ZÁKON ze dne 9. června 2011, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sbírka:  180/2011 | Částka:  65/2011
30.6.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

180

ZÁKON
ze dne 9. června 2011,
kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. I

      Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se mění takto:

      1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

˙§ 1

      K rozhodování sporů mezi
a)
poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb,
b)
vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,
c)
věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru1),
d)
investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivní-ho investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti,

pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu, je příslušný též finanční arbitr (dále jen ˙arbitr˙). Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra. Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.

––––––––––––––––––––

1)
Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.˙.

      2.  Poznámky pod čarou č. 1a až 2 se zrušují.

      3.  Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

˙§ 1a

      (1)  Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti arbitra plní Kancelář finančního arbitra, která je organizační složkou státu, účetní jednotkou a jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí.

      (2)  V čele Kanceláře finančního arbitra je arbitr.

      (3)  Organizaci a úkoly Kanceláře finančního arbitra upravuje statut, který vydá arbitr.

      (4)  Pracovní poměr a odměňování arbitra, zástupce arbitra a dalších zaměstnanců v Kanceláři finančního arbitra se řídí zákoníkem práce.˙.

      4.  § 3 zní:

˙§ 3

      (1)  Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí věřitel nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, investiční fond, investiční společnost, zahraniční investiční společnost, poskytovatel platebních služeb a vydavatel elektronických peněz.

      (2)  Navrhovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí uživatel platebních služeb v případě sporů uvedených v § 1 písm. a), držitel elektronických peněz v případě sporů uvedených v § 1 písm. b) a spotřebitel v případě sporů uvedených v § 1 písm. c) a d).

      (3)  Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.˙.

      5.  V § 4 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Arbitra a zástupce arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí na funkční období 5 let z osob splňujících podmínky stanovené tímto zákonem. Funkční období počíná dnem jmenování, je-li funkce arbitra nebo jeho zástupce neobsazena, jinak dnem následujícím po dni skončení funkčního období dosavadního arbitra nebo jeho zástupce. Vláda jmenuje arbitra nebo zástupce arbitra nejpozději 2 měsíce před řádným uplynutím funkčního období arbitra nebo zástupce arbitra [§ 6 odst. 3 písm. a)]. V ostatních případech [§ 6 odst. 3 písm. b), c), d)] vláda jmenuje arbitra nebo zástupce arbitra tak, aby období ode dne skončení výkonu funkce arbitra nebo zástupce arbitra do dne jmenování nového arbitra nebo zástupce arbitra nepřesáhlo 2 měsíce.˙.

      6.  V § 4 odst. 2 se slovo ˙zvoleny˙ nahrazuje slovem ˙jmenovány˙ a za slova ˙které jsou˙ se vkládá slovo ˙bezúhonné,˙.

      7.  V § 4 odst. 4 se slovo ˙volbu˙ nahrazuje slovem ˙jmenování˙.

      8.  V § 4 odstavec 5 zní:

      ˙(5)  Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, trestný čin proti majetku, hospodářský trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s financováním terorismu, pokud jeho odsouzení pro trestné činy nebylo zahlazeno anebo se na něj z jiného důvodu nehledí, jako by nebyl odsouzen.˙.

      9.  V § 5 odst. 2 se slova ˙Poslanecké sněmovně˙ nahrazují slovy ˙vládě˙.

      10.  V § 5 odst. 3 se za slova ˙Poslanecké sněmovně˙ vkládají slova ˙a vládě˙ a slova ˙stanovených v § 1 odst. 2˙ se zrušují.

      11.  V § 6 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova ˙trestný čin proti majetku, hospodářský trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s financováním terorismu,˙.

      12.  V § 6 odst. 3 písm. c) se slova ˙předsedovi Poslanecké sněmovny˙ nahrazují slovy ˙předsedovi vlády˙.

      13.  V § 7 odst. 1 se slova ˙Poslanecká sněmovna˙ nahrazují slovem ˙Vláda˙.

      14.  V § 7 odst. 2 se slova ˙Poslanecká sněmov- na˙ nahrazují slovem ˙Vláda˙ a za slovo ˙způsobem˙ se vkládají slova ˙nebo opakovaně˙.

      15.  V § 12 odst. 7 se slova ˙České národní banky˙ nahrazují slovy ˙v Kanceláři finančního arbitra˙.

      16.  V § 17a odst. 1 větě první se částka ˙10 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙15 000 Kč˙, ve větě druhé se částka ˙10 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙15 000 Kč˙ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta ˙Sankce je příjmem státního rozpočtu.˙.

      17.  V § 17a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

      18.  § 22 zní:

˙§ 22

      Arbitra může povinnosti mlčenlivosti o skutečnos-tech, o nichž se dozvěděl při výkonu činnosti podle tohoto zákona, zprostit pouze vláda.˙.

      19.  V § 23 odstavec 8 zní:

      ˙(8)  Pokuta je příjmem státního rozpočtu.˙.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Instituce, která dosud nebyla povinna splnit informační povinnost podle § 19 zákona č. 229/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna splnit informační povinnost podle § 19 zákona č. 229/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

      2.  Zákon č. 229/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje i na výkon funkce finančního arbitra a jeho zástupce zvoleného Poslaneckou sněmovnou.

      3.  Funkční období zástupce finančního arbitra jmenovaného vládou poprvé po dni nabytí účinnosti tohoto zákona je 2 roky.

      4.  Zaměstnanci České národní banky vykonávající práci pro finančního arbitra na základě písemných dohod o přidělení k výkonu práce k finančnímu arbitrovi uzavřených mezi Českou národní bankou a těmito zaměstnanci se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaměstnanci České republiky zařazení v Kanceláři finančního arbitra. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto zaměstnanců přecházejí tímto dnem z České národní banky na Českou republiku, za kterou jedná a tato práva a povinnosti jejím jménem vykonává Kancelář finančního arbitra.

      5.  Majetek ve vlastnictví České národní banky, s výjimkou nemovitostí, který ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona užíval finanční arbitr k plnění úkolů stanovených zákonem a který je potřebný k výkonu povinností finančního arbitra podle zákona č. 229/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za úplatu do vlastnictví České republiky. Závazky související s tímto majetkem se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona závazky České republiky. Příslušnost hospodařit s tímto majetkem a plnění závazků s ním souvisejících náleží Kanceláři finančního arbitra. Výši úplaty za tento majetek odvozenou od jeho účetní hodnoty a rozsah kompenzace souvisejících závazků stanoví dohoda mezi Českou národní bankou a Českou republikou ˙ Ministerstvem financí. O předání a převzetí tohoto majetku a závazků sepíše Česká národní banka a Kancelář finančního arbitra nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona protokol. Protokol musí obsahovat vymezení majetku a závazků. Obdobně se postupuje ohledně práv z duševního vlastnictví.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákoníku práce

Čl. III

      Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zá-kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

      1.  V § 5 odst. 5 se za slova ˙zástupce veřejného ochránce práv˙ vkládají slova ˙ , finančního arbitra, zástupce finančního arbitra˙.

      2.  Poznámka pod čarou č. 5 zní:

––––––––––––––––––––

˙5)
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě). Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      3.  V § 124 odst. 3 se za slova ˙vedoucí kanceláře Veřejného ochránce práv˙ vkládají slova ˙ , finanční arbitr˙.

      4.  V § 303 odst. 1 písm. b) se za bod 10 vkládá nový bod 11, který zní:

      ˙11.  Kanceláři finančního arbitra,˙.

Dosavadní body 11 až 16 se označují jako body 12 až 17.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. IV

      V § 36 písm. z) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 303/2009 Sb., se slova ˙Česká národní banka˙ nahrazují slovy ˙Kancelář finančního arbitra˙.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. V

      V § 92 odst. 2 písm. l) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 303/2009 Sb., se slova ˙Česká národní banka˙ nahrazují slovy ˙Kancelář finančního arbitra˙.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.
Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.