Vyhláška ze dne 21.5.1976, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě

26.8.1976 | Sbírka:  94/1976 Sb. | Částka:  19/1976ASPI

Vztahy

Nadřazené: 26/1964 Sb.
Aktivní derogace: 137/1974 Sb.
Pasivní derogace: 114/1995 Sb.
94/1976 Sb.
Vyhláška
federálního ministerstva dopravy
ze dne 21. května 1976,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě
Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb. a k provedení nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 11/1976 Sb., o evidenci vnitrozemských plavidel:
Čl.I
(Zapracován do textu novelizované vyhlášky č. 137/1976 Sb.)
Čl.II
(1) Provozovatelé malých plavidel, která podléhají evidenci podle této vyhlášky a nebyla evidována již podle dřívějších předpisů, jsou povinni přihlásit plavidlo k evidenci u příslušné plavební správy na předepsaných formulářích nejpozději do 31. prosince 1976.
(2) Provozovatelé malých plavidel, pro která se vyžaduje lodní osvědčení podle této vyhlášky, jsou povinni požádat u příslušné plavební správy na předepsaném formuláři o jeho vydání nejpozději do 31. prosince 1976, pokud toto osvědčení nebylo vydáno již podle dřívějších předpisů.
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.
Ministr:
Ing. Blažek v. r.