Vyhláška ze dne 25.6.1943, kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 12. listopadu 1941, č. 386 Sb., o dočasném zastavení provozu některých mlýnů

8.7.1943 | Sbírka:  187/1943 Sb. | Částka:  85/1943ASPI
187/1943 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství a lesnictví
ze dne 25. června 1943,
kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 12. listopadu 1941, č. 386 Sb., o dočasném zastavení provozu některých mlýnů.
Ministr zemědělství a lesnictví vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, č. 206 Sb., kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, č. 414 Sb., a podle §§ 4 a 5 vládního nařízení ze 7. srpna 1940, č. 270 Sb., o příslušnosti ministerstva zemědělství:
Čl.I.
Vyhláška ministra zemědělství č. 386/1941 Sb. se doplňuje takto:
K § 1 se připojuje jako odstavec 3 toto ustanovení:
"(3) Svaz může též naříditi dočasné zastavení provozu mlýnů, jejichž přidělovací číslo pro pšenici a žito spolu s námezdním kontingentem pro pšenici a žito převyšuje 1000 q. Při provádění tohoto opatření dbá Svaz zásad stanovených ministerstvem zemědělství a lesnictví. Ustanovení § 5 platí obdobně; lhůty určí Svaz ve výměru."
Čl.II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr zemědělství a lesnictví:
V zastoupení ministra:
Dr. Staehly v. r.