Vyhláška ze dne 25.6.1954, kterou se ochranným organisacím autorským přiznávají výhradná oprávnění a upravují povinnosti osob, které k užití díla potřebují svolení ochranné organisace autorské anebo jsou povinny jí vyplatit autorskou odměnu

25.6.1954 | Sbírka:  145/1954 Ú.l. | Částka:  82/1954ASPI

Vztahy

Nadřazené: 115/1953 Sb.
Aktivní derogace: 353/1952 Ú.l.
Pasivní derogace: 35/1965 Sb.
145/1954 Ú.l.
VYHLÁŠKA
ministerstva kultury
ze dne 25. června 1954,
kterou se ochranným organisacím autorským přiznávají výhradná oprávnění a upravují povinnosti osob, které k užití díla potřebují svolení ochranné organisace autorské anebo jsou povinny jí vyplatit autorskou odměnu.
Ministerstvo kultury stanoví podle § 72 autorského zákona č. 115/1953 Sb.:
Část první
Výhradné oprávnění ochranných organisací autorských
§ 1
(1) Výhradné oprávnění udílet v oboru své působnosti svolení k užití děl, zejména sjednávat smlouvy o rozšiřování děl a vybírat autorské odměny za takové užití je přiznáno ochranným organisacím autorským podle oboru jejich působnosti a rozsahu oprávnění takto:
Název ochranné          obor působnosti        rozsah oprávnění
organisace autorské

Československé divadelní   uveřejněná díla literární a     I. díla literární:
a literární jednatelství   divadelní, t.j. dramatická,     a) uveřejňování v časopisech,
v Praze           hudebně-dramatická, choreografická b) veřejné přednášení,
(Slovenské divadelní     nebo pantomimická včetně hudební  c) užití uveřejněného díla k vytvoření
zastupitelství        a výtvarné složky obou druhů děl    díla filmového a veřejné promítání filmu,
v Bratislavě                           d) vysílání rozhlasem nebo televisí,
                                 e) trvalé zachycení k výrobě zvukových snímků
                                  a jejich uvádění do prodeje;
                                 II. veřejné provozování děl divadelních.

Ochranný svaz autorský    uveřejněná díla hudební s textem  a) veřejné nedivadelní provozování,
v Praze           nebo bez textu           b) užití díla k vytvoření filmového díla
(Slovenský autorský svaz                      a jeho veřejné promítání,
v Bratislavě),                          c) vysílání rozhlasem nebo televisí,
                                 d) trvalé zachycení k výrobě zvukových snímků
                                  a jejich uvádění do prodeje.

Ochranná organisace při   díla výtvarných umění včetně    a) vydávání děl včetně uveřejňování
Českém fondu výtvarných   děl umění architektonického a     v časopisech,
umění v Praze        děl umění užitého a díla      b) veřejné vystavování
(Ochranná organisace     fotografická            c) užití uveřejněných děl k vytvoření
autorská při Slovenském                       filmového díla a jeho veřejné promítání,
fondu výtvarných umění                      d) vysílání uveřejněných děl televisí,
v Bratislavě)
(2) Výhradné oprávnění vybírat příspěvky pro kulturní fondy upravují zvláštní předpisy.
(3) Ochranná organisace autorská může vykonávat působnost jiné ochranné organisace autorské, jen bude-li jí k tomu zmocněna.
§ 2
Ochranné organisace autorské uvedené v § 1 odst. 1 zprostředkují v oboru své působnosti také převody autorských práv do ciziny podle § 26 odst. 2 autorského zákona.
§ 3
Ochranné organisace autorské jsou organisace nevýdělečné. Mohou proto srážet z vybraných autorských odměn jen částky na úhradu nákladů vzniklých činností podle této vyhlášky.
Část druhá
Povinnosti osob, které k užití díla potřebují svolení ochranné organisace autorské anebo jsou povinny jí vyplatit autorskou odměnu.
§ 4
Kdo potřebuje k užití díla svolení ochranné organisace autorské anebo je povinen jí vyplatit autorskou odměnu, musí příslušné ochranné organisaci autorské předem oznámit každé užití díla, jakož i okolnosti rozhodné pro udělení svolení a pro vyměření autorské odměny.
§ 5
Nakladatelství, která vydávají díla hudební, díla výtvarných umění nebo díla fotografická, vydavatelství časopisů, divadla, podnik vyrábějící a promítající filmy, podnik pro výrobu snímků nebo podobných záznamů, podnik pro šíření děl rozhlasem a televisí oznamují ochranným organisacím autorským užití děl a okolností rozhodné pro udělení svolení a pro vyměření autorského honoráře způsobem a ve lhůtách, o nichž se s ochrannými organisacemi autorskými dohodnou. Ve sporných případech rozhodne ministerstvo kultury.
§ 6
Pořadatelé veřejných produkcí, na kterých se veřejně provozují nebo mechanickými zařízeními přednášejí díla hudební s textem nebo bez textu (pořadatelé koncertů, tanečních zábav, artistických produkcí s hudbou, vystoupení mládežnických souborů, vojenských hudebních souborů a pod.) nebo na kterých se veřejně přednášejí díla literární (dále jen "produkce"), jakož i pořadatelé jednotlivých divadelních představení a pořadatelé výstav, na kterých se veřejně vystavují díla výtvarných umění nebo díla fotografická, jsou povinni vyžádat si povolení výkonného orgánu příslušného národního výboru k uspořádání produkce, představení nebo výstavy a svolení příslušné ochranné organisace autorské k užití jednotlivých děl.
§ 7
(1) Žádosti o povolení k uspořádání produkce, představení nebo výstavy a o svolení k užití děl se podávají nejpozději 4 týdny před datem pořádání u výkonného orgánu příslušného národního výboru na tiskopisech vydaných ochrannými organisacemi autorskými.
(2) Tiskopisy žádosti obdrží pořadatel zdarma buď přímo u ochranné organisace autorské nebo u výkonného orgánu národního výboru příslušného udílet povolení k uspořádání produkce, představení nebo výstavy. Tiskopisy mají čtyři díly, z nichž jeden zůstane po vyřízení žádosti výkonnému orgánu národního výboru, druhé vyhotovení slouží ochranné organisaci autorské jako žádost o svolení k užití děl, třetí vyhotovení se vydá pořadateli, a jde-li o hudební produkci (artistickou produkci s hudbou) čtvrté vyhotovení se zašle Hudební a artistické ústředně v Praze (Hudební a artistické ústředně v Bratislavě).
(3) V žádosti o svolení k užití děl musí být přesně vyplněny všechny předtištěné rubriky.
§ 8
Pořadatel, který z jakéhokoliv důvodu upustí od uspořádání produkce, představení nebo výstavy, které mu bylo výkonným orgánem národního výboru povoleno, je povinen oznámit tuto skutečnost, kterou potvrdí výkonný orgán národního výboru, ochranné organisaci autorské.
§ 9
Pořadatelé veřejných hudebních produkcí, na kterých se hudební díla přednášejí technickými zařízeními (rozhlasovými přijimači, gramofony, orchestriony a pod., pokud taková zařízení jsou umístěna v hostinských provozovnách, v lázních, v zotavovnách, v rekreačních střediscích nebo v místnostech závodních klubů, jsou osvobozeni od povinnosti uvést v žádosti hudební díla, která mají být přednášena a jejich autory.
§ 10
(1) Žádosti o povolení k uspořádání produkce, představení nebo výstavy a o svolení k užití děl se podávají samostatně pro každou jednotlivou produkci, představení nebo výstavu.
(2) Jde-li však o opakující se pořádání, je možno jednou žádostí vyžádat si hromadné povolení platné nejdéle po dobu jednoho kalendářního měsíce.
(3) Žádosti podle § 9 se podávají jednou pro celé období provozu technických zařízení (sezónu).
§ 11
Pořadatelé představení a výstav jsou kromě toho povinni ohlásit příslušné ochranné organisaci autorské nejpozději do 14 dnů po představení, po případě po ukončení výstavy, jaké celkové tržby na vstupném bylo docíleno.
§ 12
(1) Při povolování produkcí, představení nebo výstav pečují národní výbory o to, aby v žádostech o svolení k užití děl byly uvedeny všechny potřebné okolnosti. Neúplně vyhotovené žádosti nepřijímají k projednání.
(2) Národní výbor rozhodne o žádosti za povolení produkce, představení nebo výstavy nejdéle do týdne. Vyhoví-li žádosti, potvrdí díl žádosti o svolení k užití děl a zašle jej ochranné organisaci autorské, a jde-li o hudební nebo artistickou produkci s hudbou, také Hudební a artistické ústředně. Žádosti o svolení k užití děl zasílá ochranné organisaci autorské, po případě Hudební a artistické ústředně, vždy hromadně, a to za produkce, představení nebo výstavy, které povolil v druhé polovině měsíce, do 2. dne měsíce následujícího.
(3) Při dohledu nad pořádáním produkcí, představení nebo výstav pečují výkonné orgány národních výborů zejména o to, aby pořadatelé splnili všechny své povinnosti také vůči ochranným organisacím autorským.
(4) Výkonné orgány národních výborů podporují ochranné organisace autorské při výkonu výhradných oprávnění a napomáhají jim v jejich činnosti, pokud si taková pomoc nevyžaduje obsáhlejších šetření nebo zvláštních nákladů.
§ 13
Zrušují se všechny předpisy, které odporují této vyhlášce, zejména vyhláška ministerstva školství a národní světy č. 214/1936 Ú.l., o přiznání výhradných práv, podle čl. I, č. 8 zákona ze dne 24. dubna 1936 čís. 120 Sb. z. a n.. Ochrannému sdružení autorskému v Praze a vyhláška ministra informací a osvěty č. 353/1952 Ú.l., o zabezpečení ochrany původských práv k dílům literárním.
§ 14
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954.
Ministr:
Kopecký v.r.