Vyhláška ze dne 9.8.1965, kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce

20.8.1965 | Sbírka:  85/1965 Sb. | Částka:  40/1965ASPI

Vztahy

Nadřazené: 63/1950 Sb., 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 12/1964 Sb.
Pasivní derogace: 76/1988 Sb.
85/1965 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva potravinářského průmyslu
ze dne 9. srpna 1965,
kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce
Ministerstvo potravinářského průmyslu stanoví podle § 1 a 6 dekretu č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, ve znění zákona č. 274/1948 Sb., a podle § 6 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:
Čl.I
Vyhláška č. 12/1964 Sb., o pěstitelském pálení ovoce, se mění a doplňuje takto:
§ 1, odst. 1 zní:
"(1) Pěstitelé ovoce, kteří splnili stanovený nebo smluvní dodávkový úkol v příslušném druhu ovoce, mohou si v každém kalendářním roce dát vyrobit v ovocných lihovarech z ovoce nebo z odpadů při zpracování ovoce nebo vinných hroznů ovocné pálenky, a to:
a) jednotná zemědělská družstva v množství odpovídajícím nejvýše 15 l absolutního alkoholu na každou členskou domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z vlastní sklizně družstva,
b) členové Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu, kteří se účastní pěstitelského pálení prostřednictvím místních poboček svazu, v množství nejvýše 15 l absolutního alkoholu na domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z jejich vlastní sklizně,
c) členové jednotných zemědělských družstev, kteří nejsou účastni pěstitelského pálení uvedeného pod písm. a), v množství odpovídajícím nejvýše 15 l absolutního alkoholu na domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z jejich vlastní sklizně nebo pokud je obdrželi od družstva jako naturální plnění,
d) ostatní pěstitelé v množství odpovídajícím nejvýše 10 l absolutního alkoholu na domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z jejich vlastní sklizně."
§ 1, odst. 3 zní:
"(3) K domácnosti se kromě člena jednotného zemědělského družstva a člena Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu, popřípadě jiného pěstitele počítají osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti a společně se s ním stravují, jakož i osoby, které jsou výživou na něho odkázány, i když přechodně s ním ve společné domácnosti nežijí a společně se s ním nestravují."
§ 2, odst. 3 zní:
"(3) Povoluje-li místní národní výbor pálení jednotnému zemědělskému družstvu nebo členům Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu podle § 1, odst. 1 písm. a) a b), připojí k povolení seznam členských domácností, pro které se má pálení provést; do seznamu nelze zařadit domácnosti, jejichž členové se zúčastnili pálení podle § 1, odst. 1 písm. a) až d)."
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1965.
První náměstek ministra:
Horník v. r.