Nařízení ze dne 19.12.1950 o hmotném zásobování

29.12.1950 | Sbírka:  201/1950 Sb. | Částka:  75/1950ASPI
201/1950 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1950 o hmotném zásobování.
Změna: 94/1951 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
ČÁST PRVNÍ.
Úvodní ustanovení.
§ 1
K zajištění plynulého uskutečňování jednotného hospodářského plánu se hmotné zásobování plánuje, organisuje a řídí tak, aby veškeré hmotné zdroje národního hospodářství byly co nejúčelněji a nejhospodárněji využity v zájmu stálého vzrůstu společenské výroby a tím i stálého vzestupu blahobytu pracujících.
§ 2
(1) V hmotném zásobování se výrobky podle důležitosti, kterou mají pro plnění plánovaných úkolů, dělí na klíčové, centralisované a decentralisované.
(2) Seznam klíčových, centralisovaných a decentralisovaných výrobků vydává státní úřad plánovací.
(3) Výrobky se rozumějí také suroviny a polotovary.
(4) Na energii se toto nařízení nevztahuje.
§ 3
(1) Zásobování podle tohoto nařízení se řídí plány hmotného zásobování.
(2) Plán hmotného zásobování klíčovými výrobky vypracovává státní úřad plánovací a schvaluje vláda.
(3) Plán hmotného zásobování centralisovanými výrobky vypracovává ústředna hmotného zásobování (§ 7) a schvaluje státní úřad plánovací.
(4) Vypracování plánu hmotného zásobování decentralisovanými výrobky upraví pro jednotlivé úseky a odvětví státní úřad plánovací.
§ 4
(1) Plány hmotného zásobování se skládají:
a) z hmotných bilancí, jimiž se stanoví hlavní proporce v zásobování a odbytu, jakož i proporce mezi jednotlivými odvětvími národního hospodářství,
b) z rozdělovacích plánů hmotného zásobování, které určují příděly výrobků pro jednotlivé ústřední plánovací orgány (ústřední úřady, generální ředitelství a pod.) a rozvrhují tyto příděly podle účelu použití (výroba, provoz, investice, údržba, zásoby, vývoz a pod.).
(2) Hmotné bilance se dělí na:
a) bilance výrobních prostředků, zajišťujících výrobní plány a plán výstavby; tyto bilance se dělí dále na bilance výrobků sloužících převážně investiční výstavbě (základní fondy) a na bilance výrobků používaných převážně k dalšímu zpracování (oběžné fondy),
b) bilance předmětů spotřebních, sloužících převážně ke krytí hmotných potřeb obyvatelstva.
§ 5
Použití výrobků k jinému účelu, než stanoví plán hmotného zásobování, je zakázáno.
ČÁST DRUHÁ.
Orgány hmotného zásobování.
ODDÍL I.
Státní úřad plánovací.
§ 6
(1) Státní úřad plánovací je vrcholným plánovacím, řídícím a kontrolním orgánem v oboru hmotného zásobování.
(2) Státnímu úřadu plánovacímu přísluší zejména:
a) stanovit metodu, organisaci a techniku plánování a kontroly plnění plánů hmotného zásobování a koordinovat hmotné zásobování s potřebami všech hospodářských úseků,
b) stanovit zásady pro činnost orgánů hmotného zásobování,
c) stanovit zásady pro hospodaření s výrobky, pro způsob jejich odbytu a oběhu, jakož i zásobování jimi.
ODDÍL II.
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
ODDÍL III.
Ministerstva.
§ 10
(1) Ministerstva vykonávají v hmotném zásobování řídicí a dozorčí pravomoc, při čemž se řídí, pokud jde o metodu, organisaci a techniku, směrnicemi státního úřadu plánovacího.
(2) Příslušná ministerstva upraví v dohodě se státním úřadem plánovacím v podřízených orgánech, podnicích a zařízeních organisaci hmotného zásobování, její působnost a vztahy.
ČÁST TŘETÍ.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
§ 11
(1) Osoby, pověřené prováděním úkolů podle tohoto nařízení nebo předpisů podle něho vydaných anebo na jejich provádění zúčastněné, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděly při své činnosti.
(2) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 nezaniká skončením činnosti nebo pracovního poměru.
§ 12
(1) Ústředna pro lesní a dřevařské hospodářství, Trhové sdružení lesního a dřevařského hospodářství, Lesnická a dřevařská ústředna v Bratislavě, Ústřední rozdělovna uhlí a Ústřední rozdělovna minerálních olejů a pohonných látek se zrušují a jejich dosavadní působnost s výjimkami uvedenými v odstavci 2 přechází na ústřednu.
(2) Z Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství, Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství a Lesnické a dřevařské ústředny v Bratislavě přechází působnost ve věcech
a) lesní výroby, těžby a odvozu dřeva na ministerstvo zemědělství,
b) zpracování surového dříví na polotovary na ministerstvo průmyslu.
§ 13
Jmění, fondy a ostatní majetková práva a závazky útvarů zrušených podle § 12 odst. 1 přecházejí dnem 1. ledna 1951 na stát. Zařízení těchto útvarů se použije v prvé řadě k vybavení ústředny. Přechod vlastnického práva a jiných knihovních práv zapíší knihovní soudy na návrh státního úřadu plánovacího s odvoláním na toto nařízení.
§ 14
(1) Zaměstnanci zrušených útvarů budou převzati v potřebném počtu do ústředny.
(2) Pracovní poměr zaměstnanců, kteří nebudou převzati do státních služeb, skončí výpovědí, která může být dána dne 1. ledna 1951, po případě prvního dne každého následujícího kalendářního měsíce. Dnem 1. ledna 1951 pozbývají platnosti ujednání o výpovědní lhůtě delší, než stanoví zákon č. 154/1934 Sb., o soukromých zaměstnancích. Týmž dnem pozbývají také platnosti ujednání o odbytném (jednorázovém odškodnění).
§ 15
(1) Zrušují se ustanovení všech předpisů, která jsou v rozporu s tímto nařízením. Zejména se zrušují:
a) vládní nařízení č. 265/1939 Sb., kterým se ministerstvo zemědělství zmocňuje k úpravě lesního a dřevařského hospodářství,
b) vyhláška předsedy vlády č. 296/1939 Sb., o zřízení Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství,
c) nařízení s mocí zákona č. 140/1941 Sl. z., kterým se zplnomocňuje ministr hospodářství usměrňovat a upravovat poměry v lesním a dřevařském hospodářství,
d) vládní nařízení č. 224/1941 Sb., o těžbě dřeva,
e) vyhláška ministra hospodářství č. 245/1941 Ú. n., kterou se zřizuje Lesnická a dřevařská ústředna a kterou se tato ústředna pověřuje usměrňovat a upravovat poměry v lesním a dřevařském hospodářství,
f) dekret presidenta republiky č. 115/1945 Sb., o hospodaření uhlím a palivovým dřívím,
g) zákon č. 48/1946 Sb., o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami.
(2) Předpisy vydané podle ustanovení, jež se podle odstavce 1 zrušují, jsou nadále platné (použivatelné), pokud neodporují tomuto nařízení nebo předpisům podle něho vydaným.
§ 16
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provedou je všichni členové vlády.
Gottwald v. r.

             Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.,         Dr. Nejedlý v. r.
 též za náměstka předsedy     Dr. Rais v. r.
 vlády a ministra         Kopecký v. r.
 zahraničních věcí Širokého    Kliment v. r.
Dr. Ševčík v. r.          Ďuriš v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.      Krajčír v. r.
Dr. Dolanský v. r.         Dr. Ing. Šlechta v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.    Dr. Neuman v. r.
Dr. Gregor v. r.          Erban v. r.
Nosek v. r.            Plojhar v. r.,
Kopřiva v. r.           též za ministra Petra
Kabeš v. r.            Ing. Jankovcová v. r.