ZÁKON ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  154/2009 | Částka:  46/2009
4.6.2009

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

154

ZÁKON
ze dne 7. května 2009,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. I

      V zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 66/2007 Sb., se za část čtvrtou vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7, 7a, 7b, 7c, 7d a 7e zní:


˙ČÁST PÁTÁ

EVROPSKÉ SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI

§ 18a

      (1)  Tato část upravuje v návaznosti na přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském seskupení pro územní spolupráci7) (dále jen ˙nařízení o evropském seskupení˙) postup při schvalování účasti v evropském seskupení pro územní spolupráci (dále jen ˙seskupení˙), při zřízení a registraci seskupení se sídlem na území České republiky a další související vztahy.

      (2)  Podle tohoto zákona nelze zřídit seskupení s účastí člena s omezenou odpovědností podle čl. 12 odst. 2 nařízení o evropském seskupení.

      (3)  Název seskupení se sídlem na území České republiky musí obsahovat označení ˙Evropské seskupení pro územní spolupráci˙ nebo zkratku ˙ESUS˙.

§ 18b

Schvalování účasti člena v seskupení

      (1)  Případný budoucí člen seskupení, je-li právnickou osobou zřízenou nebo založenou podle právních předpisů České republiky, podává žádost o schválení své účasti v seskupení se sídlem na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie Ministerstvu. K žádosti je nutno přiložit podklady ke schvalovacímu řízení v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení o evropském seskupení.

      (2)  Ministerstvo žádost o schválení účasti v seskupení zamítne, shledá-li důvody uvedené v čl. 4 odst. 3 nařízení o evropském seskupení.

      (3)  Člen seskupení, jemuž byla Ministerstvem schválena účast v seskupení se sídlem na území České republiky, ale seskupení nebylo dosud registrováno, nebo člen seskupení, jemuž byla schválena účast v seskupení se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, je povinen Ministerstvu písemně oznámit plánovanou změnu úmluvy nebo podstatnou změnu stanov podle čl. 4 odst. 6 nařízení o evropském seskupení a požádat o její schválení.

§ 18c

Registrace seskupení

      (1)  Seskupení se sídlem v České republice je právnickou osobou a vzniká dnem zápisu do registru seskupení (dále jen ˙registr˙) vedeného Ministerstvem.

      (2)  Návrh na zápis do registru (dále jen ˙registrace˙) je oprávněna podat Ministerstvu osoba pověřená budoucími členy seskupení. Součástí žádosti jsou i úředně ověřené kopie schválené úmluvy a stanov podle čl. 8 a 9 nařízení o evropském seskupení, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a adrese místa pobytu ředitele seskupení, adrese pro doručování nebo elektronické adrese7a) pro doručování a dokumenty obsahující souhlasy států udělené všem případným budoucím členům seskupení zřízeným podle právních předpisů země jejich sídla.

      (3)  Ministerstvo registraci odmítne, pokud neschválilo postupem upraveným v § 18b účast v seskupení členovi, který byl zřízen nebo založen podle právních předpisů České republiky.

      (4)  Ministerstvo do registru zapíše
a)
název a sídlo seskupení,
b)
dobu, na kterou se seskupení zakládá,
c)
účel založení a úkoly seskupení,
d)
seznam členů podle úmluvy,
e)
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu ředitele seskupení a
f)
adresu pro doručování nebo elektronickou adresu pro doručování.

      (5)  Ministerstvo zaregistruje stanovy přijaté seskupením podle čl. 9 odst. 1 nařízení o evropském seskupení. Skutečnosti zapisované do registru a úplné znění úmluvy a stanov Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

      (6)  Seskupení se sídlem v České republice je povinno oznámit Ministerstvu plánovanou změnu registrovaných skutečností podle čl. 4 odst. 6 nařízení o evropském seskupení před jejím přijetím orgány seskupení a požádat o její schválení. Ministerstvo žádost o schválení změny zamítne, shledá-li důvody uvedené v čl. 4 odst. 3 nařízení o evropském seskupení. V opačném případě oznámí seskupení, že změnu může přijmout.

      (7)  Změnu zapisovaných skutečností podle odstavce 4 nebo skutečností uvedených ve stanovách a úmluvě oznámí seskupení Ministerstvu do 7 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a Ministerstvo ji zaregistruje. Seskupení zašle Ministerstvu jako součást oznámení podle věty první také upravené úplné znění úmluvy a stanov a Ministerstvo je zveřejní způsobem podle odstavce 5.

§ 18d

Zrušení a zánik seskupení

      (1)  Zjistí-li Ministerstvo, že činnost seskupení naplňuje skutečnosti uvedené v čl. 14 nařízení o evropském seskupení, neprodleně na to seskupení upozorní a vyzve je, aby od takové činnosti upustilo. Jestliže seskupení v této činnosti pokračuje, Ministerstvo je zruší a seskupení vstoupí do likvidace.

      (2)  Seskupení zaniká dnem výmazu z registru, který Ministerstvo provede na návrh likvidátora po skončení likvidace.

§ 18e

Účast státu a územních samosprávných celků v seskupení

      (1)  Česká republika se může stát členem seskupení jen s předchozím souhlasem vlády České republiky. Návrh na udělení souhlasu předkládá vládě její člen, jehož působnost věcně souvisí s konkrétním cílem a úkoly seskupení určenými úmluvou.

      (2)  Pro účast územních samosprávných celků v seskupení se nepoužijí ustanovení jiných právních předpisů7b) upravující spolupráci s územními samosprávnými celky jiných států.

§ 18f

Účetnictví a účetní závěrka

      (1)  Seskupení je účetní jednotkou a vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu7c).

      (2)  Seskupení zajistí ověření účetní závěrky auditorem7d).

§ 18g

Výroční zpráva

      (1)  Seskupení vypracuje za každý kalendářní rok své činnosti výroční zprávu a předá ji Ministerstvu nejpozději do 15. července následujícího roku. Ministerstvo zveřejní výroční zprávu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

      (2)  Výroční zpráva obsahuje
a)
přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s upřesněním jejich vztahu k cílům a úkolům seskupení uvedeným v úmluvě,
b)
účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
c)
změny ve složení orgánů seskupení, ke kterým došlo v průběhu roku, a
d)
výrok auditora k účetní závěrce.

      (3)  Neobdrží-li Ministerstvo od seskupení výroční zprávu ve lhůtě podle odstavce 1, vyzve seskupení, aby tak učinilo v dodatečně stanovené lhůtě. Po jejím marném uplynutí Ministerstvo postupuje podle čl. 13 nařízení o evropském seskupení. Obdobně postupuje Ministerstvo v případě, opravňují-li ho k tomu informace o činnosti seskupení uvedené ve výroční zprávě.

§ 18h

Kontrola nakládání s veřejnými finančními prostředky

      Pro stanovení působnosti orgánu kontrolujícího řízení veřejných finančních prostředků u seskupení podle čl. 6 odst. 1 nařízení o evropském seskupení se použije zákon o finanční kontrole7e).

––––––––––––––––––––

7)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).
7a)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
7b)
§ 55 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. § 28 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění zákona č. 231/2002 Sb. § 27 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.
7c)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
7d)
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
7e)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.˙.

Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. II

      V § 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:
˙z)
dotace a návratné finanční výpomoci evropským seskupením pro územní spolupráci11a).˙.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o státní statistické službě

Čl. III

      V § 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb. a zákona č. 245/2006 Sb., se v odstavci 1 za písme-no f) vkládá nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 12d zní:
˙g)
evropským seskupením pro územní spolupráci zřízeným podle zvláštního právního předpisu12d) Ministerstvo pro místní rozvoj,

––––––––––––––––––––

12d)
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.˙.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.


Klaus v. r.


Fischer v. r.