Vyhláška ze dne 29.1.1976, kterou se doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb.

9.2.1976 | Sbírka:  4/1976 Sb. | Částka:  1/1976ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb., 51/1964 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 132/1964 Sb.
Pasivní derogace: 175/2000 Sb., 152/1983 Sb.
4/1976 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 29. ledna 1976,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb.
Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a podle § 319 a 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:
Čl.1
Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 na konci se vypouštějí slova "a vozových zásilek na dráze Dopravního podniku města Ostravy".
2. V § 7 odst. 1 písm. f) se na začátku vypouští slovo "neobvyklé" a na konci se vypouští tečka a připojují se slova v závorce "(mimořádné zásilky)".
3. § 12 odst. 2 se doplňuje ustanovením písm. f), které zní:
"f) číslo jízdenky.".
4. V § 13 odst. 1 druhé větě se nahrazují slova "Správa dráhy" slovem "Železnice".
5. § 16 odst. 7 poslední věta zní:
"Kdo poruší zákaz kouření, zaplatí pokutu Kčs 30,--."
6. Ve všech ustanoveních vyhlášky č. 132/1964 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. se slova "jídelní a bufetový" nahrazují slovem "restaurační".
7. V § 17 odst. 4 se doplňuje větou, která zní:
"V restauračních vozech není dovoleno kouřit. Kdo poruší tento zákaz, zaplatí pokutu Kčs 30,--."
8. § 18 odst. 2 zní:
"(2) Cestující jsou povinni šetřit dopravní prostředky a zařízení železnice a nesmějí je poškozovat a znečišťovat. Za poškození, znečištění nebo dojde-li znečištěním i k poškození dopravních prostředků popřípadě zařízení železnice, zaplatí cestující pokutu Kčs 30,-- a náhradu stanovenou tarifem nebo ve výši nákladů spojených s opravou.".
9. V § 23 odst. 3 poslední větě se slovo "neprojetou" nahrazuje slovem "projetou".
10. § 24 odst. 1 druhá věta zní:
"Zavazadlo se může skládat nejvýše ze tří kusů a váha jednoho kusu nesmí převyšovat váhu 15 kg."
11. § 30 odst. 1 první věta před středníkem zní:
"Občané mohou podávat jako spěšninu předměty, které lze snadno nakládat a vykládat a u nichž váha jednoho kusu nepřevyšuje 15 kg;".
12. § 31 odst. 2 druhá věta zní:
"Části orámované silnými čárami vyplňuje odesílatel, ostatní železnice."
13. § 33 odst. 3 zní:
"(3) Odesílatel není povinen oznámit zamýšlený podej spěšniny, hodlá-li v témže dni podat k přepravě nejvýše tři spěšniny, z nichž se každá skládá nejvýše ze tří kusů a nepřevyšuje-li váha jednotlivých kusů 15 kg a celková váha jedné spěšniny 45 kg."
14. V § 33 odst. 5 poslední větě na konci se vypouštějí slova "a váhu zboží v egalizovaných obalech."
15. § 34 odst. 6 zní:
"(6) U zásilek, které dojdou do stanice určení v pracovní dny po 16. hodině, v sobotu, v neděli a ve svátek kdykoliv, staví se dodací lhůta po dobu od příchodu spěšniny do stanice až do 8. hodiny nejbližšího pracovního dne."
16. § 44 odst. 1 zní:
"(1) Stanice je povinna podat odesílateli, popřípadě příjemci zprávu o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce, a to, bude-li vůz přichystán v denní době, nejpozději 2 hodiny a bude-li vůz přichystán v noční době, nejpozději 3 hodiny před jeho přichystáním na všeobecné nakládkové a vykládkové koleje. Pro podávání zpráv o přichystání vozů na jiné koleje nebo jiná místa platí zvláštní předpisy, popřípadě dohody."
17. § 45 odst. 5 zní:
"(5) Pro ukládání zboží určeného k přepravě po železnici nebo došlého po železnici přenechává železnice do dočasného užívání přepravci podle možnosti volná prostranství nebo skladiště ve stanicích za podmínek sjednaných ve smlouvě o dočasném užívání složišť a skladišť."
18. V § 45 odst. 14 třetí větě na konci se slova "přepravní skříně" nahrazují slovem "kontejneru".
19. § 55 odst. 2 zní:
"(2) Stanice určení vydá nákladní list příjemci,
a) prokáže-li se průkazem totožnosti, byla-li zpráva o době přichystání vozu podána telefonicky; je-li příjemcem organizace, je třeba též prokázat, že pracovník jedná za organizaci,
b) odevzdá-li stanici určení telegram nebo dálnopis, byla-li zpráva o době přichystání vozu podána telegraficky nebo dálnopisně; nebyl-li příjemci telegram poštou doručen a pošta mu podala zprávu jen telefonicky, prokáže-li se průkazem totožnosti; je-li příjemcem organizace, je třeba též prokázat, že pracovník jedná za organizaci.".
20. § 56 odst. 11 část věty za středníkem zní:
"stanice na cestě zpraví o provedení změny odesílací stanici a podle okolností i původní stanici určení."
21. V § 73 nadpis zní:
"Lhůty pro podávání reklamací. Zánik práv."
22. V § 73 odst. 2 se slovo "zdržného" v závorce nahrazuje slovy "poplatku za pobyt vozu".
Čl.2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1976.
Ministr:
Ing. Blažek v. r.