Zákon ze dne 17.11.1949 o věrnostním přídavku horníků

13.12.1949 | Sbírka:  248/1949 Sb. | Částka:  80/1949ASPI
248/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1949
o věrnostním přídavku horníků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
V uznání věrnosti hornickému povolání a zásluh o hospodářskou výstavbu státu se poskytuje věrnostní přídavek v dolech, kde jsou zavedeny státní katalog prací a normy schválené jako pevné, jakož i soustava progresivních mezd, jež zároveň snižuje náklady na jednotku výroby (dále jen "závody").
§ 2
Věrnostní přídavek se slavnostně vyplatí ke Dni horníků, po prvé v roce 1950.
§ 3
(1) Věrnostní přídavek přísluší:
a) zaměstnancům a hornickým učňům, kteří vykonávají hornické práce pod zemí nebo práce těmto pracím postavené na roveň a jejichž výkony odpovídají stanoveným podmínkám,
b) zaměstnancům a hornickým učňům, kteří vykonávají práce při hlubinném provozu těžby a vyhledávání nafty a zemního plynu nebo přípravné práce pro povrchové dobývání uhlí a jejichž okruh vyhlásí ministerstvo průmyslu v dohodě s ministerstvem práce a sociální péče v Úředním listě.
(2) O tom, co spadá pod pojem prací pod zemí a prací jim na roveň postavených, rozhodují předpisy vydané pro obor národního pojištění.
§ 4
(1) Zaměstnanci (učni) přísluší věrnostní přídavek jen, vykonával-li práce uvedené v § 3 nepřetržitě v témže závodě v době od 1. srpna roku bezprostředně předcházejícího do 31. července roku, v němž se věrnostní přídavek vyplácí (dále jen "rozhodná doba").
(2) Podmínka zaměstnání v témže závodě jest splněna také, přestoupil-li zaměstnanec (učeň) do jiného závodu na příkaz zaměstnavatele.
(3) Zaměstnanci (učni), jenž byl z práce pod zemí přeřazen do práce na povrchu z příkazu zaměstnavatele nebo pro nemoc nebo úraz, náleží věrnostní přídavek, pokud pracoval v témže závodě po celou rozhodnou dobu, i když práce pod zemí nebo práce jim na roveň postavené nevykonával po celou tuto dobu.
(4) Do doby rozhodné pro vznik nároku na věrnostní přídavek a pro jeho výpočet se započítává zaměstnancům doba prací uvedených v § 3, které vykonávali jako
a) příslušníci dobrovolných pracovních brigád,
b) příslušníci vojenských oddílů přidělených k báňským pracím,
pokud bezprostředně po skončení dobrovolné pracovní brigády, po případě bezprostředně po skončení vojenské služby, vykonávali tyto práce v zaměstnaneckém poměru.
§ 5
(1) Výše věrnostního přídavku závisí na věrnosti zaměstnance k závodu, na míře, v jaké plní své úkoly a na druhu jeho práce (§ 3).
(2) Základem pro výpočet věrnostního přídavku je v zásadě hrubá mzda (vychovávací příspěvek) dosažená v rozhodné době. U zaměstnanců, na něž se vztahuje ustanovení § 4, odst. 3, je základem hrubá mzda (vychovávací příspěvek), jež byla v rozhodné době celkem dosažena za práci pod zemí nebo práci jí na roveň postavenou.
(3) Podrobné podmínky, zejména vymezení základu pro výpočet věrnostního přídavku a rozsah nároku na něj, upraví ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s ministerstvy průmyslu a financí a vyhlásí v Úředním listě. Ve vyhlášce stanoví také podmínky a rozsah nároku důlnětechnických zaměstnanců na věrnostní přídavek.
§ 6
Věrnostní přídavek zaměstnanců, kteří vstoupili do hornictví po dni počátku účinnosti tohoto zákona, činí za nepřetržitý, po celou první rozhodnou dobu trvající výkon prací podle § 3 v témže závodě nejméně 5.000 Kčs.
§ 7
(1) V závodech, kde budou zavedeny státní katalog prací a normy schválené jako pevné, jakož i soustava progresivních mezd nejpozději do 31. prosince 1949, bude do základu pro výpočet věrnostního přídavku pojata již hrubá mzda za práci konanou v době od 1. srpna 1949. Tam, kde budou zavedeny státní katalog prací a normy schválené jako pevné, jakož i soustava progresivních mezd až po 1. lednu 1950, přísluší věrnostní přídavek teprve za práci konanou v době od prvního dne měsíce následujícího po jejich zavedení.
(2) Postup schvalování norem jako pevných upraví vyhláškou v Úředním listu ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem průmyslu a Ústřední radou odborů.
§ 8
Za každou neomluvenou zameškanou směnu se krátí věrnostní přídavek o 25%. Stejně se krátí i věrnostní přídavek stanovený podle § 6.
§ 9
Věrnostní přídavek se nezapočítává do částky rozhodné pro stanovení náhrady za dovolenou, nezahrnuje se do vyměřovacího základu podle zákona o národním pojištění a je osvobozen od daně ze mzdy.
§ 10
Náklady na věrnostní přídavek se uhrazují z veřejných prostředků.
§ 11
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři průmyslu, práce a sociální péče a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
Kliment v. r.
Erban v. r.