Zákon ze dne 15.4.1920, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům

8.5.1920 | Sbírka:  311/1920 Sb. | Částka:  57/1920ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 318/1919 Sb.
Pasivní derogace: 40/1964 Sb.
311/1920 Sb.
Zákon
ze dne 15. dubna 1920,
jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., se doplňuje a mění takto.
1. Mezi odstavec 2. a 3. §u 1 vsunuje se toto ustanovení:
"Statky církevními ve smyslu tohoto zákona rozumějí se nemovitosti kterékoli církve nebo náboženské společnosti vůbec (pozemky kostelní, zádušní, farní, obroční a pod.)."
2. Jako druhý odstavec §u 8 vsunuje se toto ustanovení:
"Hledíc k zákonu ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n., počítá se tu jedna koruna měny rakousko-uherské za jednu korunu československou."
3. V § 17, v posledním odstavci, buďtež vypuštěna slova "s konečnou platností".
4. Mezi odstavec 1. a 2. §u 22 vsunuje se toto ustanovení:
"Nabyvateli pozemku dovoleno jest jej zciziti mezi živými do deseti let jen se svolením pozemkového úřadu. Svolení musí býti vykázáno v návrhu na zápis vlastnického práva. Tohoto svolení není třeba, jde-li o zcizení mezi manželi nebo s rodičů na potomky. Tito nástupci jsou však stejně obmezeni jako první nabyvatel.
Obmezení podle tohoto ustanovení poznamená se v knihách a vymaže se po uplynutí vytčené lhůty na návrh vlastníkův."
5. Odstavec 1. §u 26 zní:
"Ze složených peněz (odst. 1. §u 21) odvede soud především ve prospěch státu 5 % celé přejímací ceny. Nevykáže-li majitel do 4 neděl po doručení knihovního usnesení listinou soudně neb notářem ověřenou, že osoby jmenované v § 19 svolují, aby mu byl vydán zbytek přejímací ceny nebo splátky, rozvrhne jej knihovní sud v nesporném řízení podle zásad o rozvrhu nejvyššího podání za vydražené nemovitosti."
6. Jako odstavec 2. §u 27 vkládá se toto ustanovení:
"Při statcích církevních a nadačních může však žádati vlastník náhradu za pozemky postoupené a příděl půdy ze zabraného majetku podle § 10 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., případně podle § 24 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n.
Článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti čtrnáctý den po vyhlášení.
Lhůta ke stížnosti do rozhodnutí sborového soudu I. stolice (§ 17), které bylo doručeno před účinností tohoto zákona, počíná dnem jeho účinnosti.
Článek III.
Provést tento zákon náleží všem ministrům.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r.,
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr financí a správce ministerstva pro zásobování lidu.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Klofáč v. r.