Zákon ze dne 7.4.1948, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání

30.4.1948 | Sbírka:  85/1948 Sb. | Částka:  33/1948ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 193/1920 Sb.
Pasivní derogace: 92/1949 Sb.
85/1948 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. dubna 1948,
jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) podle § 25, odst. 1 branného zákona republiky Československé ze dne 19. března 1920, čís. 193 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, jakož i propuštění z další činné služby podle § 139, odst. 5 branných předpisů, je do 31. prosince 1952 vyloučeno u důstojníků
a) zdravotnictva, lékárnictva a veterinářů,
b) ženijního vojska, spojovacího vojska, technické zbrojní služby, technické zbrojní služby letectva a zeměpisné služby, pokud jsou ustanoveni na služebních místech (jsou čekateli na služební místa) ve služebních kategoriích důstojníků zbraní pro vyšší úkony nebo důstojníků služeb pro vyšší úkony.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.