Nařízení ze dne 9.10.1951 o organisaci strojních a traktorových stanic

2.11.1951 | Sbírka:  83/1951 Sb. | Částka:  44/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 27/1949 Sb.
Pasivní derogace: 61/1964 Sb., 34/1958 Sb., 94/1953 Sb.
83/1951 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 9. října 1951
o organizaci strojních a traktorových stanic
Změna: 94/1953 Sb.
Změna: 34/1958 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem prezidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
Aby strojní a traktorové stanice lépe a účinněji pomáhaly při přechodu vesnice k socialismu, hospodárněji využívaly zemědělských strojů a zvyšovaly výrobnost zemědělství, upravuje se nově jejich organizace.
§ 2
(1) Z jednotlivých strojních a traktorových stanic, národních podniků, se zřizují dnem 1. ledna 1954 právnické osoby, jejichž výdaje se hradí ze státního rozpočtu, do něhož také plynou jejich příjmy. Způsob jejich financování upraví vláda vyhláškou.
(2) Organizační řád (statut) podniků vydá ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí.
§ 3
Vedoucím podniku je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává výkonný orgán okresního národního výboru.
§ 4
Okresní národní výbory sledují a kontrolují činnost podniků, napomáhají jim v plnění jejich úkolů, upozorňují je včas na případné závady a nedostatky a pomáhají je odstranit.
§ 5
(1) V zemědělských referátech okresních národních výborů se zřizuje oddělení pro mechanizaci zemědělství, které řídí, plánuje a kontroluje činnost strojních a traktorových stanic. Vedoucího oddělení ustanovuje rada okresního národního výboru. Vedoucímu oddělení jsou podřízeny podniky v obvodu okresu. Vedoucí řídí podle pokynů ministerstva zemědělství a okresního národního výboru jejich činnost.
(2) Ředitel podniku je podřízen a osobně odpověden vedoucímu oddělení pro mechanizaci zemědělství zemědělského referátu okresního národního výboru.
(3) Ministerstvo zemědělství může podřídit některý podnik vzhledem k povaze jeho podnikání přímo hlavní správě strojních a traktorových stanic (§ 6).
§ 6
(1) Podniky jsou podřízeny vrchnímu vedení a dozoru státu, které vykonává ministerstvo zemědělství. Pro výkon této činnosti, zejména pro celostátní řízení, plánování a kontrolu podniků, zřizuje se hlavní správa strojních a traktorových stanic jako výrobní odbor ministerstva zemědělství, a oblastní správa strojních a traktorových stanic jako výrobní odbor pověřenectva zemědělství.
(2) Hlavní (oblastní) správa vykonává svoji činnost zásadně prostřednictvím krajského národního výboru.
§ 7
(1) Ministerstvo zemědělství nebo podle jeho zmocnění krajský národní výbor může vyčlenit majetek nebo závazky svěřené do správy některého podniku a začlenit je do jiného podniku. Ministr zemědělství může začlenit do podniku jiný národní majetek. Spadá-li takový majetek do působnosti jiného ministra, provede se začlenění v dohodě s tímto ministrem.
(2) Ministr zemědělství může z podniku vyjmout majetek nebo závazky a učinit o nich opatření ve vlastním oboru působnosti nebo je v dohodě s příslušným ministrem převést do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření ve vlastním oboru působnosti.
(3) Opatření podle odstavců 1 a 2 není zapotřebí tam, kde se podniky dohodly mezi sebou nebo s jiným národním, popřípadě komunálním podnikem o převodu majetkových částí jimi spravovaných menší hodnoty, které jsou určeny k trvalému užívání. Taková dohoda má účinky vyčlenění, popřípadě začlenění. Výši hodnoty rozhodné pro převody podle tohoto odstavce stanoví ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí a ostatními zúčastněnými ministry.
§ 8
(1) Ministr zemědělství může v dohodě s ministrem financí zřídit z národního majetku další podniky; spadá-li takový majetek do působnosti jiného ministra, činí tato opatření též v dohodě s tímto ministrem.
(2) Ministr zemědělství může v dohodě s ministrem financí podnik zrušit. V tomto případě stanoví, jak má být s majetkem zrušeného podniku naloženo.
§ 9
Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení před jeho účinností se ode dne opatření považují za učiněná podle tohoto nařízení.
§ 10
(1) Dnem 1. října 1951 vstupuje národní podnik Ústředí pro mechanizaci zemědělství do likvidace. Předmětem této likvidace jsou majetek a závazky, které nebudou pojaty do počáteční majetkové podstaty jednotlivých podniků a které určí ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí. Likvidaci provede likvidátor jmenovaný ministrem zemědělství. Likvidační přebytky nebo schodky budou se schválením ministra zemědělství učiněným v dohodě s ministrem financí převedeny na Fond znárodněného hospodářství. Likvidátor provede likvidaci za pomoci zaměstnanců, jichž počet stanoví ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí; týmž způsobem bude stanovena lhůta, do kdy likvidace má být provedena. Po skončení likvidace navrhne likvidátor výmaz národního podniku Ústředí pro mechanizaci zemědělství v podnikovém rejstříku.
(2) Dnem 1. října 1951 přejímá hlavní správa působnost dosavadního ústředního ředitelství a působnost krajských inspektorátů přejímají krajské národní výbory (oddělení pro mechanizaci zemědělství), pokud ministr zemědělství neučiní jiná opatření. Tímto dnem zrušují se funkce generálního (oblastního) ředitele, jakož i ústřední (oblastní) ředitelství a krajské inspektoráty.
(3) Do zřízení podniků hospodaří dosavadní podnik tak, aby byl zajištěn řádný provoz; přitom všechny složky budou do konce roku 1951 hospodařit v rámci návrhu finančního národního podniku. Náklady hlavní správy a oddělení pro mechanizaci zemědělství v zemědělském referátu krajských národních výborů budou uhrazeny ze státního rozpočtu.
§ 11
Ustanovení zákona č. 27/1949 Sb., o mechanizaci zemědělství, se zrušují, pokud odporují tomuto nařízení; zejména se zrušují §§ 2, 3, 4, 7 a 8, § 9 odst. 1, 2, 4 a 5 a §§ 10 až 14, 16 a 17.
§ 12
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1951; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Nepomucký v. r.