Vyhláška ze dne 31.1.1980, kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků

14.3.1980 | Sbírka:  28/1980 Sb. | Částka:  6/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 147/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 199/1989 Sb.
28/1980 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky
ze dne 31. ledna 1980,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
Změna: 199/1989 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:
Část první
Předmět a rozsah úpravy
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje
a) dodávky neperiodických publikací1)
1. uskutečňované organizací polygrafické výroby nakladatelské organizaci (dále jen "nakladatelství"),
2. uskutečňované nakladatelstvím organizací knižního velkoobchodu (dále jen "knižní velkoobchod") a organizací knižního obchodu (dále jen "knižní obchod"),
3. uskutečňované knižním velkoobchodem knižního obchodu,
b) dodávky periodického tisku2)
1. uskutečňované organizací polygrafické výroby vydavatelské organizaci (dále jen "vydavatelství"),
2. uskutečňované vydavatelstvím organizace spojů, která periodický tisk rozšiřuje,
c) dodávky hospodářských tiskovin, adjustačních tiskovin, potištěných obalů a speciálních polygrafických výrobků;3) nevztahuje se však na dodávky cenin a papírových peněz, dokumentních průkazů a legitimací.4)
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu.
Část druhá
Dodávky neperiodických publikací
Oddíl první
Společná ustanovení
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
Záruční doba
(k § 135 zákona)
Záruční doba trvá po dobu, po kterou odpovídá knižní obchod spotřebiteli, nejdéle však po dobu 3 let od splnění dodávky.
§ 6
zrušen
Oddíl druhý
Dodávky uskutečňované organizací polygrafické výroby
Smlouva o přípravě dodávek
(k § 116 zákona)
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
Smlouva o dodávce neperiodických publikací
(k § 152 až 154 zákona)
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
Autorské korektury
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
Ostatní dodací podmínky
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
Důsledky porušení právních povinností
§ 26
(1) Sazby a reprodukce použité v neperiodické publikaci musí být v souladu s podklady pro korekturu schválenými k tisku (imprimovanými). Dodavatel odpovídá i za ty vady dodávky, které jsou způsobeny vadnými tiskovými podklady zajišťovanými odběratelem, pokud jde o takové vady tiskových podkladů, které při řádném zpracování neperiodické publikace musel nebo mohl zjistit a odběratele na ně bez zbytečného odkladu neupozornil; neodpovídá však, jestliže jde o takové vady tiskových podkladů, které nemohl zjistit.
(2) Dodavatel neodpovídá za odchylky tisku v sazbě a reprodukci od předlohy, které odběratel přehlédl při schválení podkladů pro korekturu k tisku (imprimatur). To však neplatí, jde-li o odchylky tisku, které dodavatel při řádném zpracování neperiodické publikace musel nebo mohl zjistit.
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
Oddíl třetí
Dodávky uskutečňované nakladatelstvím nebo knižním velkoobchodem
§ 29
zrušen
Smlouva o přípravě dodávek
(k § 116 zákona)
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
Smlouva o dodávce výrobků
(k § 152 až 154 zákona)
§ 32
zrušen
§ 33
zrušen
§ 34
zrušen
§ 35
zrušen
§ 36
zrušen
§ 37
zrušen
§ 38
zrušen
Dodací lhůta a expedice
§ 39
zrušen
§ 40
zrušen
§ 41
zrušen
§ 42
zrušen
§ 43
zrušen
§ 44
zrušen
Část třetí
Dodávky periodického tisku
Oddíl první
Společná ustanovení
§ 45
zrušen
§ 46
zrušen
§ 47
zrušen
§ 48
zrušen
Oddíl druhý
Dodávky uskutečňované organizací polygrafické výroby
Smlouva o dodávce periodického tisku
(k § 152 až 154 zákona)
§ 49
zrušen
§ 50
zrušen
§ 51
zrušen
§ 52
zrušen
§ 53
zrušen
§ 54
zrušen
§ 55
zrušen
§ 56
zrušen
§ 57
zrušen
§ 58
Odpovědnost za polygrafické zpracování
Pro odpovědnost dodavatele za polygrafické zpracování platí obdobně ustanovení § 26 odst. 1.
Oddíl třetí
Dodávky uskutečňované vydavatelstvím
Smlouva o dodávce periodického tisku
(k § 152 až 154 zákona)
§ 59
zrušen
§ 60
zrušen
§ 61
zrušen
§ 62
zrušen
Povinnosti organizací
§ 63
zrušen
§ 64
zrušen
Dodací podmínky
§ 65
zrušen
§ 66
zrušen
§ 67
zrušen
§ 68
zrušen
§ 69
zrušen
§ 70
zrušen
§ 71
zrušen
Část čtvrtá
Dodávky hospodářských tiskovin
§ 72
Smlouva o přípravě dodávek
(k § 116 zákona)
zrušen
Smlouva o dodávce výrobků
(k § 152 až 154 zákona)
§ 73
zrušen
§ 74
zrušen
§ 75
zrušen
§ 76
zrušen
Část pátá
Závěrečná ustanovení
§ 77
Zrušuje se vyhláška č. 147/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků.
§ 78
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1980.
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:
Vaněk v.r.
1) § 1 zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací. Výrobky pod kódem 735 2 jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků zavedené vyhláškou č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví.
2) § 3 zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. Výrobky pod kódem 735 1 jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků zavedené vyhláškou č. 71/1965 Sb.
3) Výrobky pod kódy 735 3, 735 4 a 735 5 jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků zavedené vyhláškou č. 71/1965 Sb.
4) Výrobky pod kódy 735 325, 735 582 1 a 735 582 2 jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků zavedené vyhláškou č. 71/1965 Sb.
9) § 152 odst. 3 zákona.