Vyhláška ze dne 26.7.1996, kterou se zrušují některé obecně závazné předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

8.8.1996 | Sbírka:  221/1996 Sb. | Částka:  63/1996ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 22 368/1985-42, 124/1967 Sb.
221/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 26. července 1996,
kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví:
Čl.I
Zrušují se
1. Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, pro které plní úkoly organizace vyplývající z pracovněprávních vztahů národní výbor, ze dne 16. července 1985 č. j. 22 368/1985-42, registrovaný v částce 18/1985 Sb.;
2. vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, pokud jde o úkoly v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu.
Čl.II
1. Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
2. Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.
Ministr:
Ing. Pilip v. r.