Nařízení ze dne 13.8.1955 o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi

30.8.1955 | Sbírka:  39/1955 Sb. | Částka:  21/1955ASPI

Vztahy

Nadřazené: 61/1952 Sb.
Pasivní derogace: 61/2000 Sb., 513/1991 Sb.
39/1955 Sb.
NAŘÍZENÍ
MINISTRA DOPRAVY ze dne 13. srpna 1955 o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi
Změna: 513/1991 Sb.
Ministr dopravy nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 59 odst. 1 zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě (dále jen "zákon"):
§ 1
(1) Provozovatel námořní lodi odpovídá za škody, které byly způsobeny zaviněním velitele lodi, ostatních členů lodní posádky, lodivoda nebo jiné osoby sloužící na lodi při plnění jejich povinností, zejména za škody vzniklé nesplněním smlouvy o přepravě nákladu v době mezi naložením a vyložením zboží [§ 58 odst. 1 písm. a) zákona] jen do částky, kterou tvoří cena lodi, přepravné, jízdné, náhrada příslušející této lodi ze společné havarie, jakož i jiné náhrady za škody způsobené na lodi po započetí cesty a ještě neopravené a náhrada za poskytnutí pomoci, nejvýše však do částky, která se rovná násobku částky 150 Kčs počtem rejstříkových tun hrubé prostornosti lodi za všechny škody vzniklé z jedné příhody. Toto omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi za škodu se však netýká odpovědnosti dopravce za škodu na zásilce, upravené ustanoveními § 622 až 624 zákona č. 513/1991 Sb.
(2) Na místo zaplacení ceny lodi může provozovatel přenechat loď věřitelům. Jde-li o loď, která je ve vlastnictví státu nebo socialistické právnické osoby, je k přenechání lodi věřitelům třeba souhlasu ministerstva dopravy.
§ 2
Provozovatel námořní lodi neodpovídá za škody vzniklé nesplněním smlouvy o přepravě nákladu, které byly zaviněny velitelem lodi, ostatními členy lodní posádky, lodivodem nebo jinými osobami sloužícími na lodi při vedení nebo správě lodi. Za zavinění při vedení nebo správě lodi se však nepokládá zavinění při příjmu, nakládce, rozmístění, úschově, vykládce a výdeji nákladu.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Široký v.r.
Pospíšil v.r.