Nařízení ze dne 17.12.1954 o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu

23.12.1954 | Sbírka:  58/1954 Sb. | Částka:  37/1954ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1954 Sb.
Prováděcí: 253/1955 Ú.l.
Aktivní derogace: 28/1951 Sb.
Pasivní derogace: 56/1959 Sb.
58/1954 Sb.
NAŘÍZENÍ MINISTRA DOPRAVY
ze dne 17. prosince 1954
o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu.
Ministr dopravy nařizuje v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího a ostatními zúčastněnými ministry podle § 13 odst. 3 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
§ 1
(1) Motorová vozidla a jejich přívěsy, jimž dopravní inspektorát trvale odňal způsobilost k provozu (dále "vraky"), podléhají povinnému výkupu podle tohoto nařízení.
(2) Povinný výkup se nevztahuje na vraky motocyklů, motorových tříkolek, motorových vozíků pro invalidy, vozítek a přívěsů těchto vozidel.
§ 2
Výkup vraků provádí, pokud dále není stanoveno jinak, Mototechna, odbytové středisko průmyslu motorových vozidel, národní podnik.
§ 3
(1) Vlastník vraku jest povinen jej nabídnout k výkupu nejbližší příslušné provozovně Mototechny do 30 dnů ode dne, kdy toto nařízení nabylo účinnosti, po případě ode dne, kdy příslušný dopravní inspektorát trvale odejme vozidlu způsobilost k provozu. Stejnou povinnost jako vlastník má i organisace státního socialistického sektoru, která má vrak ve správě, jakož i každý jeho držitel, nebo ten, kdo má vrak u sebe (dále "držitel vraku").
(2) Před rozhodnutím dopravního inspektorátu nesmí být z vozidla, jež má být trvale vyřazeno, vyňata žádná součástka. Při tomto rozhodnutí může být držiteli vraku povoleno, aby si ponechal z vozidla jen ty součástky, o nichž prokázal, že je jich ihned nezbytně třeba k opravě jiného jeho vozidla; povolení musí být uvedeno v protokole o trvalém vyřazení vozidla a může být u některých druhů součástek vázáno na odevzdání součástek poškozených.
(3) Součástky vraků se vykupují za ceny stanovené podle zvláštních předpisů.
§ 4
(1) Mototechna je povinna zajistit využití materiálu z vraku; proto co možno nejdříve rozebere vrak v rozsahu nutném ke zjištění součástek
a) použitelných bez oprav,
b) použitelných po provedení opravy,
c) nepoužitelných.
(2) Rozebrání a zjištění součástek je Mototechna oprávněna provést u držitele vraku.
(3) Mototechna je povinna se postarat, pokud je to hospodářsky a technicky účelné, o opravu těch součástek, jež jsou použitelné po opravě. Nepoužitelné kovové součástky a ty součástky, které by byly použitelné, ale pro něž není upotřebení v dopravě, ohlásí Mototechna ihned po zjištění podle odstavce 1 příslušnému národnímu podniku Kovošrot jako odpad (šrot). Národní podnik Kovošrot urychleně odebere ohlášené součástky. Do té doby je držitel vraku povinen ponechat vrak u sebe.
§ 5
Ustanovení §§ 1 až 4 platí o traktorech používaných v zemědělství s těmito odchylkami:
1. výkup vraků a odbyt součástek provádí příslušná odbytová složka ministerstva zemědělství;
2. oprávnění a povinnosti Mototechny (rozebírání vraků, opravy součástek, hlášení součástek národnímu podniku Kovošrot) vykonává, jde-li o
a) traktory státních statků, příslušná opravna státních statků,
b) traktory zemědělských škol nebo zemědělského výzkumu, příslušná opravna zemědělské školy nebo výzkumného statku,
c) ostatní traktory používané v zemědělství, příslušná strojní a traktorová stanice.
§ 6
Podrobnosti k tomuto nařízení stanoví ministerstvo dopravy a ministerstvo zemědělství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.
§ 7
(1) Toto nařízení se nevztahuje na motorová vozidla (přívěsy) ozbrojených sil.
(2) Ministerstvo dopravy a ministerstvo zemědělství mohou v dohodě s příslušným ústředním úřadem povolit další výjimky z rozsahu platnosti tohoto nařízení.
§ 8
Zrušuje se nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího č. 28/1951 Sb., o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu.
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Široký v. r.
Pospíšil v. r.