Zákon ze dne 22.12.1970 o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních organů státní správy České socialistické republiky

28.12.1970 | Sbírka:  147/1970 Sb. | Částka:  44/1970ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 7/1969 Sb., 2/1969 Sb., 1/1969 Sb., 69/1967 Sb.
Pasivní derogace: 60/1988 Sb., 116/1971 Sb.
147/1970 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 22. prosince 1970
o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
Změna: 116/1971 Sb.
Změna: 60/1988 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
zrušen
Čl. II
(1) zrušen
(2) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky je příslušný přezkoumávat ve správním řízení rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů, vydaná do dne účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Zrušují se ministerstvo plánování, ministerstvo dopravy, ministerstvo pošt a telekomunikací a Nejvyšší kontrolní úřad České socialistické republiky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z ministerstva plánování na Českou plánovací komisi, z Nejvyššího kontrolního úřadu České socialistické republiky na Výbor lidové kontroly České socialistické republiky a z ministerstva dopravy a ministerstva pošt a telekomunikací na orgány, popřípadě organizace, které určí vláda České socialistické republiky.
Čl. IV
(1) zrušen
(2) Ze zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se vypouštějí ustanovení § 10 písm. j), § 11 písm. c), v § 51 odst. 2 bodu 3 slova "jakož i o návrhu rozpočtu kontrolního orgánu České národní rady" a ustanovení § 51 odst. 2 bodu 5; dále se vypouštějí z § 18 odst. 1, § 19 odst. 1, § 20, § 22 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 68 odst. 2, § 78 odst. 1 a § 79 tohoto zákona ustanovení o kontrolním orgánu České národní rady nebo o předsedovi kontrolního orgánu České národní rady.
(3) Zrušuje se zákon České národní rady č. 7/1969 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky.
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.
Erban v. r.
Korčák v. r.