Zákon ze dne 18.12.1946, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova

28.12.1946 | Sbírka:  235/1946 Sb. | Částka:  105/1946ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 139/1926 Sb.
Pasivní derogace: 273/1949 Sb.
235/1946 Sb.
Zákon
ze dne 18. prosince 1946,
kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl.I
Ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 1 zní:
"Na podporu soustavné elektrisace venkova, pokud takto podporované stavby jsou v souladu se zásadami celostátního plánování, povolují se na rok 1946 částka 16,000.000 Kčs, na rok 1947 částka 80,000.000 Kčs a na rok 1948 částka 100,000.000 Kčs. Tyto částky buďtež až do vydání zákona o úpravě působnosti jednotlivých ministerstev zařazovány do rozpočtu ministerstva průmyslu."
2. V § 2, odstavec 1, první věta zní:
"Povolené roční částky se použije:"
3. Ustanovení § 2, odst. 3 zní:
"Při udělování příspěvků a podpor budiž v první řadě přihlíženo k územím, poškozeným okupací nebo válkou, k hospodářsky slabým oblastem a místům a ke krajům, které se osidlují nebo v nichž by se elektrisací dosáhlo zvýšení zaměstnanosti anebo zvýšení výroby zemědělské nebo živnostenské."
4. V § 3 se připojuje nový odstavec tohoto znění:
"(3) Na stavby elektrovodných zařízení v územích poškozených okupací nebo válkou může býti poskytnut stavební příspěvek až do výše 75% stavebního nákladu."
5. § 5 se zrušuje.
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr průmyslu v dohodě s ministry financí a zemědělství.
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Laušman v. r.