Vyhláška ze dne 30.11.1971 o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě

23.12.1971 | Sbírka:  152/1971 Sb. | Částka:  37/1971ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb., 57/1950 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
152/1971 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 30. listopadu 1971
o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě
Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě a podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění zákona č. 138/1970 Sb.:
§ 1
V silniční nákladní dopravě sjednávají organizace oprávněné provozovat nákladní přepravu pro cizí potřeby (dále jen "dopravci") a přepravci hospodářské smlouvy o přípravě přeprav (dále jen "hospodářské smlouvy") a to:
- dlouhodobé (delší než roční),
- krátkodobé (zpravidla roční s dílčí specifikací pro jednotlivá čtvrtletí nebo měsíce nebo čtvrtletní s dílčí specifikací pro jednotlivé měsíce).
§ 2
Dlouhodobá hospodářská smlouva
(1) Dlouhodobou hospodářskou smlouvu uzavírají dopravci a přepravci tehdy, je-li třeba zajistit hospodářskou spolupráci na dobu přesahující kalendářní rok a vyžaduje-li to rozsah, význam nebo zvláštní povaha přeprav, zejména je-li předpokladem hospodářského provádění přeprav déletrvající přemístění dopravních kapacit, opatření speciálních vozidel a dopravních zařízení a realizace stavebních investic na místě nakládky a vykládky.
(2) Dlouhodobá hospodářská smlouva musí obsahovat:
a) určení požadovaných přeprav a jiných prací a výkonů, zejména z hlediska jejich speciální skladby,
b) za jakých podmínek budou uzavírány krátkodobé hospodářské smlouvy, popř. mezi kterými organizačními jednotkami, nebo zda a jakým způsobem bude upřesňováno provádění přeprav v dohodnutých časových obdobích, jestliže organizace neuzavírají krátkodobé hospodářské smlouvy.
(3) Dlouhodobá hospodářská smlouva může obsahovat dále tyto údaje:
a) předpokládaný objem přeprav a jiných prací a výkonů na celé smluvní období, popř. členění těchto objemů v průběhu smluvního období,
b) předpokládaný finanční objem přeprav a jiných prací a výkonů,
c) cenové podmínky budoucích přeprav a jiných prací a výkonů,
d) pořadí důležitosti požadovaných přeprav a jiných prací a výkonů,
e) objemy a druhy dlouhodobě přemísťovaných dopravních kapacit,
f) množství a druh zajišťovaných speciálních vozidel a zařízení,
g) rozsah a druh dohodnutých stavebních investic na místě nakládky a vykládky, včetně zpevnění příjezdných cest,
h) vybavení nakládacích a vykládacích míst, zejména jejich osvětlení a další dohodnutá opatření zajišťující bezpečnost práce,
ch) majetkové sankce dohodnuté pro případ nesplnění určitých povinností, např. při nevyužití provedených investic v dohodnutém rozsahu.
§ 3
Krátkodobá hospodářská smlouva
(1) V krátkodobé hospodářské smlouvě se dopravce zavazuje, že provede ve sjednaném rozsahu a době přepravcem objednané přepravy, popř. jiné práce a výkony. Přepravce se zavazuje, že objedná provedení přeprav, popř. jiných prací a výkonů u dopravce v dohodnutém rozsahu a časových obdobích. Ke zpřesnění časového členění přeprav v průběhu smluvního období slouží dílčí specifikace.
(2) Krátkodobá hospodářská smlouva musí obsahovat:
a) celkový objem přeprav v tunách nebo jiných jednotkách,
b) celkový objem jiných prací a výkonů v dohodnutých jednotkách,
c) členění přeprav podle základních druhů přepravovaných věcí,
d) zda, pro jaká časová období a za jakých podmínek, zejména v jakých lhůtách a mezi kterými organizačními jednotkami budou sjednávány dílčí specifikace,
e) časové a objemové členění přeprav, ve kterém mají být přepravy v průběhu smluvního období prováděny, nebylo-li dohodnuto sjednávání dílčích specifikací,
f) způsob provádění přeprav včetně nakládky a vykládky, zejména druh, popř. počet dopravních prostředků a jejich vybavení a zajištění pracovníků, popřípadě mechanismů pro ložné manipulace,
g) cenové podmínky budoucích přeprav a prací.
(3) Krátkodobá hospodářská smlouva může dále obsahovat:
a) dohodu o majetkových sankcích pro případ nesplnění určitých povinností,
b) místo nakládky a vykládky,
c) dobu podeje a odběru zásilek, zejména v době pracovního klidu resp. pracovního volna nebo po pracovní době přepravce,
d) vybavení nakládacích a vykládacích míst, osvětlení pracovišť a jiná opatření zajišťující bezpečnost práce, střežení vozidla nebo nákladu, zvláštní způsob potvrzování výkonů, druh obalů, používání dohodnutých palet apod.
(4) Neobsahuje-li krátkodobá hospodářská smlouva dohodu o majetkových sankcích, zaplatí dopravce, který neprovedl přepravy v objemu a v době stanovené hospodářskou smlouvou, ačkoliv byly pro jejich uskutečnění splněny obecně závazné a dohodnuté přepravní podmínky *) přepravci za každou tunu, o kterou bylo proti dohodnutému objemu přepraveno méně, penále ve výši Kčs 2,--. Penále ve stejné výši zaplatí přepravce dopravci, jestliže neobjednal provedení přeprav v dohodnutém objemu a období nebo nezajistil obecně závazné nebo dohodnuté přepravní podmínky pro provedení přeprav.
(5) Byly-li hospodářskou smlouvou dohodnuty dílčí specifikace, vztahuje se penalizace podle předchozího odstavce na objemy a období dohodnuté v těchto specifikacích.
§ 4
(1) Dopravci i přepravci se zprošťují povinnosti platit penále podle § 3, došlo-li k nesplnění hospodářské smlouvy v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy nebo ve vnitrostátní přepravě v důsledku opatření orgánů státní správy na úseku silniční přepravy.**)
(2) Penále nemusí být účtováno ani vymáháno, nepřesahuje-li 2000 Kčs za jeden měsíc.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.
První náměstek ministra:
Prof. Dr. Starý v. r.
*) Obecně závazné přepravní podmínky stanoví vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu; ustanovení § 35, 36 a 40 odst. 1 písm. c) se nepoužijí.
**) § 8 odst. 2 zák. č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě.