Vyhláška ze dne 7.12.1967 o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež

27.12.1967 | Sbírka:  124/1967 Sb. | Částka:  46/1967ASPI
124/1967 Sb.
VYHLÁŠKA +)
ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 7. prosince 1967
o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
Změna: 110/1970 Sb.
Změna: 93/1979 Sb.
Změna: 149/1988 Sb.
Změna: 467/1992 Sb.
Ministerstva školství a zdravotnictví a Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s ministerstvem spravedlnosti, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku, podle § 11 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení:
§ 1
Základní ustanovení
(1) Tato vyhláška upravuje jednotně částečnou úhradu nákladů na péči (ubytování a zaopatření včetně ošacení), která je poskytována dětem, popřípadě mladistvým (dále jen "děti")
a) v těchto výchovných zařízeních: v dětských domovech pro děti předškolního a školního věku, v základních devítiletých školách internátních, v dětských domovech třídicích, v základních devítiletých a zvláštních školách s dětským domovem, v domovech mládeže s ochrannou výchovou, včetně domovů třídicích, v internátních školách pro mládež vyžadující zvláštní péče I. a II. cyklu (včetně mateřských škol pro tuto mládež) a v zařízeních plnících podobné úkoly;
b) v těchto zdravotnických zařízeních: v kojeneckých ústavech, jde-li o děti umístěné v nich z jiných než zdravotních důvodů, v dětských domovech pro děti do 3 let*) a v dětských odborných léčebnách, jde-li o děti tělesně, duševně nebo smyslově vadné umístěné v těchto léčebnách z jiných než léčebných důvodů.
(2) Zařízení uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) se dále označují jako "zařízení".
(3) Částečnou úhradou nákladů (dále jen "úhrada nákladů) se rozumí úhrada vlastními příjmy dítěte a ošetřovným rodičů, popřípadě jiných povinných osob (dále jen "rodiče").**)
§ 2
Výše úhrady nákladů
(1) Úhrada nákladů se stanoví na základě čistých měsíčních příjmů rodičů a jejich vyživovací povinnosti k dětem podle těchto stupnic:
a) u dětí předškolního věku podle stupnice I (příloha č. 1),
b) u dětí školního věku do 12 let podle stupnice II (příloha č. 2),
c) u dětí starších 12 let podle stupnice III (příloha č. 3),
d) u dětí tělesně, duševně nebo smyslově vadných bez ohledu na věk podle stupnice IV (příloha č. 4).
(2) Jestliže se některý z rodičů záměrně vzdal výhodnější pracovní činnosti nebo nějakého majetkového prospěchu, nebo nevyužívá-li svých výdělkových schopností a možností, vychází se při zjišťování výše jeho čistých měsíčních příjmů z jeho schopností a možností.
(3) Jestliže některý z rodičů má vyživovací povinnost též k jiným osobám než k dětem, bere se za základ pro stanovení úhrady nákladů jeho čistý měsíční příjem po odečtení částky odpovídající této vyživovací povinnosti.
(4) Má-li dítě oba rodiče, činí výše úhrady nákladů součet částek na ně připadajících, nejvýše však částku odpovídající nejvyšší sazbě příslušné stupnice.
(5) Úhrada nákladů činí však nejméně:
a) u dětí předškolního věku částku ve výši jejich vlastních příjmů;
b) zrušeno
c) u ostatních dětí starších 6 let 70 % jejich vlastních příjmů; jde-li o děti starší 15 let, též 70 % jejich pracovního příjmu.
(6) Stanoví-li se úhrada nákladů podle pracovního příjmu dítěte, odečte se z částky určené podle odstavce 5 částka 120,- Kčs.
§ 3
Úprava úhrady nákladů za zvláštních okolností
(1) zrušen
(2) Jestliže rodiče nebo někdo jiný dítě šatí, sníží se úhrada nákladů o dva stupně.
(3) Vyžadují-li to důvody hodné zvláštního zřetele, zejména důvody sociální, může být úhrada nákladů přiměřeně snížena.
(4) Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti případu, může být úhrada nákladů stanovená podle stupnice IV přiměřeně zvýšena, nejvýše však do částky odpovídající nejvyšší sazbě této stupnice.
§ 4
Úhrada nákladů vlastními příjmy dítěte
(1) K úhradě nákladů přispívá především dítě vlastními příjmy.
(2) Za vlastní příjem dítěte se považují důchod, pracovní příjem v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 5 a 6 a jiné pravidelné příjmy. Za vlastní příjem dítěte se nepovažuje část výživného převyšující ošetřovné stanovené soudem.
§ 5
Úhrada nákladů ošetřovným
(1) Nemá-li dítě vlastní příjmy nebo jestliže tyto příjmy k úhradě nákladů nestačí, přispívají k úhradě nákladů rodiče ošetřovaných.**)
(2) Ošetřovné stanoví orgán příslušnými předpisy k tomu zmocněný každému z rodičů samostatně.
(3) Jestliže dítě nemá vlastní příjmy a součet ošetřovného obou rodičů by převyšoval nejvyšší sazbu podle příslušné stupnice, stanoví se ošetřovné každému z rodičů z částky odpovídající nejvyšší sazbě, a to dílem, který se určí poměrem sazeb na ně připadajících.
(4) Ošetřovné se zaokrouhlí na desetikoruny.
§ 6
Zajištění podkladů ke stanovení úhrady nákladů
Rodiče jsou povinni:
a) předložit okresnímu národnímu výboru příslušnému podle místa bydliště před nástupem dítěte do zařízení prohlášení o majetkových a rodinných poměrech a v něm uvést výši všech příjmů a dále jména, data narození a příbuzenský stupeň nezaopatřených osob, jakož i prohlášení, zda a v jaké výši jim bylo soudem uloženo platit výživné a komu je platí; výši příjmů je nutno doložit potvrzením příslušné organizace, pošty nebo orgánu národního výboru, popřípadě čestným prohlášením o jiných příjmech; výši stanovené vyživovací povinnosti je nutno doložit rozhodnutím soudu;
b) oznámit příslušnému orgánu nejpozději do 15 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro určení výše úhrady nákladů za účelem její úpravy.
§ 7
Placení úhrady nákladů
(1) Pobírá-li dítě sirotčí nebo jiný důchod, vyplácí jej Státní úřad sociálního zabezpečení, popřípadě jiný plátce přímo zařízení na základě jeho oznámení, že dítě je v zaopatření zařízení.
(2) Ošetřovné se platí, nerozhodl-li o něm soud, v den nástupu dítěte do zařízení za dobu do konce běžného kalendářního měsíce a za další měsíce vždy 15. dne každého měsíce.
(3) Úhrada nákladů se neplatí:
a) za dobu, kdy dítě je se souhlasem zařízení u rodičů nebo u jiných osob během měsíce alespoň 2 dny jdoucí po sobě;
b) za dobu pobytu dítěte ve zdravotnickém zařízení ústavní péče z důvodu léčení.
(4) Za období kratší jednoho měsíce se úhrada nákladů stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu měsíční úhrady nákladů. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny.
(5) Vyúčtování přeplatků a nedoplatků provede zařízení do 15. dne příštího měsíce a výsledek oznámí rodičům, popřípadě dětem, pokud jde o úhradu nákladů z jejich vlastních příjmů.
(6) K úhradě nedoplatků ošetřovného nelze použít vlastních příjmů dítěte.
(7) Při přemístění dítěte do jiného zařízení se nedoplatky úhrady nákladů nepřevádějí na zařízení, do něhož dítě přechází.
§ 8
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 115/1958 Ú.l., o sazbě ošetřovného v dětských domovech, v domovech mládeže vyžadující zvláštní péče a ve výchovnách dorostu;
2. článek 1 a článek 2 odst. 2 směrnic ministerstva školství a kultury ze dne 11. ledna 1962 čj. 58 870/1961-E II/2, o příplatcích za ubytování a stravování žáků a o finančních normách na nákup potravin v internátních školách*) ve znění směrnic ministerstva školství a kultury ze dne 17. února 1964 čj. 5621/1964-E II/3;**)
3. směrnice ministerstva zdravotnictví poř. č. 149/1953 Sb. NV, o jednotné úpravě ošetřovného v dětských domovech pro děti od 1 do 3 let;
4. § 112 a 114 odst. 1 vyhlášky č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení;
5. článek 24 oddíl A směrnic Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 25/1964, částka 19. Sb. oznámení SÚSZ, o ústavní sociální péči;
6. směrnice ministerstva školství a kultury poř. č. 10/1964 Sb. NV, o vyměřování ošetřovného v dětských domovech, domovech pro mládež vyžadující zvláštní péče a v domovech mládeže s ochrannou výchovou a o stanovení příspěvku na zaopatření v ústavech sociální péče pro defektní mládež osobám, které jsou ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.
Ministr školství:
Dr. Hájek v.r.
První náměstek              Předseda Státního úřadu
ministra zdravotnictví:         sociálního zabezpečení:
Dr. Macúch v.r.                Štanceľ v.r.
Příl.1
Stupnice úhrady nákladů I u dětí předškolního roku
----------------------------------------------------------------------------------------
Čistý měsíční  stupeň   Počet dětí, k nimž je dána vyživovací
příjem osoby               povinnost
povinné výživou   -------------------------------------------------------------------
(jednoho z rodičů)     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
činí alespoň Kčs                                 a více
----------------------------------------------------------------------------------------
             Úhrada na jedno dítě za měsíc činí
----------------------------------------------------------------------------------------
 600         1   80   50   30  20   20  20  20  -   -   -
----------------------------------------------------------------------------------------
 800         2  110   90   80  70   60  50  40  40  30   30
----------------------------------------------------------------------------------------
1000         3  140  120  100  90   80  70  60  50  40   40
----------------------------------------------------------------------------------------
1200         4  170  150  130  110  100  90  80  70  60   60
----------------------------------------------------------------------------------------
1400         5  210  180  160  140  120  110  100  90  80   70
----------------------------------------------------------------------------------------
1600         6  240  200  180  160  140  120  110  100  90   80
----------------------------------------------------------------------------------------
1800         7  270  230  200  180  160  140  120  110  100   90
----------------------------------------------------------------------------------------
2000         8  300  250  220  190  170  150  130  120  110   100
----------------------------------------------------------------------------------------
2200         9  330  270  240  210  190  170  150  130  120   110
----------------------------------------------------------------------------------------
2400        10  360  290  250  220  200  180  160  140  130   120
----------------------------------------------------------------------------------------
2600        11  380  310  270  240  210  190  170  150  140   130
----------------------------------------------------------------------------------------
2800        12  410  330  290  250  220  200  180  160  150   140
----------------------------------------------------------------------------------------
3000        13  430  350  300  260  230  210  190  170  160   150
----------------------------------------------------------------------------------------
3200        14  450  360  310  270  240  220  200  180  170   160
----------------------------------------------------------------------------------------
    3400        15  470  380  320  280  250  230  210  190  180   170
----------------------------------------------------------------------------------------
3600        16  490  390  330  290  260  240  220  200  190   180
----------------------------------------------------------------------------------------
3800        17  510  410  340  300  270  250  230  210  200   190
----------------------------------------------------------------------------------------
4000        18  530  420  350  310  280  260  240  220  210   200
----------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovací částky
na každých dalších 200 Kčs
do nejvyšší sazby     20   20   10  10  10  10  10  10  10   10
700 Kčs
---------------------------------------------------------------------------------------

Příl.2
Stupnice úhrady nákladů II u dětí školního věku do 12 let
----------------------------------------------------------------------------------------
Čistý měsíční  stupeň   Počet dětí, k nimž je dána vyživovací
příjem osoby               povinnost
povinné výživou   -------------------------------------------------------------------
(jednoho z rodičů)     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
činí alespoň Kčs                                 a více
----------------------------------------------------------------------------------------
            Úhrada na jedno dítě za měsíc činí Kčs
----------------------------------------------------------------------------------------
 600         1  90   50   30   20   20   20  20   -   -   -
----------------------------------------------------------------------------------------
 800         2  130   90   80   70   60   50  40  40  30  30
----------------------------------------------------------------------------------------
1000         3  170  130  110   90   80   70  60  50  40  40
----------------------------------------------------------------------------------------
1200         4  210  170  140  120  100   90  80  70  60  60
----------------------------------------------------------------------------------------
1400         5  250  210  180  150  120  110  100  90  80   70
----------------------------------------------------------------------------------------
1600         6  290  240  210  180  150  130  110  100  90   80
----------------------------------------------------------------------------------------
1800         7  320  270  230  200  170  150  130  120  110  100
----------------------------------------------------------------------------------------
2000         8  360  300  260  230  200  170  140  130  120  110
----------------------------------------------------------------------------------------
2200         9  390  320  280  250  220  190  160  140  130  120
----------------------------------------------------------------------------------------
2400        10  430  350  300  270  240  210  180  160  140  130
----------------------------------------------------------------------------------------
2600        11  460  370  320  280  250  220  190  170  150  140
----------------------------------------------------------------------------------------
2800        12  490  400  340  300  260  230  200  180  160  150
----------------------------------------------------------------------------------------
3000        13  520  420  360  320  280  250  220  200  180  170
----------------------------------------------------------------------------------------
3200        14  550  440  370  330  290  260  230  210  190  180
----------------------------------------------------------------------------------------
3400        15  570  460  380  340  300  270  240  220  200  190
----------------------------------------------------------------------------------------
3600        16  590  480  400  360  320  290  260  230  210  200
----------------------------------------------------------------------------------------
3800        17  600  500  410  370  330  300  270  240  220  210
----------------------------------------------------------------------------------------
4000        18  620  520  430  390  350  320  290  260  240  220
----------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovací částky
na každých dalších 200 Kčs
do nejvyšší sazby     20   20   20   20   20   10  10  10  10  10
700 Kčs
---------------------------------------------------------------------------------------

Příl.3
Stupnice úhrady nákladů III u dětí starších 12 let
----------------------------------------------------------------------------------------
Čistý měsíční  stupeň   Počet dětí, k nimž je dána vyživovací
příjem osoby               povinnost
povinné výživou   -------------------------------------------------------------------
(jednoho z rodičů)     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
činí alespoň Kčs                                 a více
----------------------------------------------------------------------------------------
         Úhrada na jedno dítě za měsíc činí Kčs
----------------------------------------------------------------------------------------
 600         1   100  50  30  20   20  20  20   -   -   -
----------------------------------------------------------------------------------------
 800         2   150  100  80  70   60  50  40   40  30   30
----------------------------------------------------------------------------------------
1000         3   200  150  120  90   80  70  60   50  40   40
----------------------------------------------------------------------------------------
1200         4   250  200  160  130  110  90  80   70  60   60
----------------------------------------------------------------------------------------
1400         5   300  250  200  160  130  110  100   90  80   70
----------------------------------------------------------------------------------------
1600         6   340  290  240  200  160  140  120  100  90   80
----------------------------------------------------------------------------------------
1800         7   380  320  270  230  190  160  140  120  110  100
----------------------------------------------------------------------------------------
2000         8   420  350  300  260  220  190  160  140  120  110
----------------------------------------------------------------------------------------
2200         9   460  380  330  290  250  210  180  150  130  120
----------------------------------------------------------------------------------------
2400        10   500  410  350  310  270  230  200  170  150  140
----------------------------------------------------------------------------------------
2600        11   540  440  380  330  290  250  220  190  170  150
----------------------------------------------------------------------------------------
2800        12   580  470  400  350  310  270  230  200  180  160
----------------------------------------------------------------------------------------
3000        13   610  500  420  370  330  290  250  220  200  180
----------------------------------------------------------------------------------------
3200        14   650  530  440  390  350  310  270  240  210  190
----------------------------------------------------------------------------------------
3400        15   680  550  450  400  360  320  280  250  220  200
----------------------------------------------------------------------------------------
3600        16   700  580  470  420  380  340  300  270  240  220
----------------------------------------------------------------------------------------
3800        17   700  600  490  430  390  350  310  280  250  230
----------------------------------------------------------------------------------------
4000        18   700  620  510  450  410  370  330  300  270  240
----------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovací částky
na každých dalších 200 Kčs
do nejvyšší sazby      -   20  20  20  20   20  20   20  10   10
700 Kčs
---------------------------------------------------------------------------------------

Příl.4
Stupnice úhrady nákladů IV u dětí tělesně, duševně nebo smyslově vadných bez ohledu na věk
----------------------------------------------------------------------------------------
Čistý měsíční  stupeň   Počet dětí, k nimž je dána vyživovací
příjem osoby               povinnost
povinné výživou   -------------------------------------------------------------------
(jednoho z rodičů)     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
činí alespoň Kčs                                 a více
----------------------------------------------------------------------------------------
            Úhrada na jedno dítě za měsíc činí Kčs
----------------------------------------------------------------------------------------
 600         1  20  20  20   20   20   20  20   20  20  20
----------------------------------------------------------------------------------------
 800         2  40  30  20   20   20   20  20   20   20  20
----------------------------------------------------------------------------------------
1000         3  60  40  20   20   20   20  20   20   20  20
----------------------------------------------------------------------------------------
1200         4  80  60  40   30   20   20  20   20   20  20
----------------------------------------------------------------------------------------
1400         5  120  80  60   40   30   20  20   20   20  20
----------------------------------------------------------------------------------------
1600         6  160  120  80   60   40   30  20   20   20  20
----------------------------------------------------------------------------------------
1800         7  200  160  120   80   60   40  30   20   20  20
----------------------------------------------------------------------------------------
2000         8  240  200  160  120   80   60  40   30   20  20
----------------------------------------------------------------------------------------
2200         9  280  220  180  140  100   80  60   40   30  20
----------------------------------------------------------------------------------------
2400        10  280  240  190  150  110   90  70   50   40  30
----------------------------------------------------------------------------------------
2600        11  280  260  200  160  120  100  80   60   50  40
----------------------------------------------------------------------------------------
2800        12  280  260  210  170  130  110  90   70   60   50
----------------------------------------------------------------------------------------
3000        13  350  300  240  210  190  160  140  110   80   60
----------------------------------------------------------------------------------------
3200        14  350  300  240  210  190  160  150  120   90   70
----------------------------------------------------------------------------------------
3400        15  350  300  240  210  190  170  160  130  100   80
----------------------------------------------------------------------------------------
3600        16  350  300  240  210  200  170  160  140  110   90
----------------------------------------------------------------------------------------
3800        17  350  350  250  230  210  180  170  150  120  100
----------------------------------------------------------------------------------------
4000        18  350  350  250  230  210  180  180  160  130  110
----------------------------------------------------------------------------------------

Zvyšovací částky
na každých dalších 200 Kčs
do nejvyšší sazby     -   -   -   -    -   10   10   10  10   10
350700 Kčs
---------------------------------------------------------------------------------------

+) podle § 12 odst. 2 vyhl. č. 93/1979 Sb. se předpis nevztahuje na žáky a učně zařízení pro mládež vyžadující zvláštní péči ani na osoby povinné jejich výživou.
*) § 61 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.
**) Do úhrady nákladů stanovené podle této vyhlášky se nezapočítávají přídavky na děti a výchovné, které připadají na děti umístěné v zařízeních a které se vyplácejí přímo zařízením (§ 38 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, popřípadě § 35 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků; § 38 odst. 7 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, popřípadě § 73 odst. 6 zákona č. 103/1964 Sb. a výchovné podle předpisů o peněžních náležitostech vojáků v činné službě, příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy). V sazbách úhrady nákladů stanovených podle této vyhlášky je k uvedeným dávkám přihlédnuto.
**) U kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti od 1 do 3 let se rozumí ošetřovným příplatky podle § 61 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.
*) Věstník MŠK 1962 str. 62.
**) Věstník MŠK 1964 str. 69.