Vyhláška ze dne 2.7.1969 o cenách

2.7.1969 | Sbírka:  74/1969 Sb. | Částka:  28/1969ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb., 143/1968 Sb., 53/1968 Sb.
Aktivní derogace: 47/1967 Sb.
Pasivní derogace: 137/1973 Sb., 164/1971 Sb., 146/1971 Sb., 168/1969 Sb.
74/1969 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého cenového úřadu
ze dne 2. července 1969
o cenách
Změna: 168/1969 Sb.
Změna: 146/1971 Sb., 164/1971 Sb.
Český cenový úřad podle čl. 144, odst. 1 a 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a § 17 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a § 2 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, stanoví:
Čl.1
Pro způsob řízení, tvorby a kontroly cen výrobků, prací, služeb a činností (dále jen "výrobky") poskytovaných za peněžitou náhradu, s výjimkou náhrad poskytovaných při vyvlastnění nemovitostí, 1) a pro působnost státních orgánů a socialistických organizací v oblasti cen na území České socialistické republiky platí vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 47/1967 Sb., o cenách, pokud se v dalších ustanoveních nestanoví jinak.
Čl.2
Působnost Státní komise pro finance, ceny a mzdy a ostatních ústředních orgánů uvedená v ustanoveních vyhlášky č. 47/1967 Sb., o cenách, 1) přešla (podle zákona České národní rady č. 2/1969 Sb.) v České socialistické republice na Český cenový úřad, pokud není podle ústavních a federálních zákonů přenesena na federální orgány.
Čl.3
S platností pro Českou socialistickou republiku se mění ustanovení vyhlášky č. 47/1967 Sb., o cenách, v jednotlivých paragrafech a odstavcích takto:
§ 10
Limitované ceny
(1) Do kategorie limitovaných cen se zařazují zejména skupiny výrobků, popř. výrobky výrobních oborů, u nichž dochází k časté obměně sortimentu, anebo skupiny výrobků širokého sortimentu sice poměrně málo obměňovaného, u nichž je však třeba vytvořit podmínky pro oboustranné pružné ovlivňování nabídky a poptávky mezi dodavateli a odběrateli a kde je proto účelné řídit jenom vývoj úrovně cen na základě dohod o zabezpečení ekonomicky odůvodněného a společensky žádoucího vývoje cen (dále jen "dohody o vývoji cen").
(2) Jestliže nejsou dohody o vývoji cen uzavřeny, platí pro takové skupiny výrobků, popř. výrobky výrobních oborů maximální ceny podle § 11 odst. 1 písm. a), pokud není zvlášť stanovena regulace cen
a) uplatněním minimálních nebo směrných cen podle § 11 odst. 1 písm. b) a c),
b) limitováním (stanovením, změnou) úrovně cen podle § 15 odst. 2 písm. a).
(3) Regulace vývoje úrovně limitovaných cen může být na základě rozhodnutí Českého cenového úřadu doplněna, popř. nahrazena stanovením
a) povinné předběžné registrace připravovaných změn úrovně cen skupin výrobků (dílčích úrovní cen) nebo
b) závažných pravidel pro tvorbu cen jednotlivých výrobků nebo
c) zvláštního způsobu sledování vývoje úrovně cen.
Tato doplňující opatření mohou být uplatněna také v rámci dohod o vývoji cen.
§ 12
Volné ceny
Do kategorie volných cen se zařazují zejména
a) výrobky s trvalým předstihem nabídky před poptávkou,
b) výrobky objemově nevýznamné z hlediska výroby a spotřeby, u nichž lze odůvodněně předpokládat, že případné zvýšení cen vyvolá přiměřené snížení poptávky nebo zvýšení nabídky,
c) módní novinky na předem stanovenou dobu a výrobky luxusního provedení,
d) výrobky označené příslušnými orgány jako technicky pokrokové a výrobky při povinném hodnocení zařazené do I. jakostního stupně s výjimkou těch potravinářských výrobků, které jsou zařazeny do kategorie pevných nebo maximálních cen,
e) výrobky pro vývoz a z dovozu, pokud není stanoveno jinak,
f) prototypy, unikáty, modely, vzorky a výrobky z ověřovacích sérií,
g) řešení úkolů technické normalizace (s výjimkou případů zvlášť stanovených Úřadem pro normalizaci a měření), dále odborné posudky, expertizy a výkony ekonomického a technického zaměření prováděné socialistickými organizacemi, pokud tyto výkony nemají povahu technického rozvoje, programovací a výpočetní práce a zkoušky a hodnocení výrobků,
h) výrobky škol a sociálních a výchovných zařízení,
i) úplaty za užívání základních prostředků a předmětů postupné spotřeby, pokud není stanoveno jinak.
§ 13
Postup při zařazování výrobků do cenových kategorií
(3) Výrobky, o jejichž zařazení do cenových kategorií není výslovně rozhodnuto, jsou až do rozhodnutí zařazeny do kategorie pevných cen s výjimkou výrobků uvedených v § 12 písm. e) až i), které jsou zařazeny do kategorie volných cen.
§ 19
(3) Ustanovení této části neplatí pro stanovení volných cen a realizačních cen výrobků zařazených do kategorie limitovaných cen; tyto ceny se tvoří dohodou mezi dodavatelem a odběratelem, přičemž dodavatel je ve stanovených případech omezen rozhodnutím podle § 10 odst. 3 písm. a) a b).
§ 25
Přirážky a srážky
(3) Při stanovení přirážek nebo srážek se postupuje jako při sjednávání volných cen, pokud nejsou stanoveny jako pevné nebo maximální.
§ 34
Ústřední orgány České socialistické republiky
(1) Český cenový úřad kromě působnosti uvedené v ostatních částech vyhlášky
a) stanoví
1. pevné, maximální, minimální a směrné ceny nových výrobků, pokud jejich stanovení nespadá do působnosti federálních orgánů anebo pokud podle dalších ustanovení této vyhlášky je nestanoví KNV, popř. oborová ředitelství,
2. změny pevných, maximálních, minimálních nebo směrných cen,
3. zařazení výrobků do kategorií cen,
b) uzavírá s organizacemi (oborovými ředitelstvími) dohody o vývoji cen (§ 14),
c) předkládá federálnímu výboru pro ceny návrhy na stanovení a změny cen v rozsahu spadajícím do působnosti federálních orgánů a vyhlašuje rozhodnutí federálního výboru pro ceny, popř. federální vlády (s výjimkou výrobků vojenské techniky a letadel).
(2) Ústřední orgány České socialistické republiky s odvětvovou působností předkládají Českému cenovému úřadu návrhy cenových opatření v oblasti své působnosti podle svého uvážení, popř. podle dohody. Český cenový úřad s nimi projednává návrhy svých zásadních opatření v oblasti cenové politiky a regulace cen (popř. i návrhy dohod o vývoji cen), a to podle individuálních dohodo vývoji cen), a to podle individuálních dohod o spolupráci v oblasti cen. Obdobný postup platí ve vztahu k zájmovým svazům.
(3) Zvláštní působnost vykonávají:
a) ministerstvo výstavby a techniky, které
1. stanoví ceny podle odst. 1 písm. a) v oblasti cen projektových prací a inženýrských činností podle zásad stanovených Českým cenovým úřadem,
2. rozhoduje pro účely cenového řízení, zda jde o technicky pokrokové anebo technicky zastaralé výrobky [§ 13 odst. 4 písm. b) a § 51 odst. 1 písm. c)],
b) ministerstvo zemědělství a výživy, které
1. předkládá Českému cenovému úřadu návrhy na opatření podle odst. 1 písm. a) v oblasti nákupních cen zemědělských výrobků a příplatků k nim,
2. stanoví a vyhlašuje v dohodě s Českým cenovým úřadem prodejní ceny výrobků, prací a služeb vyráběných organizacemi ministerstva zemědělství a výživy a velkoobchodní ceny výrobků, výkonů, prací a služeb strojních traktorových stanic a opraven zemědělských strojů, dodávaných (poskytovaných) zemědělským organizacím spadajícím do působnosti ministerstva zemědělství a výživy ČSR,
c) ministerstvo obchodu, které předkládá Českému cenovému úřadu návrhy na opatření podle odst. 1 písm. a) v oblasti obchodního rozpětí potravinářského a průmyslového spotřebního zboží prodávaného obchodními organizacemi v oblasti jeho působnosti,
d) ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo dopravy, ministerstvo pošt a telekomunikací, Český geologický úřad a Český úřad geodetický a kartografický, které předkládají Českému cenovému úřadu návrhy na opatření podle odst. 1 písm. a) v oblasti své působnosti v rozsahu výrobků dohodnutých s Českým cenovým úřadem,
e) ministerstvo průmyslu stanoví ceny podle odst. 1 písm. a) v oboru dodávek důlně stavebních prací a konstrukcí podle zásad projednaných s Českým cenovým úřadem.
§ 35
Krajské národní výbory
Krajské národní výbory, popřípadě Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy nebo Národní výbor města Plzně,
a) vykonávají působnost uvedenou v § 34 odst. 1 písm. a) 1 a 2 u výrobků místního hospodářství, výrobních družstev a soukromých výrobců (s výjimkou cen stavebních prací), a je-li na ně tato působnost přenesena, též u výrobků dalších organizací; cenové porovnání se provádí a zásada jednotnosti cen se vztahuje jen na výrobky, které jsou vyráběny organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy v obvodu působnosti KNV,
b) mohou přenést na národní výbor nižšího stupně svou působnost u cen výrobků vyráběných a popř. spotřebovávaných výhradně nebo převážně v jejich obvodu.
§ 38
Ministerstvo financí projednává s Českým cenovým úřadem návrh zásad pro stanovení a změny základních (pevně stanovených) složek cen, pokud jde o složky cen, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu (účelové cenové dotace, intervence apod.) nebo odváděné do státního rozpočtu (daň z obratu, cenové přirážky a srážky v zahraničním obchodě apod.).
§ 39
(1) Ustanovení § 40 až 43 platí pro cenové řízení o pevných, maximálních, minimálních a směrných cenách, popř. pro návrhy na změny úrovně cen (§ 7 odst. 2), které organizace předkládají Českému cenovému úřadu, popř. jiným ústředním orgánům uvedeným v § 34 odst. 3.
(2) Na uzavírání dohod o vývoji cen (§ 14) se ustanovení § 40 až 43 nevztahují. Postup při jejich předkládání a projednávání určí Český cenový úřad.
§ 42
(1) Návrh ceny nového výrobku nebo návrh na změnu ceny vypracovávají a předkládají Českému cenovému úřadu, popř. jinému pověřenému orgánu dodavatelské, popř. odběratelské organizace nebo jim nadřízené orgány.
§ 44
Stanovení ceny
(1) Pevné, maximální, minimální a směrné ceny se stanoví nebo mění rozhodnutím o ceně, volné ceny a realizační ceny výrobků zařazených do kategorie limitovaných cen dohodou organizací, a to zpravidla v hospodářské smlouvě, popř. podle odstavců 5, 6 a 7. Pokud maximální, minimální nebo směrnou cenu stanoví podle § 36 odst. 1 oborová ředitelství, musí tak učinit do 15 dnů od obdržení stanoviska hlavního odběratele (§ 42 odst. 6), popř. po projednání zamítavého stanoviska hlavního odběratele (§ 42 odst. 7).
§ 45
Cenové spory
(1) Vznikne-li spor při stanovení maximální, minimální nebo směrné ceny oborovým ředitelstvím podle § 36 odst. 1, stanoví cenu Český cenový úřad.
(2) Návrh na stanovení ceny podle odst. 1 je oborové ředitelství povinno předložit Českému cenovému úřadu ihned po projednání zamítavého stanoviska s hlavním odběratelem (§ 42 odst. 7).
§ 46
Působnost v kontrole cen
(1) Kontrolu cen provádí Český cenový úřad a orgány pověřené kontrolou podle zvláštních předpisů (zvláštní kontrolní orgány) a organizace (odběratelská kontrola).
§ 50
(2) Dodatkový odvod se ukládá ve výši prostředků neoprávněně získaných podle odst. 1 snížené o částku, která již byla odvedena do státního rozpočtu.
(3) Úhrn neoprávněně získaných prostředků lze po dohodě mezi prověřovanou organizací a kontrolním orgánem stanovit výběrovým způsobem. Nedojde-li k takové dohodě, může kontrolní orgán uložit prověřované organizaci, aby sama provedla dokladovou revizi vedoucí k přesnému vyčíslení výše neoprávněně získaných prostředků. U nestandardních strojírenských výrobků, ve stavební výrobě a v organizacích poskytujících práce a služby obyvatelstvu může být úhrn neoprávněně získaných prostředků vyčíslen výběrovým způsobem podle rozhodnutí Českého cenového úřadu, popř. jiných zvláštních kontrolních orgánů.
§ 52
(1) V dohodě s Českým cenovým úřadem vydávají
a) Úřad pro normalizaci a měření zásadní opatření v otázkách stanovení cen za řešení úkolů technické normalizace a cen (úplat) za výkony státních zkušeben,
b) Český statistický úřad pokyny pro statistiku cen.
(2) Organizace jsou povinny vydávat ceníky, dodatky k ceníkům (nejméně jednou za rok), seznamy cen apod. Nedílnou součástí ceníků je vyznačení orgánů a jejich výnosů o stanovení cen a cenové kategorie, cenové dodací podmínky, popř. způsoby tvorby cen apod. U cen stanovených ústředními orgány, popř. vládou, určí vydavatele ceníků Český cenový úřad. O cenách výrobků určených pro prodej obyvatelstvu musí být v příslušných provozovnách zajištěna každému přístupná, přesná a úplná informace (ceník, výměr, popř. doklad o účtované ceně).
Čl.4
S platností pro Českou socialistickou republiku se zrušují ustanovení § 32, § 42 odst. 3 a 5, § 43 odst. 1 a § 46 odst. 3 vyhlášky č. 47/1967 Sb., o cenách, popř. se podle nich nepostupuje.
Čl.5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1969. Od 1. ledna 1970 nelze použít ta z jejích ustanovení, která nejsou v souladu s nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 168/1969 Sb., o přechodném zákazu zvyšování cen.
Ministr-předseda:
Dr. Jaška v. r.
1) Vyhláška č. 43/1969 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastňování nemovitostí.
1) § 5 odst. 2, § 7 odst. 1 a 2, § 8 odst. 2, § 13, § 14 odst. 1, § 15 odst. 2, § 16, § 18, § 22 odst. 4, § 23 odst. 2, § 24 písm. d), § 30 odst. 3, § 33, § 36 odst. 1 písm. a) a1 b), odst. 4, § 42 odst. 4, 6-8, § 43 odst. 3, § 44 odst. 1 a 5, § 46, § 50 odst. 1, 5 a 8, § 51 odst. 3, § 52 odst. 1, § 54, § 55.