Vyhláška ze dne 10.10.1952, kterou se mění a doplňují předpisy o dražbách mimo exekuce

10.10.1952 | Sbírka:  295/1952 Ú.l. | Částka:  129/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 174/1950 Sb.
Aktivní derogace: 4/1952 Ú.l.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
295/1952 Ú.l.
vyhláška
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 10. října 1952,
kterou se mění a doplňují předpisy o dražbách mimo exekuci.
Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 3 odst. 2 zákona č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci:
Čl. I.
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 4/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o dražbách mimo exekuci, se mění a doplňuje takto:
1. Do § 2 se vkládá nový odstavec 2 tohoto znění:
"Nejde-li o předměty uvedené v odstavci 1, může orgán nebo podnik provádějící dražbu ještě před zahájením dražby nabídnout předměty vhodné k dalšímu prodeji národnímu podniku Bazar nebo, jde-li o starožitnosti, národnímu podniku Obchod klenoty, hodinami a starožitnostmi".
2. Dosavadní odstavec 2 téhož paragrafu se stává odstavcem 3.
3. Z § 5 odst. 2 se vypouští ustanovení pod písm. e).
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. října 1952.
Ministr:
Krajčír v. r.