ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  185/2011 | Částka:  68/2011
8.7.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

185

ZÁKON
ze dne 8. června 2011,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 písm. c), § 2 odst. 1 větě druhé, § 158 odst. 4 větě třetí, § 293 odst. 2 a v § 363 odst. 1 větě první se slova ˙Evropských společenství˙ nahrazují slovy ˙Evropské unie˙.

      2.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta ˙Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/ /38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění).˙.

      3.  V § 62 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 62 odst. 4, § 62 odst. 5 větě první, třetí a čtvrté, § 101 odst. 4 písm. b), § 105 odst. 1 větě první, § 108 odst. 1, § 108 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 108 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 108 odst. 4 a 5 a v § 339 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo ˙nebo˙ nahrazuje slovem ˙a˙.

      4.  V § 62 odst. 3 se slova ˙organizací nebo˙ nahrazují slovy ˙organizací a˙.

      5.  V § 276 se na konci odstavce 1 doplňují věty ˙Jestliže u zaměstnavatele působí více zástupců zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti podle tohoto zákona vůči všem zástupcům zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném způsobu součinnosti. Informování zaměstnanců a projednání s nimi se uskutečňují na úrovni odpovídající předmětu jednání s ohledem na oprávnění a působnost zástupců zaměstnanců a úroveň řízení.˙.

      6.  V § 276 odst. 3 větě první se za slovo ˙zaměstnavatele˙ vkládají slova ˙nebo porušit oprávněné zájmy zaměstnavatele nebo zaměstnanců˙.

      7.  V § 276 odst. 3 se věta čtvrtá nahrazuje větou ˙Členové odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích, které jim byly výslovně poskytnuty jako důvěrné.˙.

      8.  V § 276 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou ˙Tato povinnost trvá i po skončení výkonu jejich funkce.˙.

      9.  V § 276 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

      ˙(5)  Jestliže zaměstnavatel požaduje zachování mlčenlivosti o informacích, které byly poskytnuty jako důvěrné, mohou se zástupci zaměstnanců domáhat, aby soud určil, že informace byla za důvěrnou označena bez přiměřeného důvodu. Neposkytne-li zaměstnavatel informaci, mohou se zástupci zaměstnanců domáhat, aby soud rozhodl, že je zaměstnavatel povinen informaci poskytnout.˙.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

      10.  V § 276 se doplňuje odstavec 8, který zní:

      ˙(8)  Pro účely řízení uvedeného v odstavci 5 a pro účely vymáhání plnění povinností podle části dvanácté má rada zaměstnanců způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení. Za radu zaměstnanců jedná její předseda nebo její pověřený člen.˙.

      11.  V § 279 odst. 1 písm. i) a v § 280 odst. 1 písm. f) se slova ˙§ 294˙ nahrazují slovy ˙§ 297 odst. 5˙.

      12.  V § 281 odst. 1 se věta první nahrazuje větou ˙U zaměstnavatele je možné zvolit radu zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.˙.

      13.  V § 282 odstavce 1 a 2 znějí:

      ˙(1)  Rada zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaniká dnem uplynutí volebního období, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

      (2)  Rada zaměstnanců zaniká též dnem, kdy počet členů rady zaměstnanců klesl na méně než 3.˙.

      14.  V § 282 odst. 3 se za slova ˙odstavci 1˙ vkládají slova ˙a 2˙.

      15.  V § 288 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

      ˙(1)  Nadnárodními informacemi a projednáním se pro účely tohoto zákona rozumí informování a projednání, které se týká zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (dále jen ˙členský stát˙) jako celku nebo alespoň dvou zaměstnavatelů nebo organizačních složek zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů, které se nacházejí alespoň ve dvou členských státech. Při posouzení, zda jde o nadnárodní informace a projednání, se přihlíží také k rozsahu případných dopadů a úrovni řízení a zastoupení zaměstnanců.˙.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

      16.  V § 288 odst. 2 větě první a třetí, § 288 odst. 3 písm. c), § 288 odst. 5, § 289 odst. 2 větě první, § 290 odst. 5 a v § 297 odst. 2 se slova ˙Evropské unie˙ zrušují.

      17.  V § 288 odst. 2 se za větu první vkládá věta ˙Postup podle věty první musí být vymezen a prováděn tak, aby byla zajištěna jeho účinnost a aby bylo umožněno účinné rozhodování zaměstnavatelů nebo skupiny zaměstnavatelů.˙.

      18.  V § 288 odst. 2 poslední větě se za slovo ˙činností˙ vkládají slova ˙ , nezbytné školení˙.

      19.  V § 288 odst. 3 písm. a) se slova ˙členského státu Evropské unie se sídlem˙ nahrazují slovy ˙členských států se sídlem nebo místem podnikání˙.

      20.  V § 288 odst. 3 písm. b) se slova ˙členského státu Evropské unie˙ nahrazují slovy ˙členských států˙.

      21.  V § 288 odst. 3 písm. c) se za slovo ˙sídlo˙ vkládají slova ˙nebo místo podnikání˙.

      22.  V § 288 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

      23.  V § 288 odstavec 5 zní:

      ˙(5)  Skupinou zaměstnavatelů s působností na území členských států se pro účely tohoto zákona rozumí více zaměstnavatelů spojených jedním řídícím zaměstnavatelem, která splňuje tyto požadavky:
a)
má v členských státech dohromady alespoň 1 000 zaměstnanců,
b)
alespoň 2 zaměstnavatelé ze skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států mají sídlo nebo místo podnikání nebo umístěnou organizační složku ve 2 různých členských státech a
c)
alespoň 1 zaměstnavatel ze skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států zaměstnává alespoň 150 zaměstnanců v jednom členském státě a jiný zaměstnavatel ze skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států zaměstnává alespoň 150 zaměstnanců v jiném členském státě.˙.

      24.  V § 289 odst. 1 větě druhé se slova ˙členského státu, podle kterého byl zaměstnavatel s působností na území členského státu Evropské unie založen˙ nahrazují slovy ˙ , kterým zaměstnavatel s působností na území členského státu podléhá˙.

      25.  V § 289 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou ˙Nebyl-li zaměstnavatel s působností na území členských států založen podle právních předpisů členského státu, jsou pro určení, zda se jedná o řídícího zaměstnavatele, rozhodující právní předpisy členského státu, na jehož území má sídlo, místo podnikání nebo je umístěn reprezentant tohoto zaměstnavatele, a není-li reprezentant určen, jsou rozhodující právní předpisy členského státu, na jehož území má sídlo, místo podnikání nebo je umístěno ústředí zaměstnavatele, který zaměstnává nejvíce zaměstnanců.˙.

      26.  V § 289 odst. 1 větě páté se slovo ˙druhé˙ nahrazuje slovem ˙třetí˙.

      27.  V § 289 odst. 2 větě druhé se za slovo ˙sídlo˙ vkládají slova ˙nebo není-li umístěno˙.

      28.  V § 289 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou ˙Ústředí i každý zaměstnavatel jsou povinni zaměstnancům nebo jejich zástupcům poskytnout informace pro účely zjištění, zda je možno ustavit evropskou radu zaměstnanců, nebo ujednat jiný postup pro nadnárodní informace a projednání, zejména informace o počtu zaměstnanců a jejich složení a o organizační struktuře zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů.˙.

      29.  V § 289 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

      30.  V § 289 odstavec 5 zní:

      ˙(5)  Nestanoví-li ujednání o evropské radě zaměstnanců nebo ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání nebo úprava členského státu, v němž má sídlo ústředí, výhodnější podmínky, použijí se pro účely kolektivního zastupování zaměstnanců § 276 a § 278 odst. 2 až 4 obdobně, a to pro členy vyjednávacího výboru, evropské rady zaměstnanců nebo zástupce zaměstnanců podle jiného ujednaného postupu, jakož i pro zaměstnavatele. Ustanovení § 276 odst. 8 se použije, i když ústředí nemá sídlo nebo není umístěno v České republice. Pro tlumočníky, překladatele, odborníky a poradce se použije § 276 odst. 4.˙.

      31.  V § 290 odst. 2 se za slovo ˙zaměstnavatelů˙ vkládají slova ˙nebo organizačních složek zaměstnavatelů˙.

      32.  V § 290 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Členy vyjednávacího výboru jsou zaměstnanci zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů působících na území členských států. Zaměstnanci zaměstnavatele z území každého členského státu, v němž má zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů s působností na území členských států sídlo nebo umístění organizační složky, jsou zastoupeni jedním členem za každých započatých 10 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců ve všech členských státech dohromady.˙.

      33.  V § 290 odst. 4 se věty čtvrtá a pátá nahrazují větou ˙Působí-li u zaměstnavatele více zástupců zaměstnanců, jednají za všechny zaměstnance zaměstnavatele společně, nedohodnou-li se mezi sebou jinak.˙.

      34.  V § 291 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta ˙Ústředí doručí informaci o složení vyjednávacího výboru a zahájení vyjednávání příslušným uznaným evropským organizacím zaměstnanců a zaměstnavatelů, se kterými Evropská komise projednává záležitosti podle článku 154 Smlouvy o fungování Evropské unie.˙.

      35.  V § 291 odst. 1 větě páté se za slovo ˙ústředím˙ vkládají slova ˙i po jednání˙.

      36.  V § 291 se na konci odstavce 1 doplňuje věta ˙Tito odborníci a zástupci příslušných uznaných evropských organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů se mohou na žádost zvláštního vyjednávacího výboru účastnit jednání jako poradci.˙.

      37.  V § 291 odst. 2 se slova ˙většinou všech hlasů všech členů˙ nahrazují slovy ˙nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů˙.

      38.  V § 292 větě druhé se slova ˙všichni členové vyjednávacího výboru˙ nahrazují slovy ˙členové vyjednávacího výboru, kteří přijali takové usnesení˙.

      39.  V § 294 písmeno b) zní:
˙b)
způsob ustavení, složení, počet členů a délku funkčního období evropské rady zaměstnanců; přitom se přihlíží k zastoupení zaměstnanců podle jejich činnosti a pohlaví,˙.

      40.  V § 294 se na konci textu písmene d) doplňují slova ˙ , případně složení, podmínky jmenování, úkoly a jednací řád výboru˙.

      41.  V § 294 se za písmeno f) vkládá nové písme- no g), které zní:
˙g)
způsoby propojení s informováním zástupců zaměstnanců a projednáním s nimi podle vnitrostátní úpravy; tím nejsou dotčena ustanovení týkající se informování zaměstnanců a projednání s nimi podle § 279, 280 a 287,˙.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

      42.  V § 294 písmeno i) zní:
˙i)
dobu účinnosti ujednání o evropské radě zaměstnanců, ustanovení o možnosti výpovědi, o možnosti změn ujednání, včetně přechodných ustanovení, a postup při jednání o novém ujednání.˙.

      43.  V § 295 písm. a) se slovo ˙ , především˙ zrušuje.

      44.  V § 295 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
˙d)
způsoby propojení s informováním zástupců zaměstnanců a projednáním s nimi podle vnitrostátní úpravy; tím nejsou dotčena ustanovení týkající se informování zaměstnanců a projednání s nimi podle § 279, 280 a 287,
e)
postup v případě podstatných organizačních změn.˙.

      45.  Za § 295 se vkládá nový § 295a, který zní:

˙§ 295a

      Pokud ujednání podle § 294 a 295 nevymezuje způsoby propojení s informováním zástupců zaměstnanců a projednáním s nimi podle vnitrostátní úpravy, musí ústředí a zaměstnavatel zajistit nadnárodní informování a projednání týkající se připravovaných opatření, která by mohla způsobit závažné změny v organizaci práce nebo ve smluvních vztazích na všech partnerských úrovních odpovídajících předmětu jednání.˙.

      46.  V § 296 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Zaměstnanci zaměstnavatele z území každého členského státu, v němž má zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů s působností na území členských států sídlo nebo umístění organizační složky, jsou zastoupeni jedním členem za každých započatých 10 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců ve všech členských státech dohromady.˙.

      47.  V § 296 se odstavec 4 zrušuje.

      48.  V § 297 odst. 1 větě první se slovo ˙zástupce˙ nahrazuje slovem ˙zástupci˙.

      49.  V § 297 odst. 1 se věta pátá zrušuje.

      50.  V § 297 odstavec 5 zní:

      ˙(5)  Nejméně jednou za kalendářní rok je ústředí povinno na základě zprávy, kterou vypracuje,
a)
informovat evropskou radu zaměstnanců o
1.  organizačním uspořádání zaměstnavatele a jeho ekonomické a finanční situaci,
2.  pravděpodobném vývoji činnosti, výroby a prodeje,
3.  záležitostech, které je povinno s evropskou radou zaměstnanců projednat,
b)
projednat s evropskou radou zaměstnanců
1.  pravděpodobný vývoj zaměstnanosti, investice a podstatné změny organizace práce a technologie,
2.  zrušení nebo zánik zaměstnavatele, převod zaměstnavatele nebo části jeho činnosti, jeho důvody, podstatné důsledky a opatření vůči zaměstnancům,
3.  hromadné propouštění, jeho důvody, počty, strukturu a podmínky pro určení zaměstnanců, s nimiž má být rozvázán pracovní poměr, a plnění, která mají zaměstnancům příslušet kromě plnění vyplývajících z právních předpisů.

Ústředí zašle zprávu také zaměstnavateli.˙.

      51.  V § 297 odst. 6 větě první se slovo ˙které˙ nahrazuje slovy ˙nebo mají být přijata rozhodnutí, která˙.

      52.  V § 297 se odstavec 7 zrušuje.

      53.  Nadpis nad § 298 se zrušuje.

      54.  V § 298 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou ˙Evropská rada zaměstnanců ustaví k zajištění koordinace svých činností nejvýše pětičlenný výbor, který se skládá z předsedy a dalších členů.˙.

      55.  V § 298 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

      56.  V § 298 odst. 5 se slova ˙může stanovit˙ nahrazují slovem ˙stanoví˙.

      57.  Za § 298 se vkládá nový § 298a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 298a

Postup při organizačních změnách

      (1)  Dojde-li k podstatným organizačním změnám ve struktuře zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států, a neupravuje-li ujednání o evropské radě zaměstnanců nebo jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání postup v těchto případech, anebo jsou ustanovení těchto ujednání navzájem v rozporu, postupuje se obdobně podle § 290 odst. 2.

      (2)  Postupuje-li se obdobně podle § 290 odst. 2, do vyjednávacího výboru jmenuje každá již ustavená evropská rada zaměstnanců nebo jiní ustavení zástupci zaměstnanců ze svých členů nejméně 3 další členy.

      (3)  Ustavené evropské rady zaměstnanců a zástupci zaměstnanců podle jiného ujednaného postupu svou činnost nekončí. Je-li to třeba, upraví svou činnost ujednáním s ústředím. Činnost ustavených evropských rad zaměstnanců a jiný postup pro nadnárodní informace a projednání končí uzavřením nového ujednání s ústředím o ustavení evropské rady zaměstnanců nebo o jiném postupu. Tímto okamžikem zanikají i dříve uzavřená ujednání.˙.

      58.  V § 299 se slovo ˙298˙ nahrazuje slovem ˙298a˙.

      59.  V části třinácté v nadpisu hlavy XIX se slova ˙EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ˙ nahrazují slovy ˙EVROPSKÉ UNIE˙.

      60.  V § 363 odst. 1 se slova ˙§ 276 odst. 1 věta první a odst. 2 až 5˙ nahrazují slovy ˙§ 276 odst. 1 věta první a odst. 2 až 6 a 8˙.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      Přístup k nadnárodním informacím podle § 288 až 299 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje na zaměstnavatele a skupiny zaměstnavatelů s působností na území členského státu se sídlem v České republice a na jejich organizační složky umístěné na území České republiky, u kterých
a)
v době od 5. června 2009 do 5. června 2011 byla uzavřena nebo změněna ujednání podle § 288 až 295 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b)
ujednání podle písmene a) byla v době své platnosti změněna, doplněna nebo prodloužena,

a to až do ukončení platnosti těchto dohod. Ustanovení § 298a zákona č. 262/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona však platí i zde.

Čl. III

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.


Klaus v. r.


Nečas v. r.