Nařízení ze dne 2.3.1960, kterým se mění vládní nařízení č.7/1954 Sb. o oběhu zákonných peněz

22.3.1960 | Sbírka:  17/1960 Sb. | Částka:  8/1960ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Aktivní derogace: 7/1954 Sb.
Pasivní derogace: 130/1989 Sb.
17/1960 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. března 1960,
kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 9 písm. a) zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
Čl.I
Vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz, se mění takto:
§ 4 zní:
"(1) Za neúmyslně poškozené bankovky, státovky a mince poskytuje Státní banka československá náhradu podle směrnic schválených ministrem financí a uveřejněných v Úředním listě.
(2) Za bankovky, státovky a mince úmyslně poškozené se náhrada neposkytuje; ministr financí může povolit pro organizace socialistického sektoru výjimku".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. dubna 1960; provede je ministr financí.
Široký v. r.
Ďuriš v. r.