Nařízení ze dne 21.9.1922, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., ve znění nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. srpna 1922, č. 222 Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy závazné pro určování a vypočítávání přejímací ceny za zabraný majetek pozemkový státem převzatý

16.10.1922 | Sbírka:  296/1922 Sb. | Částka:  108/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 53/1921 Sb.
296/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 21. září 1922,
kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., ve znění nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. srpna 1922, č. 222 Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy závazné pro určování a vypočítávání přejímací ceny za zabraný majetek pozemkový státem převzatý.
Na základě § 41 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., se nařizuje:
Článek I.
Nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., ve znění nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. srpna 1922, č. 222 Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy závazné pro určování a vypočítávání přejímací ceny za zabraný majetek pozemkovým státem převzatý, mění a doplňuje se takto:
1. § 3, odst. 2., věta druhá, zní nyní takto:
Tyto přirážky, pokud se týče srážky, nesmějí však překročiti při půdě bez budov (tabulka I) 5 %, při půdě s budovami (tabulka II), při vinicích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tabulka IV) a při lesním majetku (tabulka V) 10 % a při budovách bez půdy převzatých (tabulka III) 15 % základní ceny.
2. § 4 zní nyní takto:
Za okolnosti, jež cenu majetku podstatně zvyšují, pokládá se zejména, leží- li majetek v obvodu větších měst a středisk průmyslových, je-li v nadprůměrném, vzorném stavu hospodářském s výstavnými a dobře zachovalými budovami, s plodností půdy mimořádně zvýšenou vydatným hnojením.
3. V § 5 před slovo "nehnojenou" vsunují se slova: "řádně (v dostatečné míře)".
4. Do § 8 vkládá se jako č. 7. toto ustanovení:
7. Hospodářskou jednotku, ležící na rozhraní dvou různých oblastí (řepařské, obilnářské a pod.), zařadí pozemkový úřad do příslušné oblasti dle skutečného stavu hospodářské výroby této jednotky při oceňování na místě samém.
Článek II.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení.
Provedou je všichni ministři.
Dr. Beneš v. r.
Černý v. r.
Habrman v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dolanský v. r.
L. Novák v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
A. Novák v. r.
Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r.