Vyhláška ze dne 18.5.1954, kterou se vydává organisační a jednací řád kulturních fondů

18.5.1954 | Sbírka:  128/1954 Ú.l. | Částka:  76/1954ASPI

Vztahy

Nadřazené: 115/1953 Sb.
Pasivní derogace: 2/1966 Sb.
128/1954 Ú.l.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 1954
, kterou se vydává organisační a jednací řád kulturních fondů.
Vláda republiky Československé vydává podle § 80 odst. 3 autorského zákona č. 115/1953 Sb. tento organisační a jednací řád kulturních fondů.
Organisační řád.
Čl. I.
(1) Kulturní fondy, zřízené pro podporu tvůrčí činnosti v oboru písemnictví, hudby a výtvarných umění, jsou jednak kulturní fondy pro kraje české, jednak kulturní fondy pro Slovensko, a to
pro obor písemnictví: Český literární fond a Slovenský literární fond,
pro obor hudby: Český hudební fond a Slovenský hudební fond,
pro obor výtvarných umění: Český fond výtvarných umění a Slovenský fond výtvarných umění.
(2) Kulturní fondy (dále jen „fondy“) jsou právnické osoby; sídlem českých fondů je Praha, sídlem slovenských fondů Bratislava.
(3) Dozor nad hospodařením fondů přísluší ministerstvu kultury, které též schvaluje rozpočty a účetní závěrky fondů.
Čl. II.
Správu fondů obstarávají pětičlenné výbory; fondy zapisují a za ně podpisují jejich předseda nebo místopředseda a další člen výboru.
Čl. III.
(1) Do výboru literárních fondů jmenuje příslušná sekce Svazu československých spisovatelů čtyři členy a Československá akademie věd (Slovenská akademie věd) jednoho člena, členy výboru hudebních fondů jmenuje a příslušná sekce Svazu československých skladatelů a členy výboru fondů výtvarných umění příslušná sekce Ústředního svazu československých výtvarných umělců; jmenování členů potvrzuje ministr kultury.
(2) Členem výboru nemůže být funkcionář institucí, jimiž jsou členové jmenováni.
(3) Předsedu a místopředsedu volí výboru ze svých členů.
Čl. IV.
(1) Výbory provádějí úkoly fondu. Zejména dozírají na výběrčí činnost ochranných organisací autorských, kterým bylo přiznáno výhradní oprávnění vybírat příspěvky pro kulturní fondy; není-li takových organisací, vybírají příspěvky samy a hospodaří s prostředky fondu. O stavu fondu podávají ministerstvu financí pravidelné čtvrtletní zprávy.
(2) K obstarávání administrativy zřizují výbory kanceláře.
Čl. V.
(1) Koordinační výbor má dvanáct členů; jeho sídlem je Praha.
(2) Členy koordinačního výboru jsou jednak předsedové výborů všech šesti fondů, jednak zástupci státu, z nichž jmenují po jednom předseda vlády, předseda sboru pověřenců, ministr kultury a pověřenec kultury, ministr školství a pověřenec školství.
(3) Předsedu a místopředsedu volí koordinační výbor ze svých členů.
Čl. VI.
(1) Koordinační výbor jedná a rozhoduje o věcech společných všem šesti fondům a o věcech, jichž správa vyžaduje jednotného postupu, dohlíží na hospodaření fondů a zajišťuje, aby při používání finančních prostředků byla prováděna správná kulturní politika.
(2) Kanceláří koordinačního výboru je kancelář Českého literárního fondu.
Čl. VII.
(1) Funkční období výborů a koordinačního výboru (dále jen „výbory“) je tříleté.
(2) Bude-li člen výboru odvolán nebo přestane-li jinak být členem před uplynutím funkčního období, je za něho jmenován jiný člen na zbývající dobu.
Čl. VIII.
Výbory mohou na své schůze zvát odborné poradce, ať stálé, ať pro řešení určité věci.
Čl. IX.
(1) Členství ve výborech je funkce čestná.
(2) Za hotové výlohy vzešlé z výkonu funkce přísluší náhrada podle zákona č. 234/1949 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.
(3) Odborným poradcům přísluší mimo náhradu hotových výloh odměna za jejich činnost. Výše odměny se určí směrnicemi, které vydá ministerstvo kultury v dohodě s ministerstvem financí.
Čl. X.
(1) Náklady spojené s činností výborů a s činností přizvaných odborných poradců nese fond.
(2) Z nákladů spojených s opětováním administrativy koordinačního výboru uhrazují kanceláři Českého literárního fondu ostatní výbory každý jednu šestinu.
Jednací řád.
Čl. XI.
(1) Výbory se scházejí podle potřeby, zpravidla každý týden, koordinační výbor nejméně čtyřikrát do roka.
(2) Schůzi svolává předseda.
Čl. XII.
(1) Výbor je schopen se usnášet za přítomnosti alespoň tří člen výboru nebo poloviny členů koordinačního výboru.
(2) K platnosti usnesení je třeba prosté většiny přítomných; při rovnosti hlasů je usnesen návrh, pro který hlasoval předseda.
Čl. XIII.
Předseda vykonává usnesení výboru, řídí práci kanceláře a dozírá na ni.
Čl. XIV.
O jednání se pořizuje zápis, jehož správnost potvrzuje předseda podpisem.
Čl. XV.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954.
První náměstek předsedy vlády:
Dr. Dolanský v. r.