Vyhláška ze dne 25.11.1970 o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež

8.12.1970 | Sbírka:  110/1970 Sb. | Částka:  35/1970ASPI

Vztahy

Nadřazené: 65/1965 Sb.
Aktivní derogace: 124/1967 Sb., 87/1967 Sb.
Pasivní derogace: 93/1979 Sb.
110/1970 Sb.
Vyhláška
ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky
ze dne 25. listopadu 1970
o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví podle § 230 odstavce 2 a 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. ve znění zákona č. 153/1969 Sb. v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Českou radou odborových svazů:
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška se vztahuje na mládež s duševními, smyslovými a tělesnými vadami, která se připravuje pro povolání v učebním poměru v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež (dále jen "učni").
§ 2
Období učebního poměru
Doba učebního poměru se dělí na období přípravné a období odborného rozvoje, jejichž délka se řídí podle náročnosti učebních oborů a délky učební doby. 1)
§ 3
Kategorie učebních oborů
Pro účely odměňování se učební obory zařazují do kategorie A a B. Učební obory zařazené do kategorie A jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 61/1969 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení učňů; ostatní učební obory patří do kategorie B.
§ 4
Odměňování učňů v přípravném období
(1) V přípravném období obdrží učni měsíční odměnu v rozpětí stanoveném pro kategorii, do níž je učební obor zařazen.
(2) Měsíční odměny se poskytují učňům v tomto rozpětí:
v kategorii A              Kčs
v prvním roce přípravného období  od 50,- do 100,-
v druhém roce přípravného období  od 80,- do 150,-
v kategorii B
v prvním roce přípravného období  od 30,- do 80,-
v druhém roce přípravného období  od 50,- do 120,-
(3) Organizace určuje učni výši měsíční odměny v rámci rozpětí stanoveného v odstavci 2 podle celkového zhodnocení jeho prospěchu, chování a výsledků v odborném výcviku za příslušné zúčtovací období.
(4) Učňům, kteří získali úplné střední vzdělání absolvováním střední všeobecně vzdělávací školy, se poskytne v celém přípravném období měsíční odměna v rozpětí stanoveném v příslušné kategorii pro druhý rok přípravného období.
(5) Určená měsíční odměna se poskytuje učňům také za dobu pracovní neschopnosti pro nemoc, úraz nebo za dobu karantény v období přípravném, popřípadě i v období odborného rozvoje, pokud počátek pracovní neschopnosti spadá do přípravného období, nejdéle však po dobu, po kterou by se jim jinak poskytovalo nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. 1)
Odměňování učňů v období odborného rozvoje
§ 5
(1) V období odborného rozvoje se učňům přiděluje práce podle učebních plánů a osnov tak, aby se jejich výkon koncem učebního poměru přiblížil průměrnému výkonu kvalifikovaného pracovníka příslušného povolání té kvalifikační třídy, která se učni přizná po závěrečné zkoušce.
(2) S přihlédnutím k zvláštnostem výchovy a výuky učňů, zejména vzhledem k jejich duševnímu, smyslovému a tělesnému postižení a dále vzhledem k povaze vykonávané práce určí organizace po projednání s krajskou odborovou radou vhodný způsob odměňování, a to měsíčními odměnami podle ustanovení odstavce 3 nebo úkolovou, popřípadě časovou mzdou podle ustanovení odstavců 4 až 7.
(3) Při způsobu odměňování učňů měsíčními odměnami určí organizace měsíční odměnu v tomto rozpětí:
                        Kčs
v kategorii A               od 80,- do 190,-
v kategorii B               od 80,- do 150,-
Organizace může ve výjimečných případech určit měsíční odměnu nad horní hranici stanovenou v kategorii B pro období odborného rozvoje až na Kčs 190,- učňům, kteří při celkovém hodnocení dosahují mimořádně příznivých výsledků v prospěchu, chování a v odborném výcviku. Ustanovení § 4 odstavců 3 a 5 platí obdobně.
(4) Při způsobu odměňování učňů úkolovou nebo časovou mzdou určí organizace učni odměnu za práci takto:
a) v úkolové mzdě nejméně 70% a nejvýše 100% mzdy,
b) v časové mzdě v první polovině období odborného rozvoje nejméně 50% a nejvýše 75%, v druhé polovině tohoto období nejméně 60% a nejvýše 100% časové mzdy,
kterou by obdržel kvalifikovaný pracovník za stejný výkon, kvalitu a výsledky práce; časová mzda se vypočítává z tarifu kvalifikační třídy, která smí být o jeden stupeň nižší, než je kvalifikační třída, která má být podle mzdových předpisů učni přiznána po závěrečné učňovské zkoušce. Ustanovení § 4 odstavce 3 platí obdobně.
(5) Učeň odměňovaný podle odstavce 4 obdrží
a) pracuje-li v kolektivní úkolové mzdě, mzdu podle odstavce 4 písm. a), nejméně však odměnu odpovídající časové mzdě v druhé polovině období odborného rozvoje podle ustanovení odstavce 4 písm. b),
b) vedle odměny stanovené podle časové mzdy [odstavce 4 písm. b)] též případnou prémii nebo výkonnostní odměnu, kterou by obdržel kvalifikovaný pracovník za stejný výkon a výsledky práce.
(6) Jestliže učeň odměňovaný podle odstavce 4 v měsíčním období nevykonával práci z důvodu organizace výuky stanovené učebními plány a osnovami, obdrží měsíční odměnu ve stejné výši, jaká přísluší podle odstavce 3 učňům učebního oboru téže kategorie. Stejnou odměnu obdrží učeň, který z téhož důvodu vykonával práci v omezeném rozsahu, pokud jeho odměna podle odstavce 4 a 5 není vyšší.
(7) U učně odměňovaného podle odstavce 4 je střídání úkolové a časové mzdy během jednoho výplatního období přípustné jen tehdy, lze-li práci konanou v časové mzdě přesně evidovat.
§ 6
(1) Učňům, kteří z důvodu výuky výjimečně pracují ve ztíženém nebo zdraví škodlivém prostředí, pokud tomu nebrání příslušný seznam prací a pracovišť zakázaných mladistvým a pokud je to obsaženo v učebních osnovách, náleží v období odborného rozvoje k odměně stanovené podle § 5 příplatek, jaký přísluší za stejných podmínek pracovníkům podle mzdových předpisů.
(2) Učňům, kteří z důvodu výuky výjimečně pracují v sobotu nebo v neděli, náleží v období odborného rozvoje za práci v těchto dnech mzdové zvýhodnění, které podle mzdových předpisů náleží pracovníkům.
(3) V období odborného rozvoje poskytuje organizace učňům odměňovaným podle § 5 odstavce 4 podíly na hospodářských výsledcích za podmínek stanovených v kolektivní smlouvě.
§ 7
Stravování a ubytování učňů
(1) Jestliže organizace zabezpečuje učňům v přípravném období ubytování, poskytuje jim bezplatně celodenní stravování i toto ubytování; pokud jim ubytování nezabezpečuje, poskytuje denně bezplatně jedno hlavní a jedno vedlejší jídlo.
(2) Učni v období odborného rozvoje uhrazují organizaci za stravování a ubytování částku odpovídající 70% dosažené odměny za práci v příslušném měsíci, sníženou o 120 Kčs.
(3) Organizace je povinna zajistit učňům stravování v hodnotě stanoveného finančního normativu. 1)
(4) Ubytování a stravování poskytuje organizace učňům ve vlastních zařízeních anebo na svůj náklad v zařízeních jiných organizací (například v závodních jídelnách).
(5) Učni mohou odebrat jídlo v zařízeních pro výchovu učňů, popřípadě v závodních jídelnách, i v době své dovolené, pokud ji tráví v místě výuky, nebo v době pracovní neschopnosti z důvodu nemoci (s výjimkou přenosných nemocí).
§ 8
Organizace jsou povinny poskytovat učňům pracovní oděv, obuv a ostatní osobní ochranné pracovní prostředky v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy. 1)
§ 9
Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s ministerstvem financí a ministerstvem školství České socialistické republiky a s Českou radou odborových svazů může na návrh příslušného národního výboru v odůvodněných případech povolit ve prospěch učňů pro některé obory, popřípadě povolání, výjimky z ustanovení této vyhlášky.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 10
(1) Učňům, kterým bylo v učebních smlouvách uzavřených před účinností této vyhlášky přiznáno podle předpisů dříve platných zvýhodnění při stravování a ubytování, které by jim podle této vyhlášky nenáleželo, se toto zvýhodnění zachovává po dobu, po kterou jsou vychováváni ve sjednaném učebním oboru.
(2) Ustanovení vyhlášky č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež, neplatí pro učně, na něž se vztahuje tato vyhláška, ani pro jejich rodiče, popřípadě jiné povinné osoby.
§ 11
V České socialistické republice pozbývá platnosti vyhláška č. 87/1967 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež.
§ 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.
Ministr:
Dr. Hamerník v. r.
1) Délka přípravného období jednotlivých učebních oborů je stanovena v příloze k vyhlášce č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů.
1) Za dobu pracovní neschopnosti, po kterou učni podle tohoto ustanovení náleží měsíční odměna, se neposkytuje nemocenské.
1) Směrnice ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 1.10.1969 čj. XII/1-2160-1.10.1969 o nákladech na stravování v zařízeních sociálního zabezpečení a sdělení ministerstva školství čj. 14043/1967-I/3-12.4.1967 o finančních limitech na stravování v internátních zařízeních.
1) Výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 25.7.1969 čj. X/1-1464-6.6.1969, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a stejnokrojů, a výnos ministerstva školství a ministerstva kultury a informací ze dne 15.2.1968 čj. 6500/68-VI/3 o poskytování osobních ochranných prostředků.