje podle § 10 písm. a) lze použít pouze k plnění úkolů podle § 2, 3 a 3a.˙.

      8.  V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Česká televize čtvrtletně převádí výnos z reklam vysílaných na programu ČT 2 Státnímu fondu kultury České republiky, a to vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního čtvrtletí za předchozí kalendářní čtvrtletí. Z výnosu z reklam vysílaných na tomto programu si Česká televize odečte prokázané účelně vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou výnosu z reklam vysílaných na něm. Výnos z reklam vysílaných na programu ČT 4 použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.˙.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  V období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 30. června 2012 převádí Česká televize z výnosu z reklam zařazených do vysílání na programech ČT 2 a ČT 4 částku 1 250 000 Kč na zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání spravovaný Českým telekomunikačním úřadem, a to vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc; částku 1 250 000 Kč Česká televize uhradí rovným procentním podílem z výnosu z reklam zařazených do vysílání na každém z obou programů. Zbylou část výnosu z reklam zařazených do vysílání na programech ČT 2 a ČT 4 v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 30. června 2012 Česká televize použije způsobem stanoveným v § 11 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

      2.  Na informační kampaň pro územní oblasti, ve kterých nastane vypnutí zemského analogového te- levizního vysílání v roce 2012, Česká televize vyčlení v rámci svého účtu pro užití výnosu z reklam zřízeného podle čl. VI bodu 2 zákona č. 304/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, k tomu účelu vytvořenou finanční rezervu ve výši 18 000 000 Kč a zajistí vynaložení těchto finančních prostředků na uvedený účel.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Čl. III

      Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 odst. 2 se za slova ˙Rada je˙ vkládá slovo ˙ústřední˙.

      2.  V § 21 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

      ˙(3)  Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Rada je povinna své rozhodnutí odůvodnit, pokud se jedná o řízení s více účastníky. Pokud Rada ve stanovené lhůtě nerozhodne a nejedná se o řízení s více účastníky, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní programovou specifikaci nelze měnit. Rada může řízení přerušit, v takovém případě Rada v usnesení o přerušení řízení uvede, z jakého důvodu řízení přerušuje; po dobu přerušení řízení lhůty neběží10).

––––––––––––––––––––

10)
§ 64 a 65 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.˙.

      3.  Za § 32 se vkládají nové § 32a až 32f, které včetně nadpisu znějí:

˙Poplatek z vysílání reklamy

§ 32a

      (1)  Poplatníkem poplatku z vysílání reklamy je provozovatel jiného než místního nebo regionálního televizního vysílání nechráněného podmíněným přístupem, který toto vysílání provozuje na základě licence a šíří program, do něhož jsou zařazována rovněž kinematografická díla.

      (2)  Předmětem poplatku z vysílání reklamy je příjem z vysílání reklamy.

§ 32b

      (1)  Základem poplatku z vysílání reklamy je u poplatníka, který
a)
je účetní jednotkou, výnos z vysílání reklamy,
b)
není účetní jednotkou, příjem z vysílání reklamy.

      (2)  Do základu poplatku se zahrnují veškeré částky, na něž má provozovatel televizního vysílání nárok v přímé souvislosti s vysíláním reklamy.

      (3)  Do základu poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

      (4)  Základ poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 32c

      (1)  Sazba poplatku z vysílání reklamy činí 2 %.

      (2)  Poplatek z vysílání reklamy se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

      (3)  Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

§ 32d

      (1)  Poplatník poplatku z vysílání reklamy je povinen vést v evidenci pro účely poplatku veškeré údaje vztahující se k jeho poplatkové povinnosti, zejména
a)
datum, kdy byl poskytnut vysílací čas pro reklamu,
b)
obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení nebo název osoby, které poplatník poskytuje vysílací čas,
c)
daňové identifikační číslo osoby, které poplatník poskytuje vysílací čas,
d)
celkovou peněžní hodnotu vysílacího času pro reklamu, který byl poskytnut k datu podle písme- ne a) za kalendářní rok,
e)
výši vypočteného poplatku za poplatkové období.


      (2)  Údaje, na které se vztahuje evidenční povinnost, je poplatník povinen uchovávat až do uplynutí lhůty pro stanovení poplatku, k níž se vztahují.

§ 32e

      (1)  Poplatník poplatku z vysílání reklamy je povinen podat poplatkové přiznání.

      (2)  Formu a strukturu poplatkového přiznání včetně předepsaných údajů zveřejní Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 32f

      (1)  Správcem poplatku z vysílání reklamy je Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

      (2)  Výnos z poplatku je příjmem Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.˙.

      4.  V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova ˙ , teleshopping týkající se léčivých přípravků, které vyžadují registraci podle zvláštního právního předpisu10a), a teleshopping týkající se léčebných postupů˙.

Poznámka pod čarou č. 10a zní:

––––––––––––––––––––

˙10a)  § 25 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      5.  V § 48 odst. 1 písm. l) se za slovo ˙rodu˙ vkládají slova ˙ , zdravotního postižení, věku, sexuální orientace˙.

      6.  V § 50 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání provozovatele vysílání ze zákona na programech ČT 2 a ČT 4 nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů, přičemž vysílání reklam nesmí v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na žádném z těchto programů. Provozovatel vysílání ze zákona nesmí do vysílání na ostatních programech zařazovat reklamu s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní či kulturní události. Je-li do vysílání provozovatele televizního vysílání ze zákona zařazována reklama podle věty druhé, nesmí čas vyhrazený takové reklamě přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času, přičemž v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny. Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí do vysílání zařazovat teleshopping.˙.

      7.  V § 66 se na konci textu věty třetí doplňují slova ˙s výjimkou rozhodnutí Rady podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 3˙.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

      1.  Za den dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televiz-ní vysílání v České republice se považuje 11. listopad 2011. Tímto nejsou dotčeny termíny vypínání zem-ského analogového televizního vysílání a podmínky pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním pro sítě 1, 2, 3 a 4 podle nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

      2.  Úhrada nákladů podle čl. II bodu 2, 3 nebo 4 zákona č. 153/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklých a vynaložených v období ode dne 12. listopadu 2011 do dne 30. června 2012, se poskytne podle čl. II bodů 6 až 9 zákona č. 153/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích

Čl. V

      V § 4 odst. 1 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., písmeno a) zní:
˙a)
zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána6),˙.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

Čl. VI

      V § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), se za slovo ˙rodu˙ vkládají slova ˙ , zdravotního postižení, věku, sexuální orientace˙.


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. VII

      Zákon č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a te- levizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 304/2007 Sb., se mění takto:

      1.  V čl. I se body 55 a 56 zrušují.

      2.  V čl. VII se slova ˙bodů 26, 55 a 56, které nabývají˙ nahrazují slovy ˙bodu 26, který nabývá˙.


ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

Čl. VIII

      Zákon č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zem-ského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, se mění takto:

      1.  V čl. IV se bod 12 zrušuje.

      2.  V čl. VI se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.


ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. III bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Němcová v. r.

Klaus v. r.Nečas v. r.